creativecommons

   home-link   Documenten 'kwartierstaat': huwelijk, geboorte (doop), overlijden

OPMERKINGEN:


Huwelijks akten

  Huwelijk  Geboorte  Overlijden
Datum:Partners:Relatie:
15 januari 1915Jan van Hanegem en Janneke de Gardeijngrootouders
11 februari 1911Dirk van Leeuwen en Maria van der Horstgrootouders
17 december 1885Jeremias van Hanegem en Suzanna Maria Bogaardovergrootouders
17 december 1881Jacobus Jannis de Gardeijn en Levina Bruijsschaartovergrootouders
9 juni 1880Paulus van der Horst en Margaretha Johanna Teeuwenovergrootouders
6 juli 1865Dirk van Leeuwen en Sophia van Groeningenovergrootouders
21 augustus 1851Abraham de Gardeijn en Elisabeth van Blankenbergbetovergrootouders
21 mei 1851Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen en Maria Brittijnbetovergrootouders
6 december 1848Alexander Bogaard en Sara Bailliebetovergrootouders
22 mei 1845Abraham Bruijsschaart en Janneke van de Veldebetovergrootouders
4 mei 1842Isaac van der Horst en Jacoba van Wijkbetovergrootouders
20 november 1841Jan van Groeningen en Sietje van Soestbetovergrootouders
4 januari 1838Hermanus van Leeuwen en Leuntje van Wieringenbetovergrootouders
10 maart 1828Pieter van Hanegem en Janna Louretbetovergrootouders
3 februari 1825Jacobus Brittijn en Johanna Margaretha Bornevilleoudouders
13 november 1822Abraham van Blankenberg en Sara Zonnevijlleoudouders
27 juli 1820Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertseoudouders
1 oktober 1818Abraham de Gardeijn en Janneke van der Lindeoudouders
15 augustus 1818Jacob van de Velde en Sara Jacoba Jansenoudouders
23 maart 1817Klaas van Groeningen en Elizabeth Arnoldina Buitenwegoudouders
7 augustus 1816Pieter Baillie en Suzanna Goedgelukoudouders
20 augustus 1815Hermanus van Soest en Sijpje Catsburgoudouders
22 september 1813Antheunis Bogaard en Sara Jonkheeroudouders
23 mei 1807Jacob van Wijk en Jacoba Geltonoudouders
20 maart 1807Jeremias Elias en Cathalijntje de Doodoudouders
25 oktober 1804Hendrik van der Horst en Hester de Leuoudouders
30 november 1799Willem Brittijn en Maria Brugmanoudouders
5 mei 1799Dirk van Wieringen en Fijtje van Iperenoudouders
5 mei 1798Elias Jansen en Janneke de Rijkeoudgrootouders
3 januari 1796Johannes van Blankenberg en Maria Paketoudgrootouders
12 september 1788Johannes Robbertse en Lena Montagneoudgrootouders
9 november 1783Jan Buijteweg en Neeltje van Rijnoudgrootouders
28 maart 1783Dirk Katsburg en Sietje Riemersoudgrootouders
8 september 1880Isaack van der Horst en Sara Schedijnoudgrootouders
21 november 1879Jan van Groeningen en Aaltje Hoevenaaroudgrootouders
22 juni 1777Gerrit van Soest en Jaapje Kerkhovenoudgrootouders
25 april 1777Jan Borneviel en Catharina Brouweroudgrootouders
30 oktober 1774Hermanus van Leeuwen en Aagje van Damoudgrootouders
18 februari 1774Dirk van Wijk en Jannetje Fassijnoudgrootouders
6 februari 1774Jannes François Miné en Dina Lijbaertoudgrootouders
12 september 1773Jan Hogendoorn en Fijtje Oudenesoudgrootouders
5 augustus 1768Karel van Ieperen en Leuntje Lelieveldoudgrootouders
22 april 1768Jacob Brittijn en Sara Olivieroudgrootouders
19 april 1765Abraham Gelton en Jacoba van Waardenburgoudgrootouders
4 april 1765Abraham van Wieringen en Jannigje van der Poeloudgrootouders
13 juni 1764Salomon Brugman en Geertruij van Wijkoudovergrootouders
14 mei 1762Hendrik Montagne en Catarina van der Pluijmoudgrootouders
12 september 1760Jan Dirks Catsburg en Cornelia Pieterse van den Bosoudgrootouders
4 september 1760Casper Buyteweg en Jacoba van Waardenburgoudgrootouders
27 juli 1760Pieter Wisse en Elisabeth Leenhoutsoudovergrootouders
11 april 1756Gerrit Cornelisz van Rhijn en Geertje Dirks Wououdgrootouders
20 juli 1753Job Fassijn en Abigael Jonkhansoudovergrootouders
16 maart 1753Hendrik Schedijn en Catarina van der Pluijmoudgrootouders
16 mei 1751Pieter de Dood en Neeltje Steeketeeoudovergrootouders
21 februari 1751Claas Janse Hoevenaar en Pietertje Aalbertze Bruntoudgrootouders
20 januari 1748Lieven Elias en Janneke Verschuuroudovergrootouders
11 december 1746Jakobus van de Velden en Johanna Buijzeoudovergrootouders
6 mei 1746Jan van der Horst en Maria Biksoudovergrootouders
29 april 1746Govert Kerkhoven en Catharina Langelaanoudovergrootouders
1 juli 1742Teunis Willemse van Dam en Marijgje Jans van Vlietoudovergrootouders
20 november 1740Harmen van Zoest en Maria van Zegveltoudovergrootouders
16 mei 1736Cornelis Lagra en Levina Grijsonsoudovergrootouders
22 januari 1736Gijsbert Claas van Leeuwen en Maria Harmens Vastenhououdovergrootouders
5 januari 1736Cornelis Gerritsz Hogendoorn en Annigje Willems van Vlietoudovergrootouders
21 november 1734François Bruijsschaart en Elisabeth Raamsdonkoudovergrootouders
15 augustus 1733Sander van Waardenburg en Catharina Timmermanoudovergrootouders
7 februari 1733Jan Carlsse van IJperen en Fijtje Leenders van Toloudovergrootouders
19 april 1732Jan van Wijk en Marijtje van Toorenvlietoudovergrootouders
23 maart 1731Jan Gelton en Jannetje Paviljonoudovergrootouders

kwartierblad  Jan van Hanegem en Janneke de Gardeijn

No. 2
In het jaar NEGENTIENHONDERD VEERTIEN, den vijftienden der maand Januari zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zuidzande, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis van Hanegem

oud zeven en twintig jaren, van beroep brigadier der Marechaussé geboren te Retranchement wonende te IJzendijke laatst te Vlissingen
meerderjarige zoon van Jeremias van Hanegem oud zeventig jaren en Suzanna Maria Bogaard oud vierenzestig jaren, veldarbeiders beiden wonende te Retranchement

en Janneke Elizabeth de Gardeijn
oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder geboren te Cadzand, wonende te Zuidzande laatst te Brussel
meerderjarige dochter van Jacobus Jannus de Gardeijn, oud achtenvijftig jaren en Loisa Bruijsschaart zich noemende Levina Bruijsschaart, oud vierenvijftig jaren veldarbeider beiden wonende te Zuidzande

Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, de mondelinge verklaring van de ouders van bruidegom en bruid allen alhier tegenwoordig, dat zij hunnen toestemming geven tot het huwelijk hunner kinderen in deze bedoeld, de mondelinge verklaring van bruidegom en bruid, de ouders van bruidegom en bruid en de vier getuigen, dat Loisa Bruijsschaart en Levina Bruijsschaart dezelfde persoon is

Daar gene beletselen tgen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente, IJzendijke in Vlissingen op Zaterdag zevenentwintig December en te Brussel op Zondag achtentwintig December Negenienhonderddertien
zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Adriaan de Gardeijn, oud negenentwintig jaren, van beroep slager, woonende te Groede, broeder van de bruid.
Jacobus Jannis de Gardeijn, oud vier en twintig jaren, van beroep werkman, woonende te Retranchement, zwager van de bruid.
Jacobus Goossen, oud dertig jaren, van beroep werkman, woonende te Retranchement, zwager van de bruid.
Jeremias van Hanegem, oud zesentwintig jaren, van beroep smidsknecht, woonende te Sluis, broeder van den bruidegom.

En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader van den bruidegom en de vier getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand deze akte ondertekend, verklarende de moeder van den bruidegom van de ouders van de bruid niet te kunnen tekenen, als bebbende het schrijven niet geleerd.

J. van Hanegem
Jac. Goossen
J.E. de Gardeijn
J. van Hanegem
A de Gardeijn
JJ de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd,
van Vesgem

kwartierblad  Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst

No. 21
Heden verschenen voor ons Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst In het jaar negentienhonderd elf den Zestienden Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Dirk van Leeuwen, oud negenentwintig jaren, leeraar bij het middelbaar ondewijs, geboren te Leiden wonende te Steenwijk, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Sophia van Groeningen, overleden; Overleggend zijn geboorte - acte, en de dood - acte van zijne moeder en het militiebewijs en Maria van der Horst, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Delft, wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Paulus van der Horst, assistent bij de posterijen en van Margaretha Johanna Teeuwen, Zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte - acte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Steenwijk
  Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, heben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Paulus Fontein, oud negenendertig jaren, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Utrecht, zwager van den bruidegom, Hermanus van Leeuwen, oud achtendertig jaren, metselaar wonende te Leiden, broeder van den bruidegom, Hendricus Leonardus Antonius van der Horst, oud achtentwintig jaren, fabrieks opzichter, wonende te Leiden, broeder van de bruid en Anthonius Johanna Theodoris de Van, oud drieendertig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage Zwager van de bruid. En is deze acte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid den vader van den bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen geteekend,

H van Leeuwen
Marie v d Horst
D v Leeuwen
MJ Teeuwen
P Fontein
H. v. Leeuwen
H.L v/d Horst
A.J.T de Van
...

  kwartierblad  Jeremias van Hanegem en Suzanna Maria Bogaard

No. 7
Heden den zeventienden van de maand December des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verscheen voor mij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jeremias van Hanegem
oud twee en veertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep werkman, wonende te Retranchement van staat weduwnaar van Janna van den Ameele meerderjarige zoon van Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias, beiden overleden ter ene;
en Suzanna Maria Bogaard oud zes en dertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, van staat ongehuwd meerderjarige dochter van Alexander Bogaard, van beroep werkman wonende te Retranchement en Sara Baillie, overleden aldaar ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde:
ten eerste op de door ieder der aanstaanden echtenoten overgelegde acten van geboorte, ten tweede op het overlijdens extract van de vrouw van den aanstaanden echtgenoot en ten derde op het bewijs der plaats gedaan hebbende afkondigingen van het voorgenomen huwelijk ... de aanstaande echtgenoten gedaan in den gemeente de eerste op zondag den zesden en de tweede op zondag den dertienden den maand December achttien honderd vijf en tachtig, zonder dat daartegen enige stuiting is bekend geworden.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenote elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn vervuld, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Jeremias van Hanegem en
Suzanna Maria Bogaard

door den echt aan elkander zijn verbonden, Van al hetwelk door mij dadelijk den akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister der gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jannis van Hanegem oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwknecht wonende te Zuidzande Abraham Isaak Tellier, oud een en vijftig jaren van beroep winkelier wonende te Retranchement Bogaard oud dertig jaren, van beroep werkman wonende te Retranchement en van Jacobus Boogaard, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, broeder van de bruid getuigen door de belanghebbende gekozen En hebben na gedane voorlezing en de twee getuigen met mij Ambtenaar deze akte getekend de eerste, derde en vierde getuigen niet te kunnen schrijven of hun naam tekenen als nooit gedaan hebbende

De Ambtenaar voornoemd

J v Hanegem
A.J Tellies

  kwartierblad  Jacobus Jannis de Gardeijn en Levina Bruijsschaart

N 20

Jacobus
Jannis
de
Gardeijn

en

Levina
Bruijsschaart
   Heden den zeventienden van de maand december des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verscheen voor mij, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud zes en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep landmansknecht , wonende te Biervliet van stand ongehuwd meerder jarige zoon van Abraham de Gardeijn, van beroep werkman wonende te Biervliet en Elisabeth van Blankenberg, overleden te Biervliet ter eene;
en Levina Bruijsschaart oud twee en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep werkvrouw, wonende te IJzendijke, van staat ongehuwd minderjarige dochter van Abraham Bruijsschaart, en van zijne huisvrouw Janneke van de Velde, van beroep werklieden en beiden wonende te IJzendijke ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde:

Ten eerste. Op de door ieder der aanstaanden echtenoten overgelegde geboorteextracten.
Ten tweeden. op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de Nationale militie alsmede op de door den commandant van het eerste regiment veldartillerie, tot het aangaan van dit huwelijk verleende toestemming.
Ten derden. Op de mondelingen verklaring van den hier tegenwoordig zijnden vader van den aanstaanden echtgenoot dat hij toestemming verleent tot de voltrekking van het huwelijk van zijnen zoon bovengemeld alsmede op het overlijdensextract zijner moeder.
Ten vierden op de mondelingen verklaring van den hier tegenwoordig zijnden ouders van den aanstaanden echtgenoot dat zij toestemming verlenen tot de voltrekking van het huwelijk van hunner dochter bovengemeld.
Ten vijfen en ten laatsten. Op het register van huwelijks afkondigingen dezer gemeente alsmede op het certificaat der gemeente Biervliet dat de vereischte afkondigingen tusschen aanstaande echtgenoten in beide voornoemde gemeenten zijn gedaan op de zondagen van den vierden en elfden van de loopende maand december, zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenote elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen habben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Jacobus Jannis de Gardeijn en
Levina Bruijsschaart

door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Van al hetwelk door mij aanstonds den akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jannis de Gardeijn oud negen en twintig jaren broeder van den man, beiden wonende te Biervliet, van Izak van der Linde, oud acht en dertig jaren wonende te Kadzand, en van pieter le Feber oud vijf en dertig jaren wonende te Breskens, beiden Zwagers der vrouw, allen van beroep werklieden en als getuigen door belanghebbende gekozen.
   En hebben na gedane voorlezing allen de drie laatst genoemde getuigen met mij deze akte ondergeteekend de ouders der vrouwe en de eerste genoemde getuigen verklaarden niet te hebben leeren schrijven

Abraham De Gardeijn
Pieter Lefeber
De Ambtenaar voornoemd
.. van ..

  kwartierblad  Paulus van der Horst en Margaretha Johanna Teeuwen
ErfgoedLeiden : burgerlijke standregister | Leiden | Huwelijken 1880. Pagina 82 van 208.

No. 159

23 Augustus 1857

 

25 September 1854
In het jaar achttien honderd tachtig, den negenden Juni des voor middags te half elf uren zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen:
Paulus van der Horst, jongeman oud twee en twintig jaren, meubelmaker geboren en wonende te Leiden meerderjarige zoon van Isaak van der Horst, kledermaker en van Jacoba van Wijk zonder beroep beide wonende te Leiden en beide alhier tegenwoordig en toestemmend overleggende zijne geboorte acte en het certificaat van voldoening aan de wet op de nationale militie en Margaretha Johanna Teeuwen jonge dochter oud vijfentwintig jaren, zonder beroep geboren en wonend te Leiden, meerderjarige dochter van Hendricus Leonardus Antonius Teeuwen schoenmaker en van Maria Brettijn zonder beroep beide wonende te Leiden beide alhier tegen woordig en toestemmende overleggende hare geboorte acte

Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste op dertigsten Mei en tweeden ...Juni dezes jares dag en des namiddags te twaalf uren

Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat
Paulus van der Horst en Margaretha Johanna Teeuwen door het huwelijk verenigd zijn waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud negenentwintig jaren, kleermaker broeder van de bruidegom, Jacobus Carree oud tweeenvijftig jaren, beambte broeder van de bruidegom Arie de Ru ... veertig jaren, kastelein oom van de bruid en Willem Zwart oud zeven en dertig jaren sigarenmaker oom van de bruid allen wonende te Leiden. En is deze akte, na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom de ouders van de bruid en de getuigen geteekend.

P van der Horst
M J Teeuwen
J van der Horst
J van Wijk
HLA Teeuwen
M Brettijn
J vd Horst
J Carree
A de Ru
W Zwart

  kwartierblad  Dirk van Leeuwen en Sophia van Groeningen

No. 11
In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den zesden der maand Juli zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyderdorp, Provincie Zuid Holland, Arrondissement Leyden, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Dirk van Leeuwen, jongeman, oud zes en twintig jaren, metselaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hermanus van Leeuwen, metselaar en Leuntje van Wieringen Echtelieden, wonend alhier, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende En
   Sophia van Groeningen, jonge dochter, oud twee en twintig jaren, naaister, geboren te Soeterwoude, wonende alhier, minderjarige dochter, van Jan van Groeningen, overleden en Sietje van Soest, zonder beroep, wonende alhier, mede hare toestemming gevende.
   En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd vooreerst hunne geboorteacten ten tweede de doodacte van den vader der bruid en ten derde het bewijs dat de bruidegom voldaan heeft aan de wet op de Nationale Militie

   Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ten onzen kennis gebragt zijnde, waarvan de afkondigingen voor de deur van het Gemeentehuis alhier zijn geschied, namelijk, de eerste op Zondag den vijf entwintigsten Juni en de tweede op Zondag den tweeden Juli beiden van het jaar achttien honderd vijf en zestig.

   En de comparanten in het openbaar afgevraagd hebbende, of zij elkander aannemen tot echtgenoten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijksen Staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat wij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van Schravendijk broodbakker, oud zeven en twintig jaren, Jan de Lange, zonder beroep, oud twee en zeventig jaren, Johannes Francken, gemeente ambtenaar, oud zes en veertig jaren en Jacobus Verstraten, veldwachter, oud acht en dertig jaren allen wonende alhier en goede bekenden van de contractanten als getuigen

   En is na gedane voorlezing door de comparanten de ouders en de eerste, derde en vierde getuige met ons getekend verklarende de tweede getuige niet te kunnen schrijven

D van Leeuwen
S van Groeningen
H van Leeuwen
L van Wieringen
S van Soest
P v Schravendijk
Joh Francken
J Verstraten
B.G. Hubrechts

  kwartierblad  Abraham de Gardeijn en Elisabeth van Blankenberg

No. 21
Heden den eenentwintigsten van de maand Augustus des jaars duizend acht honderd eenenvijftig, verschenen voor mij, ..., Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Abraham de Gardeijn
oud vier en veertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep arbeider, wonende te Biervliet van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Abraham de Gardeijn, arbeider, wonende te Biervliet en van Janneke van der Linde overleden ter ene;
en Elisabeth van Blankenberg oud drie en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep arbeidster, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd meerderjarige dochter van Abraham van Blankenberg, en Sara Zonnevijlle werklieden, wonende te Biervliet ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
 Vervolgens door mij gelet zijnde
op de door ieder der aanstaanden echtenoten overgelegde geboorte acten,
Op het bewijs door de aanstaande echtgenoot overlegd van voldoening aan de nationale militie
Op het bewijs door de aanstaande echtgenoot overlegd stavende het afsterven zijner moeder
Op de mondelinge verklaring der beide vaders van de aanstaanden echtenoten hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen hier ... hunne toestemming geven, alsmede op de verklaring van den vader der aanstaande echtgenoote dat zijne vrouw door blindheid verhinderd wordt hier tegenwoordig te zijn te dien aanzien niet met hem in gevoelens verschilt
Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente de eerste op zondag den tienden de tweede op zondag den zeventienden Augustus dezes Jaars.
zonder dat tegen de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting heeft plaat gehad

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenote elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Abraham de Gardeijn en Elisabeth van Blankenberg door den echt aan elkander zijn verbonden,
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister deze gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van
Jacob de Gardeijn oud acht en twintig jaren, boereknegt Isac de Gardeijn oud negen en twintig jaar ... Jannes Jacobus van Blankenberg oud zeven en twintig jaar broeder der vrouw Cornelis Vaas oud zeven en twintig jaar boereknegt, allen wonende te Biervliet,
En hebben na gedane voorlezing de getuigen met mij deze acte getekend uitgezonderd Abraham van Blankenberg, Elisabeth van Blankenberg, Jannes Jacobus van Blankenberg, Cornelis Vaas die allen verklaarden niet te kunnen schrijven ... als zulks niet geleerd te hebben

Abr de Gardeijn
Abraham de Gardeijn
Jacob de Gardeijn
Izaac de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd
J Lijbaart

  Kwartierblad  Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen en Maria Brittijn

No. 135
In het jaar achttien honderd een en vijftig, den Een en twintigsten Mei, voormiddags ten half Elf ure, zijn voor ons gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, op het Raadhuis gecompareerd,
Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen, oud drieentwintig jaren, schoenmaker geboren te Leijden op den tweeden februarij achttien honderd acht en twintig blijkens geboorte acte, meerderjarige zoon van Johannes Nicolaas Casparus Teeuwen, smidsknecht en Margaretha Brinkmans, alhier tegenwoordig en toestemmende wonende allen aan de Pieterskerk, hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven door de Commissaris des konings in deze provincie, in dato den dertigsten April achttien honderd een en vijftig, te ene en
  Maria Brittijn, oud eenentwintig Jaren Naaister, geboren te Leijden op den achtsten februarij achttien honderd dertig, blijkens geboorte acte, minderjarige dochter van Jacob van Wijk, bezemmaker, minderjarige dochter van Jacobus Brittijn, bezemmaker en Johanna Margaretha Bornarie, echtelieden alhier tegenwoordig en toestemmende, en wonende op de Nieuwen Rijn

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den elfden en de tweede den achttienden Mei beide dezes jaars, s┬┤middags ten twaalf uren
  Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervulle, welke door de Wet aan de huwelijken Staat verbonden zijn; waarop doorelk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat
Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen en Maria Brittijn door het huwelijk vereenigd zijn, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik den Hoed, oud drie en twintig jaren, schoenmaker wonende in de Pakstraat Cornelis Brigstraaten, oud drie en twintig jaren, schoenmaker wonende op de Oranjegracht, Bartholomeus Dekker oud vier en dertig jaren, schipper wonende op de Waardgracht en Hendrik van Iterson oud een en veertig jaren melkverkooper wonende op het Levendaal, goede bekende, hebbende de Comparanten, de ouders de twee eerste en de vierde getuigen na gedane voorlezing met ons geteekend, de derde getuige verklaarde niet te kunnen schrijven
HLA Teeuwen
M Brittijn
N Teeuwen
M Brinkmann
J Brittijn
Johanna Margaretha Borneviel
H den Hoed
Cornelis Brigstraaten
H van Iterson

  Kwartierblad  Alexander Bogaard en Sara Baillie

No. 4

Alexander
Bogaard

en

Sara
Baillie
Heden den Zesden van de maand December des jaars duizend acht honderd Acht en veertig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement Provincie Zeeland, in het openbaar, ... het huis des gemeente
Alexander Bogaard
oud vier en twintig jaren, geboren te Kadzand, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Anthonius Bogaard, overleden te Kadzand en van Sara Jonkheer, ... huisvrouw van Philippus de Kock, arbeiders, beide wonende te Retranchement
ter eene; en Sara Baillie
oud zeven en twintig jaren, geboren te Retranchement, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement van staat ongehuwd meerderjarige dochter van Pieter Baillie overleden te Retranchement en van Suzanna Goetgeluk, arbeidster wonende aldaar.

ter andere zijde; welke mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde

ten eersten. Op het door den aanstaanden Echtgenoot overlegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
ten tweeden. Op de aanstaaande echtgenoot overhandigde acte van geboorte van ...
ten derden. Op de door ieder der aanstaande echtgenoten overlegde acte van overlijden, stavende het ... hunner vaders.
ten vierden. Op de mondelinge verklaring van de moeders ... daartoe door haren tegenwoordige echtgenoot gemagtigd en op die van de moeder van de aanstaande vrouw, ... hierbij tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van het voorgenomen huwelijk tussen hunne kinderen hunne toestemming geven
ten vijfden. Op het bewijs van de gedane afkondigingen van het voor genomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten... deze gemeente, de eerste op Zondag den zes en twintigsten November en de tweede op Zondag den Derden December Jongstleden zonder dat er tegen de voltrekking van dit huwelijk eenige stuiting heeft plaats gehad

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arondissement-Regtbank te worden overgebragt.    Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegen woordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknogt, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Alexander Bogaard en Sara Baillie
door den echt aan elkander zijn verbonden, Van al hetwelk dadelijk door mij deze acte is opgemaakt en in de beide dubbele van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jannis Boogaard oud twee en dertig jaren, en van Abraham Hebrond, oud zesentwintig jaren beide arbeiders, wonende te Kadzand en broeder behuwd broeder van de vrouw, van Jacobde Bert, oud vier en dertig jaren, van beroep slagter, wonende te Nieuwvliet, behuwd broeder en van ...........

Jannus Bogaard
...
De Ambtenaar voornoemd,
...

  Kwartierblad  Abraham Bruijsschaart en Janneke van de Velde

N 13
Heden den tweeentwintigsten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd vijf en veertig, verschenen voor mij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke , Provincie Zeeland, in het openbaar in het gemeentehuis Abraham Bruijsschaart oud negen en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep arbeider, wonende te IJzendijke ongehuwd meerderjarige zoon van Elisabeth Bruisscard van beroep arbeidster, wonende te IJzendijke

ter ene; en Janneke van de Velde oud een en twintig jaren, geboren te Hoofdplaat , van beroep arbeidster, wonende te IJzendijke, ongehuwd, minrderjarige dochter van Jacobus van de Velde, overleden te IJzendijke en van Sara Jacoba Jansen van beroep arbeidster, wonende aldaar

ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
 Vervolgens door mij gelet zijnde
Ten eersten Op de door ieder der aanstaanden echtenoten overgelegde geboorte akten,
Ten tweeden Op het door de aanstaande echtgenoote overlegd akte van overlijden van harer vader
Ten derden Op de mondelinge verklaring van de moeders de aanstaanden echtenoten hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen voorengenoemd hunne toestemming geven,
Ten vierden endelijk op de bewijzen der gedane afkondiging van het voorgenomen huwelijk tussen de aanstaande echtgenooten gedaan binnen deze stad, de eerste op zondag den elfden de tweede op zondag den achttienden der loopende maand Mei zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaat gehad

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenote elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Abraham Bruijsschaart en Janneke van de Velde door den echt aan elkander zijn verbonden, Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister deze stad ingeschreven in tegenwoordigheid van Cornelis Bruijsschaart oud twee en zestig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke van Adriaan Crocke oud een en zestig jaren van beroep werkman, wonende te Biervliet beide aanstaande man, van Izaak van de Velde oud vijf en twintig jaar van beroep boereknecht wonende te Hoofdplaat en van Jacob van de Velde oud vier en twintig jaar van beroep werkman wonende te IJzendijke beide broeder van de vrouw. Getuigen daartoe door de belanghebbenden gekozen. En hebben na gedane voorlezing dezer akte de partijen echtgenoten hunne moeders en de getuigen verklaard niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd ter uizondering van de tweede getuige die deze akte met mij heeft getekend.

A Krocke De Ambtenaar voornoemd
...

  kwartierblad  Isaac van der Horst en Jacoba van Wijk

No. 80
In het jaar achttien honderd twee en veertig, den Vierden Mei, voormiddags ten half Elf ure zijn voor ons Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar van het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Isaac van der Horst, jongeman oud negentien jaren, kledermaker geboren te Leijden; op den veertienden september achttien honderd twee en twintig blijkens geboorte acte, meerderjarige zoon van Hendrik van der Horst, zonder beroep, en Elisabeth Robbertse echtelieden, wonende in de Voorsteeg, alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den heer staatsraad Goeverneur van Zuid Holland dedatum Elfden April achttien honderd twee en veertig, te ene en
Jacoba van Wijk, jonge dochter oud achtentwintig jaren dienstbode, geboren te Leijden op den vierden november achttien honderd en dertien blijkens geboorte acte, wonende in de Groenesteeg dochter van Jacob van Wijk, Dekenmaker, wonende in de Groenesteeg alhier tegenwoordig en toestemmende, en van Jacoba Gelton, overleden te Leijden, op den een entwintigsten December achttien honderd zesentwintig blijkens doodacte, te andere zijde.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Vierentwintigsten April, en de tweede den eersten Mei beide dezes Jaars, middags te twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk, " ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilde nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Isaac van der Horst en Jacoba van Wijk door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham van Wijk, oud twee en dertig jaren, ...

I van der Horst
J van Wijk
Jacob van Wijk
P G van Hoorn
... ...
PG Hubrecht

  Kwartierblad  Jan van Groeningen en Sietje van Soest

No. 13
In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, den twintigsten der maand November des na middags ten twee ure zijn voor ons ondergetekende mede benoemd Ambtenaar van den burgerlijken Stand van Soeterwoude gecompareerd ten einde een huwelijk aantegaan Jan van Groeningen, Jongeman oud drie en twintig jaren, verver geboren en wonende te Soeterwoude, meerderjarige zoon van Klaas van Groeningen, verver en Elizabeth Arnoldina Buiteweg Echtelieden wonende mede te Soeterwoude ... tegenwoordig en hunne toestemming gevende ten eene
en
Sietje van Soest, jonge dochter oud vier en twintig jaren zonder beroep geboren te Alkemade wonende te Soeterwoude, meerderjarige dochter van Hermanus van Soest, arbeider en van Sijpje Catsburg, ..., wonende te Rhijnsaterswoude en deze tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende ten andere zijde
En hebben zij tot ... aan ons overlegd hunne geboorte acte en ten tweeden het bewijs dat de Bruidegom voldaan heeft aan de nationale Militie.
Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste
den zevenden November achttien honderd een en veertig, en de tweede den veertienden November daaraan volgende
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilden nemen, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat

Jan van Groeningen

en

Sietje van Soest

door den echt zijn verbonden; waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Japike.., Partikulier oud vier en twintig jaren, Alexander Sl..., tuinman oud een en zeventig jaren, Jannes Verhoef, Veldwachter oud twee en vijftig jaren, en Cornelis van der Vis, tolgaarder, oud een en vijftig jaren, wonende ... te Leyden en de beide laatste te Soeterwoude, alle goede bekenden van de contractanten, als getuigen.
En is deze acte na gedane voorlezing door de komparanten, en de getuigen met ons ondertekend.

H Van Geer Jan van Groeningen
Sietje van Soest
K van Groeningen
E A Buiteweg
H van Soest
S Catsburg
A Japike..
J Verhoef
C van der Vis

  kwartierblad  Hermanus van Leeuwen en Leuntje van Wieringen

No. 3
In het jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den vierden der maand januari des na middags ten een ure zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Leyderdorp, in het huis der Gemeente gecompareerd

Hermanus van Leeuwen, jongeman oud vierentwintig jaren geboren en wonende te Leyderdorp, metselaarsknecht, meerderjarige zoon van Simon van Leeuwen, arbeider, wonende te Koudekerk alhier tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Trijntje Hoogendoorn, overleden te Koudekerk den twaalfden januari achttienhonderd zesentwintig blijkens extract door de Ambtenaar van den burgerlijken stand alhier afgegeven op den dertienden December achttien honderd zeven en dertig hebbende gemelde Hermanus van Leeuwen voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van den ...staatsraad Goeverneur van Zuid Holland den vijftienden December achttien honderd zeven en dertig en Leuntje van Wieringen, jonge dochter oud zeven en twintig jaren geboren aan de Oude Wetering wonende alhier, dienstbaar meerderjarige dochter van Dirk van Wieringen, overleden te Alkemade op den eerste juni achtienhonderd tweendertig blijkens extract door de ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar afgegeven op den dertienden December achttien honderd zeven en dertig en Fijtje van Ieperen, zonder beroep, wonende aan de Oude Wetering alhier tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende

De afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis hebben plaats gehad, namelijk de eerste op den drieentwintigsten December, de tweede op den een en dertigsten December achttien honderd zeven en dertig het geen op dezelfde tijden ... heeft plaats gehad te Koudekerk blijkens certificaat aldaar afgegeven

Hermanus van Leeuwen en Leuntje van Wieringen

door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Daniel Poeligen, oud veertig jaren, particulier, Dirk Westerwout, oud vier en vijftig jaren, verver, Leendert Robbe, oud zestig jaren, schoenmaker, Klaas Magdeleijn, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, allen wonende te Leyderdorp, goede bekenden van de contractanten, als getuigen. En is deze acte de moeder van de tweede comparanten, de getuigen benevens ons ondertekend verklarende de vader van de eerste comparant niet te kunnen schrijven.

H van Leeuwen
L v Wieringen
D Polingen
D Westerwout
Leendert Robbe
K Magdeleijn
PG Hubrecht

  kwartierblad  Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias

No. 10
Heden den negenden van de maand november des jaars achttien honderd zeven en dertig, des voor middags te elf uren, compareerden voor mij, Burgemeester, Beambte tot de zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis, provincie Zeeland, Pieter van Hanegem
oud negenentwintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeider , wonende te Retranchement meerderjarige zoon van Hendrik van Hanegem waarvan hij onder ...morele ede verklaart de plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats niet te kunnen of te weten wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffinieerd alsmede onder ede te ... dat sij .. al hoe wel den aanstaanden echtgenoot kennende ... plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats zijns vaders niet te kunnen opgeven en van Elizabet Bine, overleden binnen deze gemeente weduwnaar van Janna Louret mede binnen deze gemeente overleden, blijkens ... extracten uit de registers van overlijden afgegeven hier achttienden october laatstleden door mij Beambte tot de zaken van den Burgerlijken stand ten deze ... , voldaan bebbende aan de Nationale Militie, blijkens ... attest.
en Kathalijntje Elias,
oud dertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, meerderjarige dochter van Jeremias Elias, overleden blijkens extract uit register overlijden dezer gemeente afgegeven den achttienden october laatstleden door mij Beambte tot de zaken van den Burgerlijken stand ... en van Kathalijntje de Dood oud een en vijftig jaren, arbeidster woonachtig binnen deze gemeente hierbij tegenwoordig en ... jonge dochter

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen huwelijk over te gaan waarvan de eerste Huwelijk-afkondiging is gedaan te Retranchement, den negen en twintigsten october laatstleden des Middags ten Twaalf uren en de tweede den vijftienden dezer maand des middags ten twaalf uren. Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk ons zijnde ...

regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde stukken, en van het hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam der Wet dat Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias

door het Huwelijk zijn vereenigd, van het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jannis van Hanegem oud een en veertig jaren, van Abraham van Hanegem oud negen en dertig jaren beide arbeiders woonachtig te Retranchement broeders van den man van Hendrik Elias, oud drie en twintig Jaren landbouwknecht te Zuidzande, en van Andries Elias oud een en twintig jaren, landmans knecht te Kadzand beide broeders van de vrouw getuigen hiertoe verzocht dewelke deze akte met ons en de contracterende partijen na gedane voorlezing hebben ondertekend, uitgezonderd de vrouw, hare moeder, de twee eerste getuigen en de laatste, die verklaard hebben niet te kunnen schrijven uit hoofde van zulks niet geleerd te hebben.

Pieter van Hanegem
Hendrik Elias
Jo.. Bent...

  kwartierblad  Jacobus Brittijn en Johanna Margaretha Borneviel

  In het jaar achttien honderd vijf en twintig, den derden Februarij, 's voor middags ten half twaalf ure zijn voor ons Mr Dirk Muller ... Wethouder der Stad Leyden, als gecommiteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd, Jacob Brittijn, jongeman oud 22 Jaren, geboren te Leyden, den vijftienden December achttien honderd twee, bezemmakersknecht wonende in de Mirakelsteeg Wijk 6 no 1110 meerderjarige zoon van Willem Brittijn pruikmaker en van Maria Brugman werkster wonende in de Mirakelsteeg, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van den heer staatsraad Goeverneur van Zuid Holland en dato 10 July a1824 nr 2714, en Johanna Margarieta Borneviel, jongedochter, oud 20 jaren zijnde geboren te Leyden den vierden Julij achttien honderd vier, dienstbode, wonende aan de Pieterskerk Wijk 7 no 726 minderjarige dochter van Jan Borneviel, dienaar van policie en van Catharina Dohm, werkster, wonende aan de Pieterskerk, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
drie en twintigsten Januarij, en de tweede den dertigsten Januarij, beiden des jaars achttien honderd vijf en twintig s middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der Wet, dat Jacob Brittijn en Johanna Margaretha Borneviel door het Huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Suzan, oud 20 jaren, schoenmaker wonende in de Mirakelsteeg, Bernardus van den Berg, oud 22 Jaren, fijnspinder, wonende in de Klaresteeg, Jan Lut, oud 41 Jaren, Metselaar wonende op de Langebrug, en Lambertus Slegtenhorst, oud 41 Jaren, Dienaar van policie, wonende op de Haarlemstraat, welke, na gedane voorlezing der acte met ons en de contracterende partijen hebben onderteekend, uitgezonderd de moeder en den eersten getuigen, verklarende niet te kunnen schrijven.

Jacob Brittijn
Johanna Margaretha Borneviel
W Brittijn
Bert van den Berg
Jan Lut
L Slegtenhorst

  kwartierblad  Abraham van Blankenberg en Sara Zonnevijlle

8

Abraham
van
Blankenberg

Sara
Zonnevijlle
Heden den dertienden van de maand November des Jaars achttien honderd twee en twintig, des voor middags ten elf uur, compareerden voor mij Daniel Ba... Schout Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet District Sluis Provincie Zeeland, Abraham van Blankenberg oud vier en twintig Jaren, geboren te Biervliet van Beroep arbeider wonende in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Jannis van Blankenberg en van Maria Paket, arbeiders mede in deze gemeente woonagtig hier tegenwoordig en consenterende

en Sara Zonnevijlle oud drie en twintig Jaren, geboren te Biervliet van Beroep dienstmeid wonende te Biervliet, meerderjarige dochter van Adriaan Zonnevijlle en van Suzanna Wisse, beide arbeiders beide in deze gemeente woonagtig hier tegenwoordig en consenterende
dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijk-Afkondiging is gedaan te Biervliet, zondag den twaalfden Meij dezes Jaars des Middags ten Twaalf uren en de tweede op zondag den negentienden der maand Meij mede des middags ten twaalf uren en geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde beteekend

regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? Elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam der Wet, dat Abraham van Blankenberg en Sara Zonnevijlle
door het Huwelijk zijn vereenigd
van al het vorenstaande heb ik akcte opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van Blankenberg, oud zes en dertig jaren, arbeider wonende in deze gemeente, vader, Abraham van Blankenberg oud zes en veertig Jaren, hengsthouder, mede in deze gemeente woonagtig, oom van den man, van Adriaan Zonnevijlle oud agt en veertig Jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, vader en van Jacobus Zonnevijlle oud zeven en twintig jaren, arbeider alsmede in deze gemeente woonagtig, broeder van de vrouw, getuige, hier toe verzogt, dewelke deze akte met mij en de comparanten, de partijen hebben onderteekend na dat hun voorlezing ... dezelve hier gedaan, uitgezonderd door Sara Zonnevijlle en Jacobus Zonnevijlle die verklaard hebben niet te kunnen schrijven

Abraham van Blankenberg
Johannes van Blankenberg
Abraham van Blankenberg
Adriaan sonnevijl
D Baert

  kwartierblad  Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertse

In het jaar achttien honderd twintig, den Zevenentwintigsten Julij, zijn voor ons Mr Gisbertus Prins, Burgemeester der Stad Leijden, als gecommiteerd van het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Hendrik van der Horst, oud zesendertig jaren, zijnde geboren of gedoopt te Leijden; op den achttienden januarij zeventien honderd vier en achttig, wolwerker wonende in de vrouwenkamp Wijk 6 no 1302 Weduwnaar van Hester de Leu overleden te Leijden den achttienden December achttien honderd achttien blijkens akte de morte in dato 5 julij 1820. meerderjarige Zoon van Isaac van der Horst, zonder beroep, wonende op den Middelstegracht Tegenwoordig en toestemmende en van Sara Schedijn, overleden, hebbende ...een Certificaat, ... dat hij aan de Wet op de nationale militie heeft voldaan, Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den heer staatsraad Goeveneur van Zuid Holland dedatum Elfden April achttien honderd twee en veertig, te ene en Elisabeth Robbertse, oud 31 jaren zijnde geboren of gedoopt te Leijden den dertigsten Julij Zeventien honderd negen en tachtig, Spinster, wonende inde Vrouwenkamp meerderjarige dochter van Jan Robbertse, Droogscheerder, wonende in de Vrouwenkamp tegenwoordig en toestemmende, en van Lena Montange, overleden

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Dertienden Julij, en de tweede den twintigsten Julij beiden des jaars achttien honderd twintig 'S middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk, " ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilden nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertse door het huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus de Leu, oud 63 jaren, ... wonende in de Volder... schoonvader des bruidegoms, Pieter de Leu, oud 25 jaren, Droogscheerder, wonende an de Morspoort, Zwager des bruidegoms, Isaac van der Horst, oud 28 jaren, Schrobberaar, wonende onder Singelstraat, broeder des bruidegons en Jan Robbertse, oud 28 jaren, ... wonende in de Vrouwenkamp, broeder der bruid, welke na gedane voorlezing ... de contracterende partijen hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

Gisbertus Prins

  kwartierblad  Abraham de Gardeijn en Janneke van der Linde
MAAND van de
Huwelijks-
Voltrekking.
EIGEN NAMEN
der
Echtgenoten.

AKTEN VAN HUWELIJKS - VOLTREKKING.
October
No 14

Abraham
de
Gardeijn

Janneke
van
der
Linde
   Heden den Eersten van de maand September October des jaars achttien honderd en achttien, des middags ten twaalf uuren compareerden voor mij, ... Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van IJsendijke, District Sluis Provincie Zeeland, Abraham de Gardeijn oud vijfentwintig jaren, geboren te IJsendijke van beroep hengsthouder wonende in te Biervliet meerderjarige zoon van Isaac de Gardeijn, overleden blijkens extract uit het register van overlijden dezer gemeente Door ons ... afgegeven en van Anna Wisse, van beroep particuliere, wonende te biervliet hier tegenwoordig en in het huwelijk consenterende

en Janneke van der Linde oud tweeentwintig Jaren, geboren te IJsendijke, van Beroep dienstmeid wonende te in deze gemeente meerderjarige dogter van Jacobus van der Linde en van Levina Hendriks, beide overleden blijkens de extracten uit de registers van overlijden der gemeente Biervliet, afgegeven den eersten den twaalfden augustus door de beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand ...

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijk - Afkondiging is gedaan te IJsendijke den dertienden der maand September des Middags ten Twaalf uren en de tweede den twintigsten daaraanvolgende insgelijks des middags ten twaalf uuren, de voorschreven huwelijks afkondigingen hebben ook plaats gehad in de gemeente biervliet, op de voorschreven ... en uure, volgens certificaat van den beambten tot de zaken van den burgerlijken stand ... , ten dezen Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gemelde huwelijk ons betekend, zijde en

Regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende verklare ik in naam der Wet dat Abraham van de Gardeijn en Janneke van der Linde.
door het Huwelijk zijn vereenigd, van al het bovenstaande hebbe ik acte is opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacob Martijn, oud twee en twintig jaren, van beroep knegt, wonende onder IJsendijke broeder van de man; van Jannes de Meijer oud dertig jaren, van beroep landman, wonende onder IJsendijke, goede bekende van de man; van Daniel Hendrikx, oud vijf en Zeventig jare, van beroep rentenier, wonende te aardenburg, Grootvader van de vrouw; en van Isaac van der linde, oud vijfentwintig jare, van beroep boere knegt, wonende onder IJsendijke broeder van de vrouw, Getuigen hier toe verzogt, de welke na gedane voorlezing Deze acte met mij en de contracterende partijen hebben ondertekend, behalve Jacob Martijn die verklaard heeft niet te kunnen schrijven, als mede Janneke van der Linde en Anna Wisse, welke insgelijks verklaarden niet te kunnen schrijven.

Abraham de Gardeijn
Izak van der Linde
D: Hendriks  Joh de Meyer
H v Taro

  Kwartierblad  Jacob (van de) Velde en Sara Jacoba Jansen

No. 10
   Heden den vijfden van de maand augustus des Jaars achttien honderd en achttien, des middags ten twaalf uur, compareerden voor mij ... Burgemeester Beambte tot de Zaken van de Burgerlijken Stand van de ... gemeente van Ijsendijke District Sluis Provincie Zeeland, Jacob Velde oud negenentwintig Jaren, geboren te Catzand, van beroep ... wonende in deze gemeente meerderjarige zoon van Jacob Velde en Migael Lambert, beide overleden, blijkens de uit de registers van overlijden der gemeente Catzand, afgegeven den dertigsten Junij .........

en Sara Jacoba Jansen oud negentien Jaren, geboren te biervliet van Beroep Dienstmeid, wonende te mede in deze gemeente, minderjarige dochter van wijlen Elias Jansen en van Janneke de Rijke, beide overleden blijkens gebrachte? uit de registers van overlijden. Dezer gemeente ... afgegeven ..........
dewelke mij hebben verzocht tot voltrekking van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijks-Afkondiging is gedaan te IJzendijke den zes en twintigsten Julij jongstleden des Middags ten Twaalf uren en den tweeden den tweeden augustus daaraanvolgende insgelijks des middags ten twaalf uren, Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van hun huwelijk ons .. zijnde, en

regtdoende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wedeerzijdsche verplichtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekragtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam van de Wet dat Jacob van de Velde en Sara Jacoba Jansen,

door het Huwelijk zijn vereenigd; van al het bovenstaande hebbe ik acte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Isaac Velde, oud drieenveertig jaren, van beroep herbergier, wonende te Hoofdplaat, broeder van de man, van Jan de Smit, oud drie en vijftig jaren, van beroep ...werker, wonende te IJzendijke, goede bekende van de man; van Geert Jansen, oud tweeentwintig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Schoondijke, .. voogd van de vrouw, van Jan de Hoiick, oud tweeenveertig Jaren van beroep schoenmaker, wonende te IJzendijke, goede bekende en toeziend voogd van de vrouw; Getuigen hier ... zegt dewelke na gedane voorlezing deze acte met mij hebben ondertekend, behoudens Sara Jacoba Jansen, Jan de Witte en Geert Jansen, die verklaart hebben zulks niet te kunnen

Jacob velde
Jan de hoiick
A. T

opmerking:

'van de' staat doorgestreept bij de naam 'Jacob van de Velde'!
naam op extract en handtekening: Jacob Velde.

huwelijk bijlagen:
  1. extract: geboren Jacob Velde: 8 oktober 1788 doop 12 oktober Catzand
  2. extract: overlijden Jacob van de Velde: echtgenoot van Abigael Lombaard
  3. extract: overlijden Abigael Lombaard: echtgenoot van Jacob van de Velde
  4. geboorte akte: Sara Jacoba Jansen
  5. extract: overlijden: Elias Jansen: echtgenoot van Jannette de Rijke
  6. extract: overlijden: Jannette de Rijke: echtgenoot van Elias Jansen
  7. verklaring voogd voor minderjarig 'weeskind', toestemming huwelijk: Sara Jacoba Jansen

  Kwartierblad  Klaas van Groeningen en Elizabeth Arnoldina Buitenweg

No. 3
In het jaar een duizend acht honderd en zeventien, den Drie en Twintigsten der maand Maart des voor middags ten twaalf ure zijn voor ons President van t Plaatselijke Bestuur van Soeterwoude, gecompareerd Klaas van Groeningen, oud zes en twintig jaren, verver en glasmaker geboren en wonende te Swammerdam, meerderjarige zoon van Jan van Groeningen, wonende te Swammerdam alhier tegenwoordig en zijne toestemming gevende en van Aaltje Hoevenaar, overleden te Swammerdam den Negen en Twintigsten July Achttienhonderd Acht blijkens dood acte aldaar afgegeven op den Zesden Maart Achttien honderd Zeventien

En Elizabeth Arnoldina Buitenweg, oud Tweeentwintig jaren, geboren en wonende te Soeterwoude, meerderjarige dochter van Jan Buitenweg, verver en Glazemaker wonende ... te Soeterwoude alhier tegenwoordig en zijne toestemming gevende en van Neeltje van Rijn overleden te Soeterwoude naar ... aangifte ... Soeterwoude aldaar gedaan is den Dertigste April achtienhonderd tweendertig blijkens extract door de ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar afgegeven op den dertienden December achttien honderd Seven blijkens dood acte van den twee en Twintigste Maart Achttien Honderd Zeventien
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de proclamatie voor de hoofddeur van ons Raadhuis hebben plaats gehad, namelijk de eerste
den Negenden Maart Achttien honderd Zeventien, en de tweede op den en Zestienden Maart daaraan volgende terwijl gelijke proclamatie ... te Zwammerdam ... Maart Achttien honderd Zeventien
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk, " ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilden nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Klaas van Groeningen en Elizabeth Arnoldina Buitenweg

door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van
Simon vander Sawik oud Twee en Sestig jaren,
van Arie Buitenweg        oud Vijf en Twintig jaren,
van Andries ... Panenbing oud Zes en Twintig jaren,
...

S vander Sawik
A Buitenweg
K van Groeningen
E A Buitenweg

  kwartierblad  Pieter Baillie en Suzanna Goedgeluk

Pieter
Baillie
en
Suzanna
Goedgeluk

No. 5
Heden den zevenden van de maand Augustus des jaars achttien honderd en zestien, des voormiddags te elf uren, compareerden voor mij, Provincionele Schout, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis , provincie Zeeland, Pieter Baillie
oud negen en dertig jaren, geboren te Oostburg , van beroep schoenmaker, wonende te Retranchement meenderjarige Zoon van Peter Baillie van wie de aanstaande echtgenoot onder ... verklaart te Oostburg overleden te zijn maar volgens verklaring van het gemeentebestuur aldaar niet op het register aangetekend wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen ... ... wel komt mede onder ede te kennen geven dat hun ieder volkomen bekend is, dat den genoemde Pieter Baillie is overleden en van Sara Goedhals, mede overleden zo als zulks blijkt uit het extract uit het register van overlijden van de gemeente Oostburg afgegeven den zeventienden Augustus achtien honderd negen door de Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand aldaar, ten dezen geannexeerd en weduwnaar van Suzanna ..eerlings

en Suzanna Goedgeluk oud vijf en twintig Jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, meerder jarige dochter van Jannes Goedgeluk Jacob's zoon, arbeider en van Sara Clarissen beide te Retranchement woonachtig hier tegenwoordig concente ... Jonge dochter.

dewelke mij hebben verzocht, tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan. waar van de eerste Huwelijk-Afkondigingen is gedaan te Retranchement den acht en twintigsten Juli , des Middags te Twaalf uren,
alsmede voor de tweede maal den vierden dezer maand, maand Augustus mede des middags te twaalf uren.

Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde betekend. zijnde,
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam der Wet dat Pieter Baillie en Suzanna Goedgeluk

door het Huwelijk vereenigd zijn, van het bovenstaande heb ik acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Baillie oud negen en veertig Jaren, schoenmaker wonende te Oostburg, broeder van den man, van Jannes Goedgeluk Jacobs zoon, oud twee en viftig Jaren, arbeider, wonende te Retranchement, vader van de vrouw, en van Abraham Robijn, oud een en dertig Jaren arbeider mede te Retranchement woonachtig, aangetrouwde broeder van de vrouw. Getuigen hiertoe verzocht ... ... met mij en den contracterende partijen na gedane voorlezing hebben ondertekend.

Pieter Baillie
Suzanna Goedgeluk
Abm= Baillie
Pieter Baillie
P van der ginst

Abraham Robijn

  Kwartierblad  Hermanus van Soest en Sijpje Catsburg
In het jaar achttien honderd vijftien, Den twintigsten Augustus compareerden voor ons President van het Plaatselijk Bestuur Alkemade officier van den Burgerlijken Stand Hermanus van Soest, arbeider oud zesendertig jaren wonende in wijk A Dezer gemeente doch onlangs gewoont hebbende te Leimuiden geboren te Leiderdorp zoon van Gerrit van Soest en Jaapje Kerkhoven beide te Leiderdorp overleden blijkens acten daarvan afgegeven den derden dezer en Sijpje Catsburg oud acht en twintig jaren dienstmaagd geboren in wijk C en wonende in wijk A dezer gemeente meerderjarige dochter van Dirk Catsburg Arbeider wonende te Wilnis en van Sietje Riemers overleden, zijnde de vader hier tegenwoordig en zijne toestemming gevende welke ons verzogten het door hun voorgenomen Huwelijk waarvan de afkondigingen hebben plaats gehad op den eersten en den tweden Zondagen dezes Maand voor het Regthuis alhier te voltrekken geen ... verdingen tegen het gemelde huwelijk aan ons ingekomen zijnde hebben wij aan hun verzoek voldaan na voorlezing van boven gemelde stukken en van het 6 de Hoofdstuk van den ... des Burgerlijken Wetboek ten opschrift hebbende van het huwelijk aan den aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot man en vrouw wilden nemen, waarop door hen ieder afzonderlijk en toestemmend geantwoord zijnde, verklaren wij in naam der wet dat Hermanus van Soest en Sijpje Catsburg door het Huwelijk verenigd zijn waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Catsburg arbeider oud vier en vijftig Jaren vader van de Bruid wonende te Wilnis Frans Los Schipper oud drie en vijftig Jaren oom van de Bruid Klaas Los Schipper oud vijf en twintig Jaren beiden wonende in deze gemeente en Jillis Los Boereknegt oud vier en twintig Jaren wonende onder Hazerswoude de twee laatste neefs van de Bruid - dewelke na dat ook deze acte aan hun was voorgelezen dezelfde nevens ons en de contractanten getekend hebben als mede te Leimuiden / goedgekeurd /

Hermanus van Soest
Dirk Catsburg
Gillis Los
Sijpje Catsburg
Frans Los Klaas Los
P van Veen
1815

opmerking: De gehele tekst is met de hand geschreven

  Kwartierblad  Antheunis Bogaard en Sara Jonkheer

orgineel in Frans:

M o i s
des
Mariages.
NOMS PROPRES
des
É P O U X.
ACTE DE MARIAGE ET DE DIVORCES.

Septembre
Antheunis
Bogaard

et

Sara
Jonkheer
L'an mil huit cent treize, le vingt deuxième Jour du mois de Septembre, à onze heure du matin, par-devant nous Maire, Officier de l'Etat civil de la Commune de Cadzand, Canton d' Oostbourg Département des L'Escaut, Sont comparu Antheunis Bogaard, jeun homme, âgé de vingt neuf ans, ouvrier charpentier natif de Biggekerke, premier Arrondissement du Département des Bouches de L'Escaut, et domicilié dans cette Commune, majeur fils de ... Pierre Bogaard, décédé à Biggekerke susdit, le vingt huit Janvier l'an mil sept cent quatre vingt Six, comme il est constaté par l'Extract de l'acte de décéde délivré par l'Adjoint Maire de la plus dite Commune de Biggekerke le treize du courant mois, et de Janna Jongepier, ij domiciliéa, confentantie au présant mariage, par acte passé a Biggekerke la quinse des courant mois, et Sara Jonkheer jeune fille, agée de dix neuf ans, Servante, née et domiciliéa dans cette Commune, fille mineure, assistée de Sara Geerings, Journalière, domicilia dans cette Commune, Sa mère, Son pere décéde dans cette Commune le vingt Avril mil Sept cent quatre vingt quatorze comme il est constaté par l'Extract de l'acte de décéde délivré par moi Maire le treize du courant, les quel nous ont réquis de procéder à la célébration du mariage, projcté entre eux, et dont les publications ont été faites à la porte de notre maison communue, Savoir la première la douze et la Seconde le dix neuf du courante, a onze heures du matin. Accune opposition on dit mariage ne nous aijout été Signifiée, faisante droit à leur rèquisition, apres avoir donné lecture de toutes les pièces ci dessamentionées, et du chapitre Six du titre du code civil intitulé du mariage avons demandé au futur époux et à la future épouse S'ils veulont la prendre pour mari et pour femme chacun ..eux aijout répondu Séparément et affirmativement, déclaroud au nom de la loi, que Antheun Bogaard et Sara Jonkheer sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte, en prèsence de Adrien Bogaard, âgé de quarante deux ans, jardinier, domiciliè dans la commune de Heijlle, propre frère du future époux, de David van Bruijnisse, âgé de trente un ans, domestique de Meunier, domicilié dans cette Commune, bonne connissace du futur époux, de Matthieu Verstelle, âgé de quarante quatre ans, Instituteur, aussi domicilié dans cette Commune, bonne connissace de la future épouce, et de Pierre van Houte, âgé de trente Sept ans, garde Champêtre de cette Commune, les quells, après qu'il leur en a été aussi donné lecture l'ont signé avec nous et les parties contractantes

Antheunis Bogaard
Sara Jonkheer
D. V. Bruijnisse
Pr Van Houte
Adriaan Bogaard
M Verstelle
S Geerings
A De Bruijne

vertaling:

M a a n d
van het
Huwelijk.
ECHTE NAMEN
van de
ECHTGENOTEN.
ACTE VAN HUWELIJK EN SCHEIDING.

September
Antheunis
Bogaard

en

Sara
Jonkheer
In het jaar duizend acht honder dertien, de twee en twintigsten der maand September, om elf uur in de ochtend, zijn voor ons Burgermeester, Officier van de Burgerlijken Stand van de Commune van Cadzand, Canton Oostburg, Departement van de Schelde, gecompareerd Antheunis Bogaard, jonge man, oud negen en twintig jaren, van beroep timmermansknecht, geboren te Biggekerke, eerste Arondissement van de Monden van de Schelde, wonende in deze Commune, meerderjarige zoon van Pierre Bogaard, overleden in Biggekerke, voornoemd, op acht en twintig Januari des jaars duizend zeven honderd zes en tachtig, zoals blijkt uit het extract van de doodacte, gemaakt door de Burgermeester van de genoemde Commune van Biggekerke, de dertiende dezer maand, en van Janna Jongepier, ... en Sara Jonkheer, jonge dochter, oud negen tien jaren, Dienster, geboren en woonachtig in deze Commune, minderjarige dochter, vergezeld door Sara Geerings, werkster, wonende in deze gemeente, haar moeder, haar vader is overleden in deze Commune, de twintigste April des jaars duizend zeven honderd vier en negentig zoals blijkt uit het extract van de doodakte gemaakt door mij, Burgermeester de dertiende dezer maand, welke ons hebben gevraagd het voorgenomen huwelijk te sluiten, waarvan de afkondigingen zijn geschied op de deur van ons Huis van de Commune, te weten, de eerste de twaalfde en de tweede de negentienden dezer maand, om elf uren in de ochtend. Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, heben wij, aan hun verzoek voldoende, na gedane voorlezing van alle overlegde stukken, en het hoofdstuk zes van de titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk aan het toekomstige echtpaar afgevraagd of zij elkander aannemen als man en vrouw, waarop zij ieder afzonderlijk bevestigend antwoorden, verklaren wij in naam der wet, dat Antheun Bogaard en Sare Jonkheer zijn verenigd in het huwelijk. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrien Bogaard, oud twee en veertig jaren, tuinman, woonachtig in de Commune van Heille, broer van de toekomstige bruid, van David van Bruijnisse, oud een en dertig jaren, ... woonachtig in deze Commune, goede kennis van de toekomstige bruidegom, van Matthieu Verstelle, oud vier en veertig jaren, institeur, ook woonachtig in deze Commune, goede bekende van de toekomstige bruid, en van Pierre van Houte, oud zeven en dertig jaren, veld arbeider, uit deze Commune, welke na gedane voorlezing met ons en de contactanten hebben getekend.

Antheunis Bogaard
Sara Jonkheer
D. V. Bruijnisse
Pr Van Houte
Adriaan Bogaard
M Verstelle
S Geerings
A De Bruijne

opmerking: De gehele tekst is met de hand geschreven

  Kwartierblad  Jacob van Wijk en Jacoba Gelton
Archief Leiden:
DTB Leiden Schepenhuwelijken (1795-1811) , folio D - 092v
Tekst:
I gebod den
II
III
8. May 1807
16.
23
Jacob van Wijk droogscheerder Jongm: van Leijden, wonende op de Heeregragt vergeselschapt met Dirk van Wijk zijn Vader wonende als voren
met
Jacoba Gelton Jonged: van Leijden wonende op t Levendaal vergeselschapt met Jacoba van Waardenburg haar moeder wonende op t Levendaal

  Kwartierblad  Jeremias Elias en Cathalijntje de Dood

orgineel in Frans:

M o i s
des
Mariages.
NOMS PROPRES
des
É P O U X.
ACTE DE MARIAGE ET DE DIVORCES.

Mars
Jeremias
Elias

avec

Cathalijntje
de
Dood
L'An mil huit cent sept vendredi le vingt du mois de Mars a dix heures du matin, par devant nous maire, officieres de l'Etat civil de la commune de Retranchement Canton d' Oostbourg Departement des L' Escaut, sont comparu Jeremias Elias, agé de vingt sept ans né a kerkje waterland Canton d' IJzendijke Domicilië an cette commune Laboureur de Profession, majeur fils de Hendrik Elias ça present, et consensant, Cornelia de Lanse decide et Cathalijntje de Dood agé de vingt Ans et demi, fille mineur de ... André de Dood decide le vingt six octobre mil sept cent quatre vingt quatorze comme il .. constaté par l'acte de deces delivre le vingt du present mois et affilie de Cathalijntje Masclé sa mere les quel nous ont requis de proceder a la celebration du mariage projecte entre eux, et dont les publicatiens ont été faits devant la principal porte de notre maison commune, savoir la premaire le huit du present Mois de Mars, et la secunde le quinze chaque fois a onze heure du matin aucune opposition a dit mariage ne nous avont été signe ... faitons droit leur ..quisition, apres avoir donne lecture de toute les Pieces ci ... il du chapitre .. du titre du code Civil .. du mariage avons de d'an future Epoux et a la future Epouse s'ils voulont se prendre pour mari et pour femme - chacun d' eux aiant repondu separement et affirmatie declasons an nom de la Loi - que Jeremias Elias et Cathalijntje de Dood sont unis par le mariage. De tout ce avons dresse acte de presence de Hendrik Elias, agé de cinquante trois Ans journaller a Biervlied, et de Abraham Stoppels agé de cinquante Ans charpentier a Zuydzand le premier Pere et le second beau frere du l'Epoux - puis de Clemont Masclé agé de quarant six ans cultivateur - dans cette commune et enfin de Adriaan Versluijs agé de cinquante sept ans cultivateur dans la commune de Zuydzand tous les deux oncles de l'Epouse - les quel apres qu'il leur en a été .. donné lecture l'ont signé avec nous et les partees contractants - a l'exeption de l'Epouse le quel a declare ne pas savoir ecrire

Cathalijntje de Dood
Clemont Masclee
Cathalijntje Masclee
Abm Stoppels
Adriaan Versluijs
Hendrik Elias

Pc van der ginst

vertaling:

M a a n d
van het
Huwelijk.
ECHTE NAMEN
van de
ECHTGENOTEN.
ACTE VAN HUWELIJK EN SCHEIDING.

Maart
Jeremias
Elias

met

Cathalijntje
de
Dood
In het jaar duizend acht, vrijdag vrijdag twintigsten der maand Maart, om ure tien uur in de morgen zijn voor ons, Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Retranchement Canton Oostburg departement van de Schelde gecompareerd Jeremias Elias, oud zeven en twintig jaren, geboren in Waterlandkerkje Canton IJzendijke, wonende in deze gemeente, van beroep arbeider, jonge zoon van Hendrik Elias, hierbij aanwezig en Cornelia en Cathalijntje de Dood oud twintig en een half jaren, minderjarige dochter van André de Dood overleden zes en twintig october duizend achthonderd vier en negentig ... de doodacte gemaakt op de twintigsten dezer maand en vergezeld van Cathalijntje Masclé haar moeder welke ons hebben gevraagd door te gaan met de voltrekking van het ... huwelijk van het paar, en waarvan de afkondigingen zijn gedaan voor de deur van ons huis der commune, de eerste de achtste dezer maand, en de tweede de vijftiende, beide keren te elf ure in de morgen, geene oppositie tegen het huwelijk ons bekend, hebben wij getekend, na gedane voorlezing van alle stukken, en van het hoofdstuk van het boek met de titel .. hebben wij de toekomstige bruidegom en de toekomstige bruid gevraagd of zij elkaar aannemen als man en vrouw - waarop ieder van hun gescheiden en positief antwoorden, verklaren wij in naam der Wet, dat Jeremias Elias en Cathalijntje de Dood verenigd zijn door het huwelijk. Van al hetwelk wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Elias, oud drie en vijftig jaren, dagarbeider, wonende te Biervlied, en van Abraham Stoppels, oud veertig jaren, timmerman te Zuidzande, de eerste vader en de tweede schoon broer van de bruidegom - vervolgens van Clemont Masclé oud zes en veertig jaren, cultivateur - wonende in deze commune, en ten slotte van Adriaan Versluijs oud zeven en vijftig jaren, cultivateur in de commune van Zuidzande beiden oom van de bruid - welke dat de akte is voorgelezen met ons en de contractanten hebben geteekend, met uitzondering van de bruid, die niet kan schrijven.
Cathalijntje de Dood
Clemont Masclee
Cathalijntje Masclee
Abm Stoppels
Adriaan Versluijs
Hendrik Elias

Pc van der ginst

opmerking: De gehele tekst is met de hand geschreven

  Kwartierblad  Willem Brittijn en Maria Brugman
Archief Leiden:
DTB Leiden Schepenhuwelijken (1795-1811) , folio B - 065v
Tekst:
/   gebod den 16 Nov. 1799
//   ---  ---  23  ---  ---
///  ---  ---  30  ---  ---
getrouwt Communette van Leiden ...
en provence Le ...
30 Nov 1799
Willem Brittijn Pruykmakersknegt Jongeman van Leijden wonende in de Pieters kerk, Choorsteeg met Sara Olivier zijn moeder wonende op de Korte Langegracht

met

Marie Brugman Jonged van Leijden wonende op de Hogelanschekerkgragt met Geertruy Brugman haar Zuster wonende op de Hogelandsche kerkgragt

  Kwartierblad  Dirk van Wieringen en Fijtje van Ieperen
Nationaal Archief: DTB Alkemade
Tekst:
Dirk van Wieringen
    en
Fijtje van Iperen
Sijn getrouwt voor de municipalitijt aan de oude weetering ouder Alkemade Den 5 de meij 1799
en sijn voor mij P.Specht v:d:m: getrouwt in de Gereformeerde kerk des namiddags van dien selfde dag, naar ingelaast betoog.

  Kwartierblad  Elias Jansen en Janneke de Rijke
Mois
des
Mariages.
NOMS PROPRES
des
ÉPOUX.
A C T E
DE MARIAGE ET DE DIVORCE.

florial
Elias Jansen

en

Janneke de Rijke
   Heden den Sestiende florial Sesde jaar der Fransche Republiek Voor de middag ten tien uuren voor my Abrm Naije Agent Minicipal der Commune van Biervliet Departement van de Schelde, gelast tot het stellen der Acten geschikt tot het bewyzen der Geboorte, Huwelyk en het Overlyden der Burgers, zyn gecompareert in het Huys der Commune, om Huwelyk te contracteeren van den eenen kant Elias Jansen oud vier en twintig jaaren, woonagtig in dese Commune van Biervliet Departement van de Schelde, Zoon van Abm Jansen en Sara Boerman zyne Huysvrouw, den eersten in dese Commune overleeden, en de tweede in deze Commune wonagtich van den anderen kant Janneke de Rijke oud drie en twintig jaaren, Dogter van Joghem de Rijke overleden in de Commune van ysendyke en Maria de Deij overleden in de Commune van ysendyke Departement van de Schelde
Welke aanstaande Echtgenooten waaren verzeld van Daniel Klaassendeoude oud tweeenseventig Jaaren, Sara Boerman oud Seven en Veertig Jaaren, Anthonie Meulendijk oud Vier entwintig Jaaraen, Susanne Boerman oud drie enSestig Jaaren
Ik Abm Naije
naar leering gedaan te hebben in de tegenwoordigheyt der Partyen, en der gezeyde Getuygen, 1o. van den Act der Geboorte van Elias Jansen in date twaalfde florial welke bewyst dat hy gebooren is den tienden Maart Seeventien honderd vier en Seventig Commune van Biervliet uyt het wettelyk Huwelyk tusschen Abm Jansen en Sara Boerman hier boven genoemd. 2o. Van den Act der Geboorte van Janneke de Rijke in date den ... bewyzende dat zij op den twintigsten Augustus Seventien hondert vijf en seeventig gebooren is in de Commune van yzendyke uit het wettelyk Huwelijk tusschen Joghem de Rijke en Maria de Deij, ten derden van den van den act van trouw beloften tussen de aanstaande Egtgenooten opgesteld door mij Abn Naye den twaalfde deser maand florial, en aangeplakt denselve datums aan de Voornaamste deuren deser huys der Commune van Biervliet voorseyd
als ook naar dat Elias Jansen en Janneke de Rijke met luyder stemme verklaard hebben zig van wederzyden te nemen voor Echtgenooten, hebbe ik uytgesprooken in naam der Wet, dat Elias Jansen en Janneke de Rijke in Huwelyk vereenigt zyn, en hebbe den tegenwoordigen Act opgestelt, die de Partyen en Getuygen benevens my hebben onderteekend. Uitgesondert Janneke de Rijke, welke verklaard niet kunnen Schrijven
Gedaan in het huijs der Commune van Biervliet het Jaar Maand en dag hierboven vermeld,
Elias Jansen
Susanne Boerman
Daniel Klaassendeoude
Sara Boerman
Anthonie Meulendijk
Abm Naije

  kwartierblad  Johannes van Blankenberg en Maria Paket
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Church Records, 1527-1907
Nederlands Hervormd > Biervliet > Trouwen 1667-1796 > image 184 of 363

Trouw

Tekst:
Den 18 Dec    

3 Januarij
1796 getrout
   Zijn alhier in wettigen ondertrouw
opgenomen Johannes van Blanken..
geb. in Zuiddiepe en woonende onder
Biervliet met Maria Baket geb
onder IJsendijke en woonende alhier

  kwartierblad  Johannes Robbertse en Lena Montagne
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Johannes Robbertse droogschr, Jongman van
Leijden wonende in de oost Voldersteeg
fgt met Elisabeth Polanen zijn moeder
wonende als vooren
            met
Lena Montagne Jonged: van Leijden wonende
in de Vogelstraat op de Langegragt
fgt met Abraham Montagne haar oom
wonende op de Oude Vest
opmerking: fgt = vergezeld

  kwartierblad  Jan Buijteweg en Neeltje van Rijn
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
DTB Koudekerk - trouwen, 1773 april 17-1798 april 22
toegang 3.04.16.065 - Inventarisnummer 3
trouw

Opmerking: Neeltje trouwde direct na haar zus Maartje, zo ook de aangifte!
Tekst:
1783.
ingeschreven
1783.
Getrouwd
d. 23 october
met attest naar
Leijderdorp
Leenderd Binnendijk, J.M. geboren en woonende
onder Zoeterwoude
en
Maartje van Rhijn, J.D. geboren onder
Hazerswoude en woonende alhier
met attest van
Leijderdorp. 9 Novb.

d. 23 october
met attest naar
Leijderdorp
Jan Buitenweg, J.M. geboren en woonende
onder Zoeterwoude
en
Neeltje van Rhijn, J.D. geboren onder
Hazerswoude en woonende alhier
met attest van
Leijderdorp. 9 Novb.

  Kwartierblad  Dirk Katsburg en Sietje Riemers
Nationaal Archief: DTB Alkemade: (Hervormd)
jpg trouw

Tekst:
    14 Maart.
Sijn alhier in ondertrouw opgenomen
Dirk Katsburg J.M. geboren van Esselicker
    woude & wonende aan de
    Nieuwe weetering.
    met
Sietje Riemers J.D. gebooren van Eernewoude
    in Frieslandt en woonende
    aan de oude weetering.
en sijn naar gedane 3 gewoone voorstellingen
gehadt te hebben alhier getrouwt.

  kwartierblad  Isaack van der Horst en Sara Schedijn
Bron: RAL Leiden:
DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
jpg trouw

Tekst:
Isaac van der Horst garentwijnder, Jongman
van Leijden wonende op de Langegragt in de 24
Huijzen fgt met Jan van der Horst zijn Vader
wonende als vooren
            met
Sara Schedijn Jonged: van Leijden wonende
op de Langegragt, fgt met Hendrik Schedijn
haar Vader wonende op de Langegragt
in de 24 Huijzen
opmerking: fgt = vergezeld

  Kwartierblad  Jan van Groeningen en Aaltje Hoevenaar
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Zwammerdam Gereformeerd Trouwboek 1676-1807
toegang 3.04.16.167 - Inventarisnummer 4
jpg trouw

Tekst:
29 oct in ondertrouw aangetekent volgends declaranten van Alphen
21 Nov getrouwd Jan van Groeningen J.M ged: van &
wonende te Zwammerdam
        &
Aaltje Hoevenaar J.D. ged: te Bodegraven
& wonende te Alphen

  Kwartierblad  Gerrit van Soest en Jaapje Kerkhoven
Bron: Archief DTB Zuid-Holland: Leiderdorp (Gaardersarchieven). 1723-1805. trouwen
toegang 3.04.17.051, Inventarisnummer 2.I
jpg trouw

Tekst:
13 Junij    Gerrit van Soest meerderj: J.M. van Kamerik woonende
Soeterwoude, Met Jaapje Kerkhoven meerd: J.D. van Zoeterwoude
wonende alhier, voor de Bruijd....

Opmerking: gaarders archieven: trouwen was gratis.

Bron: Archief Leiden NH Trouwboek gereformeerde kerk Zoeterwoude
1702-1798
scan

Tekst:
22 Junij    Gerrit van Zoest J.M: geb te Kamerik
              met
Jaapje Kerkhoven J.Dr. ... won: te Leijderdorp

  kwartierblad  Jan Borneviel en Catharina Brouwer
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | NH Ondertrouw VV. september 1772 - 1778
Pagina 219 van 309

trouw

Tekst:

Jan Borneviel de jonge Timmermansknecht, Jongeman
van Leyden, woonende in de Raamsteeg, fgzt:
met Jan Borneviel de Zijn Vader, woonende
als vooren.
               met
Catharina Brouwer, Jongedogter van
Leyden, woonende aan de nieuwen Rhijn
omtrent de Hartesteeg, fgzt Catharina
de Pape, haar moeder, woonende als vooren

  kwartierblad  Hermanus van Leeuwen en Aagje van Dam
Archief Gouda: DTB 22a Gouda: St. Janskerk (Hervormd) 1774
jpg trouw

Tekst:
Den 9 October 1774
Hermanus Gijsbertz
Van Leeuwen, Wedr wijlen
Lijsie van Leeuwen ged
te Moordrecht &
Aagje Teunisz Van
Dam J.D. geboren
te Stolkwijk
beiden wonende in
Broekhuisen
Getrouwt Den 30 October 1774

opmerkingen:

  kwartierblad  Dirk van Wijk en Jannetje Fassijn
Bron: RAL Leiden:
DTB Leiden Dopen ...
jpg trouw

Tekst:
            Aangeteijkent den 18e
            Februarij 1774
Dirk van Wijk, dekenwever, Jongman van Leijden
wonende op demiddelstegragt fgt met Jan
van Wijk zijn Vader, wonende op de kalvermarkt
of Waartstraat.
            met
Jannetje Fassijn Jongedogter van Leijden
wonende op demiddelstegragt, fgt met
Job Fassijn, haar Vader, wonende als vooren
opmerking: fgt = vergezeld

  kwartierblad  Jannes François Miné en Dina Lijbaert
FamilySearch: Netherlands, Nederlands Hervormd
Zeeland > Breskens > Trouwen 1711-1796 > image 79 of 581

trouw

Den 6 Novemb:   Sijn alhier in Wettigen ondertrouw opgenomen
Jannes François Miné Wed: van Cornelia
Schoudt, wonende in Baars... Rooms gezind.
        met
Dina Lijbaert Wed: van Leunis Brasser,
wonende te Breskens.
... hunne drie huwelijks - voorstellingen onverhindert gehad
hebbende op den 4 Novemb: 19 Decemb: 1773 en 30 Jan: 1774.
Zijn alhier getrouwt den 6 Feb: 1774

  kwartierblad  Jan Hogendoorn en Fijtje Oudenes
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Waarder. Gereformeerd. Trouwboek
toegang 3.04.16.152 - Inventarisnummer 2
jpg trouw

Tekst:
Jan Corn Hogendoorn J.M. En
Fygje Oudenes J.D. beide woonagtig te
Waarder.
Aanget: Den 27 Aug: en alhier getrouwt den 12 Sept:

  kwartierblad  Karel van Ieperen en Leuntje Lelieveld
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Woubrugge (Gaardersarchieven) 1759-1778 trouwen
toegang 3.04.17.123 - Inventarisnummer 3.I
jpg trouw

Tekst:
5 Augustus Hebben Karel Jansz van Ieperen
J:M., en Leuntie pietersz lelieveld J:D.
   beijde geboortig en woonende alhier
   hunne aangegeven ondert.   Classis van Prodeo.

  kwartierblad  Jacob Brittijn en Sara Olivier
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Jacob Brittijn d'Jonge Schoenmaker, Jongman van Leijden
wonende op de korte Langegragt fgt met Jacob brittijn
zijn Vader wonende als vooren
            met
Sara Olivier Jonged: van Leijden wonende op de middelweg,
fgt met Willemijntje Overveld haar Moeij
wonende in't Spekke Hofje agter de Pieterskerk
opmerking: fgt = vergezeld

  kwartierblad  Abraham Gelton en Jacoba van Waardenburg
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Abraham Gelton warmoeziersknegt jongeman
van Leijden wonende in de Lange Koppen
hinksteegh vgez met Lijsbeth Gelton zijn
Zuster woonende op de Hogelandse kerkgragt
     met
Jacoba van Waardenburg Jonged. van Leijden
woonende in de Looijerstraat vgez met
Catharina Timmerman haar moeder
woonende als vooren
opmerking: vgez = vergezeld

  kwartierblad  Abraham van Wieringen en Jannigje van der Poel
Nationaal Archief: DTB Waarder
jpg trouw

Tekst:
Den 4 April Abraham Dirkse van Wieringen J.M. Geboren, wonend alhier, met
Jannigje Jansz. van der Poel J.D. Geboortig van Alphen, en
   wonenede alhier

  kwartierblad  Salomon Brugman en Geertruij van Wijk
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Salomon Brugman metselaarsknegt jongman
van Leijden wonende in de Eerste gorstestraat
fgez met Johanna Langmuur zijn moeder
woonende in 't Catharina Gasthuijs
     met
Geertruij van Wijk Jonged. van Leijden woonende
op de Kalvermarkt fgez met Maria van
Toornvliet haar moeder woonende als vooren
opmerking: vgez = vergezeld

  kwartierblad  Hendrik Montagne en Maria Korsse
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Hendrik Montagne greijnwerker jongman van Leijden
wonende op de Langegragt bij de Koolstraat, vergesz:
met Marijtje de Troe, zijn Moeder, wonende als vooren
     met
Maria Korsse Jongedr. van Leijden wonende op den
Ouden Rhijn, vergesz: met Magdalena 't Hooft
haar moeder, wonende als vooren.

  kwartierblad  Jan Dirks Catsburg en Cornelia Pieterse van den Bos
Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland;
Woubrugge, nummer toegang 3.04.17.123, inventarisnummer 3.I
trouw

Tekst:
12 Septembr:   Hebben Jan Dirksz Catsburg J:M:
geboortig van Woubrugge en Cornelia
Pietersz van den Bos J:D: geboortig van
Outshoorn en beijde woonende alhier te
Woubrugge huw aangegeven ieder te
gehooren omdat Classus van 6 gd: dus
voor beijde - - - - - - - -
f 12:0:-

Opmerking: rekening 12 gulden.

  kwartierblad  Casper Buyteweg en Jacoba van Waardenburg
Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland;
Leiderdorp, nummer toegang 3.04.17.051, inventarisnummer 2.I
trouw

Tekst:
4 Septm   Casper Buyteweg, meerderj: jongman, wonende onder Soeterwoude,  
met Jacoba van Waardenburg, meerderj jonge
dogter, geb te vlaardingen en wonende te Leijderdorp voor
de bruyd - - - - - - - - - -
f 3,=
Pro deo

Opmerking: Casper betaalde 3 gulden, Jacoba was 'Pro Deo', gratis

  kwartierblad  Pieter Wisse en Elisabeth Leenhouts
FamilySearch: Netherlands, Nederlands Hervormd
Zeeland > Biervliet > Trouwen 1667-1796 > image 129 of 363

trouw

Tekst:
Den 13 julij
de.. zijn ...
toonde mij van t:
onverhinderd gaan
der Geboden te IJzendijke
en Schoondijke ---
Den 27 Julij
hier getroudt
Zijn te IJsendijke in ondertrouw opgenomen
Pieter Wisse Laast Weduwenaar
van Catharina Baard wonende int Zuijtdiep
met Elisabeth Leenhouts J:D: Gebooren
en Woonende onder IJsendijke

  kwartierblad  Gerrit Cornelisz van Rhijn en Geertje Dirks Wou
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland;
Koudekerk, nummer toegang 3.04.16.065, inventarisnummer 2B
jpg trouw

Tekst:
d. 25 Maart     Gerrit Cornelisz van Rhijn J.M.
van Hazerswoude woonende onder
de Parochie van Leijderdorp, met
Geertje Dirks Wou, J.D. woonende
te Koudekerk.
    d. 11 April

  kwartierblad  Job Fassijn en Abigael Jonkhans
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
            Aangeteijkent den 20e
            Julij 1753
Job Fassijn, rokjeswerker, Jongman van Leijden
wonende in de korte Kijffhoekstraat, vergesz: met
Johannes Fassijn zijn Oom, wonende als vooren
            met
Abigael Jonkhans, Jonged van Leijden wonende
in de lange Koppenhinksteeg, vergesz: met Johanna
Ciere, haar snaar, wonende in de eerste Haverstraat

Opmerking: zie onderzoek:
"Eene schoonzuster: mijns broeders vrouw is mijne snaar."

  kwartierblad  Hendrik Schedijn en Catarina van der Pluijm
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Hendrik Schedijn boeselwerker jongman van Leijden
wonende in de Wielmakersteeg, vergesz: met Hendrik
van Driel, zijn Swager, woonende agter de Hogelandse kerk
     met
Catarina van der Pluijm Jongedr. van Leijden wonende
in de Lange Paradijssteeg vergesz: met Sara Wallee
haar moeder wonende als vooren
Opmerking:
Hendrik Schedijn, weduwnaar van Catarina gaat op 11-05-1764 in ondertrouw met
Bruid Jannetje van den Berg, weduwe van Job Kruijt.

  kwartierblad  Pieter de Dood en Neeltje Steeketee
Bron: Nederlands Hervormd DTB: Groede 1751
jpg

Tekst:
den16 Meij alhier met Attestatie van
Schoondijke en Breskens getrouwt
Pieter de Dood J:M van Groede
     en
Neeltie Steeketee J:D. van Scherpenisse

  kwartierblad  Claas Janse Hoevenaar en Pietertje Aalbertze Brunt
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Bodegraven. Gereformeerd. Trouwboeken, 1729 april-1795
toegang 3.04.16.024 - Inventarisnummer 7
jpg trouw

Tekst:
Ondertrouwt op Zaterdag den 6 febr 1751.
Claas Janse Hoevenaar J:M:
geboren en wonende alhier
     en
Pietertje Albertze Brunt J:D:
mede gebooren en woonende
     alhier
Welk huwelijk alhier is Voltrokken
den 21 febr 1751.

  kwartierblad  Lieven Elias en Janneke Verschuur
Bron: Groede:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
1748

onverhinderd
en alhier getrouwd
   
Den 20 Jan: Sijn in Wettig ondertrouw opgenomen
Lieven Elias J M van Schoondyke
Janneke Verschuur J D van de Groede

getuigen Hendrik Verschuur
    Maria Maritte
    Jan Elias
    Susanne Amake..

  kwartierblad  Jacobus van de Velden en Joanna Buijze
Bron: DTB Nederlands Hervormd: Biervliet 1746
trouw

Tekst:
1746
Den 26 November
Zijn alhier in Ondertrouw Opgenomen
Deze Zijn
den 11 December
alhier getrouwt
Jacobus van den Velden J.M. geboren te
Wetteren en wonende alhier
Joanna Buijze geboren en wonende alhier

Getuigen Lieve Raamsdonk
      ... Buijzen
      Izak ...help!
      help!
      help! ...kkee

  kwartierblad  Jan van der Horst en Maria Biks
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
trouw

Tekst:
Jan van der Horst greijnwr jongman
van Leijden wonende op de Groenhasegracht
... met Harmanis van der Horst zijn
vader woonende als vooren
     met
Maria Biks wed. van Lourens Florijn
wonende aan de Wittepoort ... met
anna biks haar suster wonende in de
Koolstraat, en Catrijn Louagie, haar
schoondogter wonende in de katalijnsteeg

  kwartierblad  Govert Kerkhoven en Catharina Langelaan
FamilySearch : Nederlands Hervormde > Zoetermeer > Trouwen 1687-1795
image 296 of 423; Rijksarchiefdienst Nederlands, Zuid-Holland

trouw Kerkhoven Langelaan

Tekst:
Den 3 April
I.I.I.   alhier
getrouwt
den 29 April
Govert Joostz Kerkhoven J.M.
Catharina Hendriksd Langelaan J.d
bijde van Soetermeer

Opmerking: Govert, zoon van Joost, Catharina dochter van Hendrik

  kwartierblad  Teunis Willemse van Dam en Marijgje Jans van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland;
Berkenwoude, nummer toegang 3.04.16.021, inventarisnummer 4
trouw

Tekst:
Den 8 Juny is in ondertrouw opgenomen Teunis Willemsz Van Dam J.M. Van ...
met Maria Jans van Vliet J.D. Van Bosk.. en getrouwt den 1 July 1743

Opmerking: de aantekening is aan het einde van het jaar, net voor 1743 toegevoegd.
Door de aantekening bij de district klapper doopregisters, (zie: familie) 'pagina 26' kon de akte gevonden worden!

  kwartierblad  Harmen van Zoest en Maria van Zegvelt
DTB Kamerik 1740 (extract)
trouw

Opmerking: extract trouwboek.

  kwartierblad  Cornelis Lagra en Levina Grijsons
Bron: DTB Nederlands Hervormd: Axel 1736
trouw

Tekst:
Ondertrout den 28 april 1736
... de broedes Eehman en gadina
+++
   
getr den
16 mei
   
Cornelis Lagra j:m v onder Axel
    met
Livina Grijsons j:d v onder Axel

opmerking: ...: ten overstaan van de broedes Eehman en gadina

  kwartierblad  Gijsbert Claas van Leeuwen en Maria Harmens Vastenhou
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1736
trouw

Tekst:
Getrouwt alhier den 22. Januarij 1736     Gijsbert Claaszen Van Leeuwen, J.M.
    met
Maria Harmensz Van Vastenhou, J.D.
beide wonende in 't Moordregse Veen

opmerkingen:

  kwartierblad  Cornelis Gerritsz Hogendoorn en Annigje Willems van Vliet
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Waarder. Gereformeerd. Trouwboeken, 1723-1814
toegang 3.04.16.152 - Inventarisnummer 2
jpg trouw

Tekst:
Aangetekent den
29 decembr: 1735.
getrouwt alhier den
15 jan: 1736.
    Cornelis Gerritsz Hogendoorn J:M. van Waarder
     en
Annigje Willems van Vliet J:d. van Waarder

  kwartierblad  François Bruijsschaart en Elisabeth Raamsdonk
Bron: DTB Nederlands Hervormd: Biervliet 1734
trouw

Tekst:
1734
Den 6 November
Zijn alhier in Wettige Ondertrouw Opgenomen
Dezen Zijn den
21 November
alhier getrouwt
Frans Bruijsschaart J.M.
Elisabeth Raamsdonk J.D. beide geboren
     en wonende alhier

Getuigen Lieve Raamsdonk
      Jan Bruijsschaart
      Martijntje vd: Maare
      Levina Benoot

  kwartierblad  Sander van Waardenburg en Catharina Timmerman
Bron: RAL Leiden
trouw

Tekst:
Sander van Waardenburg Lakenwerker, jongman
van Leyden wonende op de Kalvermart
Vgz met Gijsbert van Waardenburg zijn vader
wonende in de Kaarssemakerstraat
        met
Catharina Timmerman jonge dr van Leyden
wonende op de Kalvermart Vgz met
Rebecca van den Houwelen haar moeder wonende
alsvoren.

  kwartierblad  Jan Carlsse van IJperen en Fijtje Leenders van Tol
Bron: Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland;
Woubrugge, nummer toegang 3.04.17.123, inventarisnummer 1.I
trouw

Tekst:
7 febr:   Jan Carelsse Van ijperen Jongman,
met Fijtje Leenderts Van Tol
Jonge dogter, beijde Wonende alhier,
aangegeven. . . . . . 
Pro=Deo.

  kwartierblad  Jan van Wijk en Marijtje van Toorenvliet
ErfgoedLeiden NH Ondertrouw LL. 1729 - juni 1732. Leiden
Inventarisnummer 35 van archiefnummer 1004 in Archieven

ondertrouw

Tekst:

Jan van Wijk, Baggerman, Jongman van Leijden wonende op de
Kijfgragt; vergezeld van
Klaas van Embden, zijn stiefvader, wonende als vooren
aanbehuwde Vader woonende als voren
            met
Marijtje van Toorenvliet, Jonged: van Leijden wonende
in de Oude Voorstad; vergezeld Geertje van
Poelgeest haar moeder, wonende als vooren
woonende in de Backersteeg

  kwartierblad  Jan Gelton en Jannetje Paviljon
ErfgoedLeiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), Deel: 35, Periode: 1729-1732
NH Ondertrouw LL. 1729 - juni 1732., folio LL-161v

ondertrouw

Tekst:

Jan Gelton Greijnw: jongman van Leijden woonende op de
Broertjesgragt & vergezeld met Isaack Tondu zijn
aanbehuwde Vader woonende als voren
            met
Jannetje Paviljon Jonged: van Leijden woonende op de
Delfse Vliet & vergezeld met Anna de Clerck haar moeder
woonende in de Backersteeg


Geboorte en Doop akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Geboren:Relatie:
25 april 1918Suzanna Levina van Hanegemmoeder
19 september 1886Jan van Hanegemgrootouder
4 april 1886Janneke Elizabeth de Gardeijngrootouder
12 juli 1884Maria van der Horstgrootouder
22 februari 1884Adrianus de Gardeijn
21 april 1881Dirk van Leeuwengrootouder
12 augustus 1880Johannes Paulus van Leeuwen
15 mei 1859Levina Bruijsschaartovergrootouder
23 augustus 1857Paulus van der Horstovergrootouder
27 januari 1855Jacobus Jannis de Gardeijnovergrootouder
15 september 1854Margaretha Johanna Teeuwenovergrootouder
25 october 1849Suzanna Maria Bogaardovergrootouder
1 november 1843Jeremias van Hanegemovergrootouder
1 april 1843Sophia van Groeningenovergrootouder
27 mei 1839Dirk van Leeuwenovergrootouder
8 februari 1830Maria Brettijnbetovergrootouder
2 februari 1828Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwenbetovergrootouder
26 augustus 1826Abraham de Gardeijnbetovergrootouder
1 augustus 1826Elisabeth van Blankenbergbetovergrootouder
7 april 1824Alexander Bogaardoudovergrootouder
12 september 1823Janneke van de Veldebetovergrootouder
14 september 1822Isaac van der Horstoudovergrootouder
26 oktober 1821Sara Baillieoudovergrootouder
18 februari 1819Jannetje van der Veldenbetovergrootouders
9 april 1818Jan van Groeningenovergrootouder
6 februari 1817Sietje van Soestbetovergrootouder
19 januari 1816Abraham Bruijsscardsbetovergrootouder
4 november 1813Jacoba van Wijkoudouder
3 september 1813Johanna Bournevilleoudouder
6 maart 1813Hermanus van Leeuwenbetovergrootouder
4 oktober 1810Leuntje van Wieringenbetovergrootouder
14 januari 1808Pieter van Hanegembetovergrootouder
5 april 1807Cathalijntje Eliasbetovergrootouder
15 december 1802Jacob Brittijnbetovergrootouder
12 maart 1799Sara Jacoba Jansenoudouder
10 februari 1799Sara Zonnevijlleoudouder
10 mei 1794Elizabeth Arnoldina Buijtewegoudouder
10 november 1790Klaas van Groeningenoudouder
30 juli 1789Elisabeth Robbertseoudouder
25 december 1786Sijpje Casburgoudouder
14 juni 1786Jacob van Wijkoudouder
18 januari 1784Hendrik van der Horstoudouder
18 mei 1783Jacoba Geltonoudouder
20 oktober 1782Trijntje Hoogendoornoudouder
1 oktober 1780Simon van Leeuwenoudouder
4 oktober 1778Hermanus van Soestoudouder
16 juni 1774Willem Brittijnoudouder
15 mei 1774Dirk van Wieringenoudouder
21 oktober 1770Fijtje van Ieperenoudouder
19 november 1769Anna Wisseoudgrootouder
27 maart 1765Lena Montagneoudouder
25 januari 1765Isaak de Gardeijnoudgrootouder
1 april 1764Joannes Robbertseoudgrootouder
29 november 1761Neeltje van Rijnoudgrootouder
12 juli 1761Dirk Katsburgoudgrootouder
26 december 1760Jan Buijtewegoudgrootouder
27 november 1757Sara Schedijnoudgrootouder
1 december 1754Fijgje Oudenesoudgrootouder
15 april 1753Aafje Leenderts Muloudgrootouder
8 november 1752Isaack van der Horstoudgrootouder
2 februari 1752Jan Bornevieloudgrootouder
17 maart 1751Jaapje Kerkhovenoudgrootouder
4 oktober 1750Sara Boermanoudgrootouder
24 mei 1750Aagje van Damoudgrootouder
19 februari 1748Maatje Lagraoudgrootouder
31 januari 1748Dirk van Wijkoudgrootouder
12 juni 1746Leuntje Lelieveldoudgrootouder
20 oktober 1743Jan Hoogendoornoudgrootouder
5 mei 1743Gerrit van Zoestoudgrootouder
2 september 1742Cornelia Lansenoudgrootouder
14 augustus 1740Abraham van Wieringenoudgrootouder
8 juni 1740Abraham Geltonoudgrootouder
31 januari 1740Hermanus van Leeuwenoudgrootouder
2 augustus 1739Jacoba van Waardenburgoudgrootouder
3 december 1738Jannigje van der Poeloudgrootouder
13 november 1735Klaas van Leeuwen
12 november 1735Karel van Ieperenoudgrootouder
25 december 1729Abraham de Gardeijnoudovergrootouder
28 maart 1728Hendrik Montagneoudgrootouder
12 januari 1727Jan van der Horstoudovergrootouder
12 juni 1718Leendert van Leeuwen
29 maart 1716Janneke Provoost
19 apil 1714Sander van Weerdenburghoudovergrootouder
10 januari 1714Gijsbert van Leeuwenoudovergrootouder
3 januari 1677Neeltje Kraanoudbetovergrootouder
22 mei 1672Claes Jacobsz van Leeuwenoudbetovergrootouder

opmerkingen:

  kwartierblad  Suzanna Levina van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 24.
   Heden den Zes en twintigsten April negentien honderd achttien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente IJzendijke
Jannis van Hanegem
oud een en dertig jaren, wachtmeester Koninklijke Marechaussee wonende te IJzendijke, die mij verklaarde, dat Janneke Elizabeth de Gardeijn, zonder beroep, zijne echtgenoote te IJzendijke woonachtig, te zijnen huize in deze gemeente, wijk D, nommer drie honderd negen en twintig , op den vijf en twintigsten April negentien honderd achttien den, voor middags ten half acht ure is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht waaraan de voornamen gegeven van Suzanna Levina
   Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van de hiertoe door de belanghebbende gekozen getuigen: Augustinus Severius Dhondt oud drie en vijftig jaren, van beroep opper wachtmeester , wonende te IJzendijke , en Albert Hermanus Braz oud drie en twintig jaren, van beroep Kon Marechaussee wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
Dhondt
AHBraz
De Ambtenaar Voornoemd
Be...

  kwartierblad  Jan van Hanegem

No. 21
Heden den twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Jeremias van Hanegem
oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den negentienden van de maand September des jaars achttien honderd zes en tachtig, des voormiddags te zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk ..., nommer zestig, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever en van Suzanna Maria Bogaard, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jannis
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud acht en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement en van Pieter Timmer oud acht en dertig jaren, van beroep rijksveldwachter, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J van Hanegem
P Timmer
De Ambtenaar voornoemd

  kwartierblad  Janneke Elizabeth de Gardeijn

No. 11
Heden den vijfden van de maand April des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar va den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn,
oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Cadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den vierden van de maand April des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags te twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 8, nommer twee en zeventig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van haar aangegever en van Levina Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Cadzand, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Janneke Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van ...van Houte oud zestig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Cadzand en van Johannes de Potter oud vieren...tig jaren, van beroep smid, wonende te Catzand, als getuigen daartoe door de aangever gekozen,
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen in mij is geteekend,
die verklaarde het schrijven niet te verstaan

...van Houte
Joh. de Potter
W van Doore

  kwartierblad  Maria van der Horst

No. 557
In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den veertienden der maand Juli is voor ons ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen: Paulus van der Horst Brievenbesteller oud zesenentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat Margaretha Johanna Teeuwen zijn echtgenote zonder beroep op den twaalfden deze maand des middags ten twaalf ure, is verlost in het huis aan de Gasthuislaan wijk twee nommer honderd twee alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij den voornaam Maria heeft gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Anthonie Begelingen oud vijftig jaren, en van Gijsbrandius Jacobus Johannes Preuninger oud zeven en twintig jaren , brievenbestellers wonende beide alhier.
En hebben de vader en getuigen deze akte na voorlezing nevens ons ondergetekend.

P vd Horst
GJJ Preuninger
W Begelingen
A van der Leeuw

  kwartierblad  Dirk van Leeuwen
No. 561

In het jaar een duizend acht honderd Eenentachtig den tweeentwintigsten der maand April des na middags te half een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Dirk van Leeuwen oud zesenentwintig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Sophia van Groeningen zonder beroep woonende te Leiden te zijne huisnummer alhier den eenentwintigsten April achttien honderd eenenentachtig des avonds te zeven ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Dirk Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Johannes den Os oud ...tig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Johanes An ... oud Tweenenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

D. van Leeuwen
DJ den Nos
Johannes An...

  kwartierblad  Levina Bruijsschaart

No. 33
   Heden zestienden van de maand Mei des jaars duizend achthonderd negenenvijftig verscheen voor mij Lid van den raad, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke ,Provincie Zeeland, Abraham Bruijsschaart oud drie en veertig jaren, van beroep werkman wonende te IJzendijke dewelke mij heeft verklaard dat op den vijftienden van de maand Mei des jaars achttien honderd negen en vijftig des morgens te negen ure, binnen deze gemeente ,in het huis Wijk A nommer drie en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem, aangever en van zijn huisvrouw Janneke van de Velde zonder beroep, aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Levina

Welke aangifte en verklaring is geschied in bijwezen van Adriaan van der Weijde oud dertig jaren, van beroep metselaar wonende te IJzendijke en van Pieter van Laere oud negen en twintig jaren, van beroep schilder mede wonende IJzendijke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane vooorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is getekend. uitgzonderd door den aangever die verklaart heeft niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd

A VDWeijde
P van Laere
De Ambtenaar voornoemd,

...

  kwartierblad  Paulus van der Horst
No.897

In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den vierentwintigsten der maand Augustus des voormiddags ten elf ure is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen Isaac van der Horst oud vijfendertig jaren, Kleedermaker wonende op de Hooigracht, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw op den drieentwintigsten Augustus achttien honderd zeven en vijftig des avonds te acht ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Paulus
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Peijster wonende op de SintJacobsgracht oud vierenzestig jaren, fabriekbediende en van Bartholomeus Coppij wonende op den ...oud achtenvijftig jaren, zonder beroep,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

I van der Horst
D Peijster
B Coppij
Stoffels

  kwartierblad  Jacobus Jannis de Gardeijn

No. 9

Februari

Adrianus
de
Gardeijn
   Heden den negen en twintigsten van de maand Januari des jaars duizend acht honderd vijf en vijftig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, Provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn
oud achtentwintig jaren, van beroep Werkman wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten des namiddags te twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk D, nummer negen en zestig C is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Elisabeth van Blankenberg zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen
Jacobus Jannis

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Bertou oud eenendertig jaren, van beroep Timmerman wonende te Biervliet en van Jannes Willem van der Linde
oud eenenveertig jaren, van beroep Kleermaker, wonende te Biervliet, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, dooor hen en mij is geteekend,

A de Gardeijn
J: Bertou
JW van der Linde
De Ambtenaar voornoemd,
J Lijbaart

  kwartierblad  Margaretha Johanna Teeuwen
ErfgoedLeiden : burgerlijke standregister | Leiden | Geboorten 1854. Pagina 405 van 562

No. 891

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den zestienden der maand September des na middags ten Een ure is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden verschenen Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen oud zesentwintig jaren, Schoenmaker wonende op de oranjegracht, welke ons heeft verklaard dat, Maria Brettijn, zijne huisvrouw op den vijftienden September achttien honderd vier en vijftig des namiddags te Een ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Margaretha Johanna
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Brettijn wonende op de Nieuwerijn oud twee en vijftig jaren, bezemmaker en van Gerrit Lut wonende op den Choorsteeg oud dertig jaren, Schoenmaker,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de tweede getuigen getekend, de eerste getuige verklaard heeft niet te kunnen schrijven

HLA Teeuwen G Lut
Stoffels

  kwartierblad  Suzanna Maria Bogaard

No. 25
  Heden den zesentwintigsten van de maand October des jaars duizend acht honderd negen en veertig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Alexander Bogaard
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den vijf en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd negen en veertig, des avonds te half elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk ..., nommer ..., is geboren een kind van de vrouwelijke kunne,
van hem, aangever ... en van Sara Baillie, arbeidster, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van
Suzanna Maria
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Luteijn Basting oud ... jaren, van beroep ..., wonende te Retranchement en van Jannis van de Water Visser oud acht en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd de aangever, die mij verklaart zulks niet te kunnen als het schrijven of lezen niet geleerd te hebben.

Abrm Luteijn Basting
JvdWL Visser
De Ambtenaar voornoemd,
...

  kwartierblad  Jeremias van Hanegem

No. 33
  Heden den eersten van de maand November des jaars duizend acht honderd drieenveertig, verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , Provincie Zeeland,
Pieter van Hanegem
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den eersten van de maand November des jaars achttien honderd drieenveertig des morgens te zes ure, binnen deze gemeente in het huis wijk ..., nommer zestig, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever, en van Kathalijntje Elias, arbeidster, te Retranchement woonachtig, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jeremias

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter de Meij oud eenenzestig jaren, van beroep schoolmeester, wonende te Retranchement en van Adriaan Hogerheide oud zeven en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd de aangever, die mij verklaart zulks niet te kunnen als het schrijven of lezen niet geleerd te hebben.

Pieter van Hanegem
P. de Meij
A Hogerheide
De Ambtenaar voornoemd,

Isaac Risseeuw

  kwartierblad  Sophia van Groeningen

No. 35
Sophia van Groeningen

In het jaar een duizend acht honderd drie en veertig, den derden April is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Soeterwoude verschenen Jan van Groeningen verver oud vierenentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat ...vrouw Sietje van Soest op den eersten April des namiddags ten drie ure, in het Huis N0. 493 bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij bij deze word gegeven de voornaam van Sophia De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Verhagen arbeider oud drieenveertig jaren, en van Benedictus Wouters tuinman oud Vijfendertig jaren, wonende beide te Soeterwoude
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader en de beide getuigen met ons is ondergetekend.

H Stuij.. J V Groeningen
J Verhagen
B Wouters

  kwartierblad  Dirk van Leeuwen

No. 34
In het jaar een duizend acht honderd negen en dertig, den achtentwintigsten der maand Mei is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp verschenen
Hermanus van Leeuwen oud zesenentwintig jaren, van beroep metselaar wonende te Leyderdorp ,welke ons heeft verklaard dat, ... vrouw Leuntje van Wieringen op den zevenentwintigsten der maand Mei des avonds ten negen ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Dirk
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Soha..dijk oud negen en twintig jaren, van beroep bakker en van Johan Adolf Tielkemeyer oud eenendertig jaren, van beroep winkelier ,wonende beide binnen deze gemeente
En is deze akte, na gedane voorlezing, door de declaranten benevens ons getekend.

H. van Leeuwen
J van Soha..dijk
J. A. Tielkemeyer
B.G Hubrechts

  Kwartierblad  Maria Brittijn

No. 149
In het jaar een duizend acht honderd en dertig, den negenden der maand Februari des middags ten twaalf ure is voor ons     der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad verschenen Jacobus Brittijn oud Zevenenentwintig jaren, Bezemmaker wonende in de Legewerfsteeg Wijk 6 No. 502 welke ons heeft verklaard dat, Johanna Margaretha Bornesie, Zijne huisvrouw
op den achtste Februari 1830 des middags ten half vijf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Maria
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lambertus Beij wonende in de ...oddesteeg wijk 6 no 1055 oud zeven en twintig jaren, ...aartenmaker en van Jacob Aarnontse wonende op de Langbrag wijk 4 no. 453 oud zesenvijftig jaren, schipper
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven

S Goetleij

  Kwartierblad  Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen

No. 153
In het jaar een duizend acht honderd en acht en twintig, den Vierden der maand februari des Voor middags ten 1/4 voor twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad verschenen Johannes Nicolaas Casparus Teeuwen oud drieendertig jaren, Smidsknecht wonende aan de Putterst... Wijk 4 No. 785 welke ons heeft verklaard dat, Margaretha Brinkmans, Zijne huisvrouw
op den tweeden februari 1828 des avonds ten half elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendrikus Leonardus Antonius
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Lut wonende in de Choorsteeg wijk 4 no 477 oud vijfenveertig jaren, metselaarsknecht en van Johannes Schreur wonende aan den Oudenrijn wijk 6 no. 95 oud zesenveertig jaren, schoenmaker
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend

Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen
Jan Lut
J Schreur
S Goetleij

  kwartierblad  Abraham de Gardeijn

No. 38
  Heden den achtentwintigsten van de maand Augustus des Jaars achttien honderd zes en twintig, des voor middags ten tien uren, compareerde voor mij Daniel Baert Burgermeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet District Sluis provincie Zeeland, Abraham de Gardeijn oud tweeendertig Jaren, van Beroep hengsthouder wonende te Biervliet, dewelke mij heeft aangeboden, een kind van de mannelijke Sexe,geboren den Zes en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd zes en twintig, te Biervliet ten drie ure in de morgen wijk nummer 178, uit hem declarant en Janneke van der Linde zijne huisvrouw

en waar aan hij verklaart te geven den Naam van Abraham
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Daniel Baart oud negen en dertig Jaren, van beroep ..., wonende te Biervliet en van Isaac van der Linde oud dertig Jaren, van beroep hoefsmit wonende te Biervliet
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

Abraham de Gardeijn
D: Baart  IVDLinde
D Baert

  kwartierblad  Elisabeth van Blankenberg

No. 38
  Heden den achtentwintigsten van de maand Augustus des Jaars achttien honderd zes en twintig, des voor middags ten tien uren, compareerde voor mij Daniel Baert Burgermeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente BiervlietDistrict Sluis provincie Zeeland, Abraham van Blankenberg oud dertig Jaren, van Beroep werkman wonende te Biervliet, dewelke mij heeft aangeboden, een kind van de Vrouwelijke Sexe, geboren den Eersten van de maand Augustus des jaars achttien honderd agt en twintig, te Biervliet ten tien ure in de avond wijk nummer 163, uit hem declarant en Sara Zonneville zijne huisvrouw

en waar aan hij verklaart te geven den Naam van Elisabeth
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Gillis Sch... oud vijf en dertig Jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Biervliet en van Isaac van der Linde oud twee en dertig Jaren, van beroep hoefsmit wonende te Biervliet
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

Abraham van Blankenberg
Gillis Sch...  IVDLinde
D Baert

  kwartierblad  Alexander Bogaard

No. 14
  Heden den achtsten van de maand April des Jaars achttien honderd vier en twintig, des voor middags ten tien uren, compareerde voor mij Schout, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente KadzandDistrict Sluis provincie Zeeland, den heer Jan Baptiste Kalschier oud zeven en dertig Jaren, van Beroep heel en vroedmeester wonende te binnen deze gemeente, dewelke mij heeft aangeboden, een Kind van de mannelijke Sexe, geboren den zevendenen van de maand April des jaars achttien honderd vierentwintig, te Kadzand ten tien uren in den avond wijk zuid nummer 36, uit Sara Jonkheer oud negen en twintig jaren huisvrouw van Antheunis Bogaard van beroep timmermansknecht, wonende binnen deze gemeente

en waaraan hij verklaart te geven den Naam van Alexander
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Jacob Le Grand oud vijf en vijftig Jaren, van beroep schilder, wonende binnen deze gemeente en van Isack Cliequennoi oud .. en veertig Jaren, van beroep veldwachter wonende mede binnen deze gemeente
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

J:B: Kalschier
Jacob Le Grand
Isack Cliequennoi
A. De B..gne

  Kwartierblad  Janneke van de Velde
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTEN.

September
29

Janneke
van
de
Velde
   Heden den dertigsten van de maand September des Jaars achttien honderd en drie en twintig, des voormiddags te tien uur, compareerde voor mij Schout, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente hoofdplaat, District Sluis Provincie Zeeland, Jacob van de Velde oud vier en dertig Jaren, van Beroep werkman wonende in deze gemeente , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sexe, geboren den negenentwintigsten van de maand September des jaars achttien honderd drie en twintig , te hoofdplaat , ten tien uren, in den morgenin Wijk    Nummer   , uit hem declarant en Sara Jacoba Jansen Zijne huisvrouw

en waaraan hij verklaart te geven de Naam van Janneke ; welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Jacob Bedet oud vierenveertig Jaren, van Beroep herbergier wonende in deze gemeente , en van Jan Bootsgezel oud Zesenvijftig Jaren, van Beroep Polder Commis wonende in deze gemeente Getuigen hiertoe verzocht. - En is deze Acte van geboorte na gendane voorlezing, door mij benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.

Jacob van de Velde
J: Bedet
J Bootsgezel
Pieter Leenhout

  kwartierblad  Isaac van der Horst
No.842

In het jaar een duizend acht honderd twee en twintig, den zestienden der maand September des voor middags ten Elf uren is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommiteed tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelfve Stad, verschenen
   Hendrik van der Horst oud acht en dertig jaren, wever wonende einde Vrouwenkamp Wijk 6 No. 1302, welke ons heeft verklaard dat, Elisabeth Robbertse derzelfde huisvrouw op den veertienden September 1822 des namiddags ten half twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Isaac
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Isaac van der Horst wonende op de middelste gracht Wijk 7. No. 555 oud Een en Zeventig jaren, zonder beroep en van Anthony Tis... wonende ende Vrouwenkamp Wijk 6. No. 1301 oud vijf en veertig jaren, twijnder
En hebben de declarant en de getuigen na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

H de Meij

  kwartierblad  Sara Baillie

No. 38
  Heden den zesentwintigsten van de maand October des Jaars achttien honderd een en twintig, des na middags ten vier uren, compareerde voor mij Schout, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement District Sluis provincie Zeeland, Pieter Baillie oud vier en dertig Jaren, van Beroep schoenmaker wonende te binnen deze gemeente, dewelke mij heeft aangeboden, een kind van de vrouwelijke Sexe,geboren den Zes en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd een en twintig, te Biervliet ten twee ure in de middag wijk zuid nummer 37; uit hem declarant en Suzanna Goedgeluk oud dertig Jaren, zijne huisvrouw

en waar aan hij verklaart te geven den Naam van Sara
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van ... oud negen en dertig Jaren, van beroep winkelier, wonende binnen deze gemeente en van Pieter de Meij oud negen en dertig Jaren, van beroep schoolhouder wonende mede binnen deze gemeente
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

Pieter Baillie
...
P. de Meij
...B..tt..

  kwartierblad  Jannetje van der Velden

No. 175
In het jaar een duizend acht honderd negentien, den achtentienden der maand februari des --- ten twaalf uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Willem der Velden oud 26 jaren, timmerman wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis op de west...gracht wijk 5 Anna Elisabeth Heijkoop, dezelfs huisvrouw, op den 18 februari 1819 des nachts ten drie uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jannetje
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frederick Meijer wonende op de Langegracht Wijk 5 No. 871 oud 40 jaren, timmerman en van Hermanus Heijmans wonende op het Galge... Wijk 1 No. 69 oud 45 jaren, timmerman
En hebben de declarant en de getuigen deze met ons onderteekend

WVDVelden
Frederick Meijer
H Heijmans
Gisbertus Prins

  Kwartierblad  Jan van Groeningen

No. 13
Jan van Groeningen

In het jaar een duizend acht honderd en achttien, den Tienden der maand April is voor ons Schout van Soeterwoude; gecompareerd Klaas van Groeningen verver oud Zevenentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat des zelfs huisvrouw Elizabeth Arnoldina Buiteweg op den Negende April des morgens ten Negen ure, in het Huis N0. 491 bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij bij deze geeft de voornaam van Jan
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Buiteweg VisKooper oud Zeven en vijftig jaren, en van Cornelis van Kins Turfschipper oud Vier en Veertig jaren, wonende meede te Soeterwoude
  En is deze Akte van Geboorte na voorlezing door de comparanten met ons ondertekend.

... K V Groeningen
Jan Buiteweg
ornelis van Kins

  Kwartierblad  Sietje van Soest
  In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventien, den zevenden der maand Februarij is voor ons President Officier, van den Burgerlijken Stand binnen Alkemade verschenen Hermanus van Soest oud achtendertig jaren, van beroep arbeider wonende in wijk A dezer Gemeente welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw
    Sijpje Catsburg

op den zesden, dezes maand des avonds ten half zeven uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Sietje

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Verweijde oud drie en zeventig jaren, ... en van Jan Meijer oud een en vijftig jaren, timmerman, wonende beide alhier. En hebben de vader en de getuigen, na voorlezing, met ons geteekend,

Hermanus van Zoest J Meijer
J Verweijde
Van Veen
1817

  Kwartierblad  Abraham Bruijsscards

Abraham Bruijsscards
   Heden den negenentienden van de maand Januarij des Jaars achttien honderd en zestien, des namiddags te vier uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad En gemeente Biervliet, District van Sluis Provincie Zeeland, Adriaan krocke oud twee en veertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sexe, geboren den negenentienden van de maand Januarij des jaars achttien honderd Sestien , te Biervliet , te ses uren in den morgenin Wijk    Nummer   ,
Natuerlijk kint Van Elisabet Bruisscards
en waaraan hij verklaard te geven de Naam van Abraham ; welke aangifte is gedaan te bijwezen van Joos michielsen oud vierentwintig Jaren, van Beroep kleermaker wonende te biervliet , en van francois Wadde van roon oud agtenvijftig Jaren, van Beroep Schipper wonende te biervliet Getuigen hiertoe verzocht. - En is deze Acte van geboorte na gendane voorlezing, door mij benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.

Adriaan krocke
J Michielsen
F: Wadde van Roon

  kwartierblad  Jacoba van Wijk
orgineel in Frans:


  L'an mil huit cent douze treize, le quatrieme jour du mois de Novembre par devant nous Maire, Officieres de l'Etat Civil de la Commune de Leide, Arrondissement de Leide, Département des Bouches de la Meuse, est comparu Jacob van Wijk agé de vingt sept ans, Tondeur domicilié quai levendaal Canton de Leide, No 1 Section 3 No 272 lequel nous a presenté un enfant du Sexe feminin né le quatrieme Novembre mil huit cent treize à une heures du matin, de lui declarant et de Jacoba Gelton Son épouse auquel enfant il a declaré vouloir donner le prenom de Jacoba
  Les dites déclarations et présentation faites en présence de Hendrik Ruitenbeek agé de vingt neuf ans, tisserant domicilié quai levendaal Canton de Leide, No 1 Section 3 No 271 et de Johannis Guldenbach agé de trentedeux ans garen cordonnier domicilié quai levendaal Canton de Leide, No 1 Section 3 No 273 Et a le ... et le premier témoin signés avec nous le present acte de Naissance apres lecture faite le second témoin a declare ne savoir signer.

Jacob van Wijk    
H Ruitenbeek
Le Maire officieres de l' Etat Civil,
Heldewier

vertaling:


  In het jaar duizend acht honderd twaalf dertien, de vierde dag in de maand November zijn voor ons burgemeester officier van de Burgerlijken Stand van de stad Leide Arondissement Leide no 3 Departement van de Monden van de Maas, gecompareerd Jacob van Wijk oud zeven en twintig jaren, scheerder wonende in het levendaal Canton Leide, No 1 Section 3 No 272 welke ons heeft getoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren de vierde November duizend acht honderd dertien om een uur in de morgen van hem aangever en van Jacoba Gelton zijne huisvrouw aan hetwelk kind hij de voornaam geef van Jacoba
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Ruitenbeek oud negen en twintig jaar, handwever wonende in het levendaal Canton Leide, No 1 Section 3 No 271 en van Johannis Guldenbach oud tweeendertig jaren, garen maker, wonende in het levendaal Canton Leide, No 1 Section 3 No 273 En hebben de vader en de eerste getuige, na voorlezing, met ons geteekend, de tweede getuige heeft verklaard niet te kunnen schrijven

Jacob van Wijk    
H Ruitenbeek
De Burgemeester officier van de Burgerlijke Stand,
Heldewier

  kwartierblad  Johanna Bourneville
orgineel in Frans:


No 17
L'an mil huit cent treize le quatre Septembre an Soir a Sept heures ... Devant Nous Maire officieres de l'Etat civil de la Commune de Leyderdorp Canton Leyde no 3 Departement des Bouches de la Meuse.
Est comparons Jan Bourneville agé de trente cinq ans, Garde Champetre de la Commune de Soeterwoude Domicilié a Leiderdorp, Le quels nous a presenté un enfant de Sexe feminin née le troisieme du mois de Septembre a dix heures du matin. De lui declarant et de Catharina Dohm Son Epouse et enquel il a declaré vouloir donner le prenom Johanna.
Les dites declarations et presentations faites en presance de Frederik van Galen agé de trente huit ans, Fermier, et de Jan Hillenaar de quarante cinq ans, jardenier Domicilié a Leyderdorp, .... signés avec nous le jovesent acte de Naissance apres qu'il leur an été fait lecture

Jan Bourneville
Frederik van Galen
Jan Hillenaar
Le maire officieres de l'Etat civil
de la commune
van Goor den Oosterling

vertaling:


No 17
In het jaar duizend acht honderd dertien, de vierde September des avonds te Zeven uren, zijn voor ons burgemeester officier van de burgerlijke stand van de stad Leyderdorp Kanton Leyde no 3 Departement van de monden van de Maas, verschenen Jan Bourneville oud vijfdertig jaren, veldwachter van in de comune van Soeterwoude, wonende in Leiderdorp, die ons een kind van de vrouwelijke toonde, geboren de derde van de maand September om 10 ure in de morgen, van hem aangever en van Catharina Dohm zijne huisvrouw aan hetwelk hij verklaard te willen geven de voornaam geef van Johanna.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frederik van Galen oud acht en dertig jaar, Boer en van Jan Hillenaar oud acht en veertig jaar, tuinman wonende te Leiderdorp ... En hebben de vader en de getuigen, na voorlezing, met ons de akte van geboorte geteekend,

Jan Bourneville
Frederik van Galen
Jan Hillenaar
Le maire officieres de l'Etat civil
de la commune
van Goor den Oosterling

  kwartierblad  Hermanus van Leeuwen
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

No 8
L'an mil huit cent treize le Sept Mars a midi son devant nous maire officieres de l'Etat civil de la commune de Leiderdorp Canton Leyde no 3 Departement des Bouches de la Meuse Est compagne Simon Van Leeuwen agé de trente cinq ans, Journalier Domicilié a Leiderdorp le qui nous ... un enfant de Sexe masculin né le Six Mars a trois heures le matin de lui declarant et de Trijntje Hogendoorn Son épouse et lequel il a declaré donner le prenom Hermanus
Les dites declarations ... faites en presance de Leendert van Klaveren agé de cinquante quatre ans, et de Willem Snel agé de vingt huit ans Journaliers Domiciliés a Leiderdorp signés avec nous le .. acte de Naissance apres qu'il leur a ete fait lecture

Simon Van Leeuwen
Declaire ne savoir ecrire
Leendert van Klaveren
Willem Snel
maire officieres de l'Etat civil
de la commune
van Goor den Oosterling

vertaling:(ook nog niet perfect)

No 8
In het jaar duizend acht honderd dertien, des middags zijn voor ons burgemeester officier van de burgerlijke stand van de stad Leiderdorp Kanton Leyde no 3 Departement van de monden van de Maas, verschenen Simon Van Leeuwen oud vijfdertig jaren, van beroep dagarbeider wonende in Leiderdorp welke ons heeft verklaard ... bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, de zesde Maart om drie uur in de morgen van hem aangever en van Trijntje Hogendoorn zijne huisvrouw aan hetwelk hij de voornaam geef van Hermanus
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leendert van Klaveren oud vier en vijftig jaar en van Willem Snel oud acht en twintig jaar dagarbeiders wonende in Leiderdorp En hebben de vader en de getuigen, na voorlezing, met ons geteekend,

Simon Van Leeuwen
verklaart niet te kunnen schrijven
Leendert van Klaveren
Willem Snel
Burgermeester officier van de burgerlijke stand
van de commune
van Goor den Oosterlingh

  kwartierblad  Leuntje van Wieringen

Nationaal Archief: DTB Alkemade
doop

Tekst:

4 october geboren
21 --- gedoopt
¦
¦
Leuntje¦
¦
Dirk van Wieringen
Fijtje van IJperen
¦
¦
Jannetje van IJperen
   vrouw van
Abraham Hogeseen

  kwartierblad  Pieter van Hanegem
orgineel in Frans:


Jeudi Le quatorze Janvier, Mil huit cent huit a trois heures l' apres midi par devant nous Pierre van der ginst, maire et officier public de l Etat civil de la commune de Retranchement, Canton d' Oostburg, Departement de L' Escaut, est comparu Hendrik van Hanegem, agé des ... , Journailler, le quel nous a presente un Enfant de Sexe Masculin nee le Matin a onze heures et demi, de lui declarant et de Elisabeth Miné son Epouse et lequel il a declaré vouloir donner le prenom de Pieter les dites declarations et presentation faits en presence de Clement Masclee, agé de quarante sept Ans, cultivateur et de Paul de Heelmeester, agé de quarante un Ans, Joistituteur ... les deux Domiciliës dans cette commune et ont les avec nous le ... signe avec nous la Acte de Naissance apres que il leur a ete fait lecture.

P de Heelmeester   C: Masclee   P-- van der ginst
Hendrik van Hanegem ne sais pas Ecrire


vertaling:


Dinsdag 14 Januarie, duizend acht honderd acht, des middags om drie uur zijn voor ons Pierre van der ginst, burgemeester officier van de burgerlijke stand van de gemeente Retranchement Kanton Oostburg departement Escaut verschenen Hendrik van Hanegem oud ... jaren, van beroep dagarbeider welke ons heeft verklaard heeft, dat van hem aangever en van Elisabeth Miné zijne huisvrouw bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, om half twaalf in de morgen aan hetwelk hij de voornaam geef van Pieter. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Clement Masclee oud zeven en veertig jaar, landwerker en van Paul de Heelmeester, oud een en veertig jaar, landwerker. De twee getuigen, wonende in deze gemeente hebben na voorlezing, met ons geteekend,

P de Heelmeester   C: Masclee   P-- van der ginst
Hendrik van Hanegem kan niet schrijven

  kwartierblad  Cathalijntje Elias
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

Mardi le Cinq du Avril ... l' An mil huit - cent Sept a dix heures du Matin, par devant nous Pierre van der ginst, maire et officier public de l Etat civil de la commune de Retranchement, Canton d' Oostburg, Departement de L Escaut, est comparu Jeremias Elias agé de vingt Sept Ans Journailler dans cette commune - le quel nous a presente un Enfant de Sexe feminin nee cette nuit a un heures, de lui declarant et de Cathalijntje de Dood son Epouse et lequel il a declaré vouloir donner le prenom de Cathalijntje les dites declarations et presentation faits en presence de Clement Masclee agé de quarante ans cultivatair et de Michael de Kok, agée de vingt cinq ans tailleur Domiciliës dans cette commune ont les avec nous le .. Acte de Naissance apres que il leur a ete fait lecture, Jeremias Elias a declare ne pas savoir Ecrire

C: Masclee   Michael de Kok   P-- van der ginst

vertaling: (ook nog niet perfect)

Dinsdag vijf April, in het jaar duizend acht honderd zeven, om tien uur des ochtends zijn voor ons Pierre van der ginst, burgemeester officier van de burgerlijke stand van de gemeente Retranchement Kanton Oostburg departement Escaut verschenen Jeremias Elias oud zevenentwintig jaren, van beroep dagarbeider wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard dat van hem aangever en van Cathalijntje de Dood zijne huisvrouw bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, om een uur in de nacht aan hetwelk hij de voornaam geef van Cathalijntje De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Clement Masclee, landarbeider oud veertig jaar en van Michael de Kok, oud vijf en twintig jaar kleermaker wonende in deze gemeente en hebben de de getuigen, na voorlezing, met ons geteekend, Jeremias Elias verklaarde niet te kunnen schrijven

C: Masclee   Michael de Kok   P-- van der ginst

  kwartierblad  Jacob Brittijn
ErfgoedLeiden Dopen NH Pieterskerk | Leiden | Inventarisnummer 231 van archiefnummer 1004.

doop

Tekst:

19 December
Jacob
geb 15 Dec 1802
    
Willem Brittijn
Maria Brugman
    
Jan Brittijn
Geertruij Brugman

  Kwartierblad  Sara Jacoba Jansen
MOIS
des
Naissances.

NOMS PROPRES
des
NOUVEAUX NES
ACTES DE NAISSANCE.
Ventose
Sara
Jacoba
Jansen
Heden den twee en twintigste Ventose jaar der Fransche Republiek, ten vijf uuren des na middag voor my Rodolf Jacobus Muller adjunct agent Municipaal der Commune van Biervliet gelast tot het stellen der Acten geschikt om te bewyzen de Geboorten, Houwelyden en Overlyden der Burgers, is gecompareert ter publique Zaal van het Huis der Commune Biervliet den Burger Elias Jansen arbeijder woonende binnen de Commune van Biervliet den welke verzeld van Sara Boerman oud vijf en veertig jaaren, en van AW Van 't Groenewout ... oud twee en veertig jaaren, de eerste woonende in de gemelde Commune van Biervliet en den tweede mede woonagtig in de voornoemde Commune verklaard heeft dat Jannette de Rijcke, zijne huisvrouw in wettelijke huwelijk sijde gelegen is van na middag om drie uuren van een dogter
aan wie hij den Naam gegeven heeft van Sara Jacoba Navolgens deze verklaaring die Sara Boerman en AW Van 't Groenewout gecertificeerd hebben overeenkomstig met de waarheid en de verthooninge die mij gedaan syn van het benoemde Kind heb ik uit de magt, my door de Wet gegeven, den tegenswoordigen Act opgesteld, die de Vader en twee hier boven gemelde getuijgen benevens mij hebben onderteekend    Gedaan in het huijs der Commune van Biervliet den dag maand en Jaar als hier boven gemeld.

Elias Jansen
Sara boerman
AW Van 't Groenewout
R J Muller

  Kwartierblad  Sara Zonnevijlle

Naissances de l' An
Septieme
MOIS
des
Naissances.

NOMS PROPRES
des
NOUVEAUX NES
ACTES DE NAISSANCE.
Pluviose
Sara
Sonnevil
Heden den twee en twintigste Pluviose ...dev jaar der Fransche Republiek, ten Elf uuren des voordemiddag voor my Rodolf Jacobus Muller adjunct agent Municipal der Commune van Biervliet gelast tot het stellen der Acten geschikt om te bewyzen de Geboorten, Houwelyden en Overlyden der Burgers, is gecompareert ter publique Zaal van het Huis der Commune Biervliet den Burger Adriaan Zonnevil arbeijder woonende binnen de Commune van Biervliet den welke verzeld van Jacob Bertou ... oud vierenvijftig jaaren, en van Isaac van de Sande oud seeven en dertig jaaren, den eerste woonende in dese Commune van Biervliet en den tweede mede woonagtig in dese Commune verklaard heeft dat Suzanna Wisse, zijn huisvrouw in wettelijke huijwelijk gelegen is ... morgen om vijf uuren van een Dogter
aan wie hij den Naam gegeven heeft van Sara Navolgens deze verklaaring die Jacob Bertou en Isaac van de Sande gecertificeerd hebben overeenkomstig met de waarheid en de verthooninge die mij gedaan syn van het benoemde Kind heb ik uit de magt, my door de Wet gegeven, den tegenswoordigen Act opgesteld, die de Vader en twee hier boven gemelde getuijgen benevens mij hebben onderteekent    Gedaan in het huijs der Commune van Biervliet den dag maand en Jaar als hier boven gemeld.
Adria Zonvil
Jacob Bertou
Isaac van de Sande
R J Muller

  kwartierblad  Elizabeth Arnoldina Buijteweg

Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
DTB Leiderdorp.
toegang 3.04.16.074 - Inventarisnummer 4.III
doop

Tekst:

een kind, geboren 10 May, genaamd Elisabeth Arnoldina,
Vader Jan Buyteweg,
Moeder Neeltje van Rijn,
get. Gysberta Petronella
van Bergen van der Gryp, Wed. ...
opmerking, doop 11 mei: derde doop

  kwartierblad  Klaas van Groeningen

Archief Alphen: DTB Zwammerdam
doop

Tekst:

Klaas geboren donderdag 18 nov. en gedoopt 's zondags
den 21 nov 1790
Jan van Groeningen vader
Aaltje Hoevenaar moeder
Jannetje Hoevenaar huisv van Gerrit van Vliet get.

  kwartierblad  Elisabeth Robbertse
ErfgoedLeiden Dopen Hooglandsche Kerk | Leiden | datum: 30-07-1789

doop

Tekst:

Den 30en Julij
Elisabeth    / Jan Robberse    
\ Lena Montanje
| Jan Robberse
| Elisabeth Poulane

  kwartierblad  Sijpje Casburg
Nationaal Archief: DTB Woubrugge
doop

Tekst:

25 Dec: is gedoopt  Zijpje          Dirk Casburg
   Sietje Riemens
    de vader
&
Zijpke Posthma

  kwartierblad  Jacob van Wijk
Archief Leiden: DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
doop

Tekst:

Jacob Den 14 Junij

   Dirk van Wijk
   Jannetje Fassijn
Dirk van Wijk
Maria Fassijn

  kwartierblad  Hendrik van der Horst
Archief Leiden: DTB Leiden Dopen NH Marekerk
doop

Tekst:

Den 18 Januarij
  Hendrik    Isaak van der Horst
  Sara Scherdijn
  Jan van der Horst  

  kwartierblad  Jacoba Gelton
Archief: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk
doop

Tekst:

18 Meij
  Jacoba  --/  Abram Gelton
\  Jacoba van Waardenburg

  kwartierblad  Trijntje Hogendoorn
Archief Woerden: DTB Waarder 1b - 2
doop

Tekst:

dito Jan Cornelisz Hogendoorn
fijgje Oudenes
Maria d. KeizerTrijntje
opmerking: dito is 20 october, gelijk de vorige doop

  kwartierblad  Simon van Leeuwen

Tekst kop bladzijde:

            1780,j
Tijd  Ouders  Getuigen  't Kind

Archief Woerden: DTB Waarder 1b - 2
doop

Tekst:

octob
1.
Hermanus Van Leeuwen
Aagje Van Dam
Neeltje Van LeeuwenSimon
L.W.

opmerking: LW = Lange Weide

  kwartierblad  Hermanus van Soest
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
DTB Leiderdorp
toegang 3.04.16.074 - Inventarisnummer 4.II
doop

Tekst:

den 4 October   Een kind gedoopt, genaamt
Vader Gerrit van Zoest
Moeder Jaapje Kerkhooven
Getuige | Gerritje van Zoest
   Hermanus

  kwartierblad  Willem Brittijn
ErfgoedLeiden Dopen NH Hooglandsche Kerk, Leiden, 16 juni 1774

doop

Tekst:

Willem    Jacob Brittijn
Sara Olievier
   Klazina Brittijn

  kwartierblad  Dirk van Wieringen
Archief Alphen: DTB Aarlanderveen
doop

Tekst:

Den 15 Mei 't Kind Dirk
vadr Abraham van Wieringen
moedr Jannigje van der Poel
getuige Aaltje van Wieringen

  kwartierblad  Fijtje van Ieperen (Yperen)
Archief Alphen: DTB Woubrugge
Doop

Tekst:

Oct
den 21
een Kind gedoopt genaamd
     Feytje
De Vader Karel van Yperen
De Moeder Leuntje Leliveldt
de Getuyge Feytje van Tol

  kwartierblad  Lena Montagne

Archief Leiden:
Doop

Tekst: (onderste deel)

Den 27. Maart
 
Magdalena  Hendrik Montanje
Maria Korse

  kwartierblad  Isaak de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1765
doop
Tekst:
1765
Den 27 jan 1765 is gedoopt
Isaak       zoon van        

geboren
den 25 jan 1765
morgens 1/2 negen
Abram de Gardeijn
   en
Josyna de Meijer
   getuigen waren:
Jacob de Meijer
   en
Janna van de Slyke

  kwartierblad  Joannes Robbertse
ErfgoedLeiden Dopen Nieuwe- of Marekerk | Leiden | datum: 01-04-1764
Bijzonderheden: Extract uit het doopboek afgegeven op 18-12-1788 en op 15-2-1799
doop

Tekst:

Den 1 April
Joannes

   18 Dec 1788   
   15 Feb 1899
Adolf Robbertse
Elizabeth Pielaane   
Joannes Pielaane
Dijna Robberse

  kwartierblad  Neeltje van Rijn

Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland;
Leiderdorp, nummer toegang 3.04.16.074, inventarisnummer 4.I
Doop

Tekst:

d 29 November   Een kint gedoopt, wiens naam is
Vader Gerrit van Rijn
Moeder Geertje Wou
Getuige Maartje Turkenburg
        Neeltje

  kwartierblad  Dirk Katsburg

Archief Alphen: DTB Woubrugge
Doop

Tekst:

dito een Kind gedoopt Dirck
De Vader Dirk Katsburg
De Moeder Cornelia van den ...
De Getuige Aaltje van der Hidde

  kwartierblad  Jan Buijteweg

Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland;
Leiderdorp, nummer toegang 3.04.16.074, inventarisnummer 4.I
Doop

Tekst:

   d. 26 December(Twede Kerstdag) Een kint gedoopt, wiens naam is Jan
29 Kinderen, zijnde    
14 Meisjes
15 ...tjes
Een bejaarde
Vader Kasper Buytenweg
Moeder Jacoba van Waardenburg

Getuigen Ary de Kogel
          Aaltje Buytenweg.
opmerking: getuige Aaltje was een zus van Kasper Buytenweg

  kwartierblad  Sara Schedijn

RAL: DTB Leiden: Dopen NH Hooglandsche Kerk
doop

Tekst:

Sara   Hendrik Schedijn
Catharina van der   
Bluijm
  Sara Walle

  kwartierblad  Fijgje Oudenes

Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Waarder. Gereformeerd. Doopboek. 1717-1765
toegang 3.04.16.152 - Inventarisnummer 1A
doop

Tekst:

Den 1 Decemb:   Een kind gedoopt van
Teunis Oudenes en Jannigje
Wevers getuigen Tryntje
van der veer
   T kind

   Fygje

  kwartierblad  Isaack van der Horst

Archief Leiden:
DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
doop

Tekst:

Isak    Jan van der Horst  
Maria Biks
Melchior van der Horst  
Jannetje Lapper

  kwartierblad  Jan Borneviel
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | Dopen Nieuwe- of Marekerk
1738 tot 31 augustus 1766, Pagina 118 van 215
doop Jan Borneviel

Tekst:

Den 2 Febr:
Jan   --- Jan Borneviel
Catharina de Wringer  
Jan Borneviel
Martijntje van den Berg

  kwartierblad  Jaapje Kerkhoven
FamilySearch : Nederlands Hervormde > Zoeterwoude > Dopen 1629-1812
image 105 of 370; Rijksarchiefdienst Nederlands, Zuid-Holland

doop Jannetje Kerkhoven

Tekst:

 D: 17 Maart 
 Jannetje 
Govert Kerkhoven
Catanna Langelaan  
Anj van duft
Mar: Langelaan

  Kwartierblad Levina Bruijsschaart  Sara Boerman

doop

Tekst:

Den 11 October
V. Elias Boerman
M. Maria Janse Verplanken

      Getuigen Joost de Badts
                    Adriaan Aartzen
                    Zusznna van Hoove
   gebooren den
4 October
K. Sara

  Kwartierblad  Aagje van Dam

Archief Moordrecht:
DTB
doop

Tekst:

Den 24 meij     een kind gedoopt genaamd Aagje de vader
Teunis Willemse van Dam de moeder Marijgje
Jans van Vliet getuige Ariaantje Cornelisse
Hogendoorn.
opmerking: Onder de datum staat een merkteken, in plaats van een handtekening ivm analfabetisme, waarschijnlijk van de vader.

  kwartierblad  Cornelia Lansen

Bron: DTB Nederlands Hervormd: Axel 1748
doop

Tekst:

Het Jaar 1748
Febrarij 18.    Cornelis Lagra
Levina Grijsons
   Maatje    Pieter Michielsen
Janneke van Houtenh..

  kwartierblad  Dirk van Wijk

RAL: DTB Leiden Dopen NH Marekerk
doop

Tekst:

Dirk    Jan van Wijk
Maria van Toorenvliet
    
Jan van Toorenvliet
Geertruij van Toorenvliet

  kwartierblad  Leuntje Lelieveld

Archief Woerden: DTB Waarder 1A
doop

Tekst:

Juny
den 12
  
Een kindt gedoopt genaemt Leuntje
De Vader Pieter Janse Leliveldt
De Moeder Aagje Teysse Kop
De Getuyge Aagje Janse Leliveldt

  kwartierblad  Jan Hoogendoorn

Archief Woerden: DTB Waarder 1A
doop

Tekst:

Den 20 Octob:    Een kind gedoopt van Cornelis
Hoogendoorn en Annigje van Vlied
getuige: Marigje Hogendoorn
  T kind
  Jan

  kwartierblad  Gerrit van Zoest

DTB Kamerik
doop

Tekst:

Den 5 Meij  De Zoon van Harmen Van Zoest en Maria van Zegvelt Gerrit door D Rhoe..

  kwartierblad  Cornelia Lansen

Bron: DTB Nederlands Hervormd: Biervliet; doop IJzendijke 1742
doop

Tekst:

1742     Den 2 September te IJsendijke gedoopt
V: Jeremias Lansen            K: Cornelia
M: Cornelia Jandr Verplanken

Getuijgen  Cornelis Vermeulen
              Louwerintje Lansen

  kwartierblad  Abraham van Wieringen

Archief Alphen: DTB Aarlanderveen 1A
doop

Tekst:

14   Augustus een kind gedoopt van Dirk Abrahamsz
van Wieringen moeder Aaltje Gerritsz
Verheug, genaamd Abraham

  kwartierblad  Abraham Gelton

Archief Leiden: Dopen NH Pieterskerk
doop

Tekst:

Abraham    Johannes Gelton  Johannes Swa..
Jannetje Paveljon  Lijsbet Gelton

  kwartierblad  Harmen / Hermanus van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:

Den 31. Jan: gedt     Harmen
vadr: Gijsbert Claasz: van Leeuwen
moedr: Maria harmentz: vastenhou
get: Maria Harpens.
opmerking:
teksten worden vaak afgekort met ':', of zoals jan: is januari
ook: vadr = vader, moedr = moeder

  Kwartierblad  Jacoba van Waardenburg
Bron: RAL
doop

Tekst:
koba       Den 2 Augustus

Sander van Waardenburg
Catharina tinberman: koba tinberman

  Kwartierblad  Jannigje van der Poel
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Alphen Gereformeerd Doopboeken 1622-1817. 1667 juli 10-1756
toegang 3.04.16.006 - Inventarisnummer 22
doop
Tekst:
3 DecbrJannigje Jan Gerritsz. v. der Poel
Marrigje Cornelis Verkerk
   Marrigje Gerritsz. v. der Poel

  kwartierblad  Klaas van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:

Den 13. Novemb:  gedt KLaas
vadr: Jan Klaasz: van Leeuwen
moedr: Jannigje Jansz: Blijgeest,
get: Neeltje Arientz Kraan.

  kwartierblad  Karel van Ieperen

bron
doop

Tekst:

12 de  een kind gedoopt genaamt Carel
de vader Jan Carelse van Jijperen
de moeder Fytje Leenderse van Tol
de getuijge Fytje Jans wittevaart

  kwartierblad  Abraham de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1729
doop

Tekst:

Abraham     het kint van jannes de
gardeijn en Janna de Meester
is gedoopt den 25. december
1729 de getuijgen sijn Leendert
de Meester en Maria de gardeijn

  kwartierblad  Hendrik Montagne

Bron: RAL
doop

Tekst:

1728   
Den 28 Maart
hendrik  -  -   Izaak Montanje
Marijtje de Troe
   Willem huijke...
  Jakomijntje van der helm.

  kwartierblad  Jan van der Horst

Archief Leiden: DTB Dopen NH Pieterskerk
doop

Tekst:

Jan --   Mels van der Horst --  
jannetje le Peer
jan van der Horst
Elisabeth Rijswijk

  kwartierblad  Janneke Provoost

Bron: DTB Nederlands Hervormd: Breskens
doop

Tekst:
Dito   Janneke    Pieter Provoost   
mary de Nijs
Adriaan de Nijs
Catlijntje Provoost
   

  kwartierblad  Sander van Weerdenburgh

Archief Leiden: DTB Dopen Hooglandsche Kerk
doop

Tekst:
Sander       Den XIX April 1714

Gijsbert van Waardenburg   
Grietje Kueppen
Leendert Preet
Marijtje de Ringh
   

  kwartierblad  Gijsbert van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 10. Januarij is
gedoopt
    Gijsbert
vader, Klaas Jacobz van
    Leeuwen
moeder, Neeltje Aris Kraan
getuijge, Marij Pietersse Vent.

  kwartierblad  Neeltje Kraan

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
    Anno 1677:
Den 3 January 1677 is gedoopt
    Neeltje
De vader Aris Leendertsz.
DE moeder Willempje Gerritsdr

  kwartierblad  Claes Jacobsz van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 22 dito is gedoopt
    Claes
De vader Jacobz Arien V L
DE moeder Leentje Engelson
getuijge, Arie Aries &
Jannetje

Overlijdens akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Overleden:Relatie:
22 maart 1970Jannis van Hanegemgrootouder
15 januari 1968Janneke Elizabeth de Gardeijngrootouder
21 januari 1959Dirk van Leeuwengrootouder
9 februari 1944Paulus van der Horstovergrootouder
19 december 1943Levina Bruijsschaartovergrootouder
13 mei 1943Jacobus Jannis de Gardeijnovergrootouder
5 augustus 1934Suzanna Maria Bogaardovergrootouder
10 augustus 1926Margaretha Johanna Teeuwenovergrootouder
19 juli 1923Jeremias van Hanegemovergrootouder
12 april 1923Dirk van Leeuwenovergrootouder
16 september 1916Maria Brittijnbetovergrootouder
3 April 1914Abraham de Gardeijnbetovergrootouder
14 januari 1904Leuntje van Wieringenbetovergrootouder
21 augustus 1901Jacoba van Wijkbetovergrootouder
18 maart 1898Isaak van der Horstbetovergrootouder
14 december 1897Sophia van Groeningenovergrootouder
7 december 1896Alexander Boogaardbetovergrootouder
6 februari 1892Sietje van Soestbetovergrootouder
2 februari 1887Abraham Bruijsschaartbetovergrootouder
22 december 1885Janneke van de Veldebetovergrootouder
5 november 1885Sara Bailliebetovergrootouder
4 november 1880Pieter van Hanegembetovergrootouder
8 februari 1876Suzanna Goedgelukoudouder
25 december 1874Sara Zonnevijlleoudouder
3 oktober 1873Sara Jacoba Jansenbetovergrootouder
18 september 1873Abraham de Gardeijnbetovergrootouder
8 november 1872Kathalijntje Eliasbetovergrootouder
1 april 1870Johanna Margaretha Bornevieloudouder
21 november 1869Elisabeth Robbertseoudouder
20 september 1869Jacobus Brittijnoudouder
18 april 1869Elizabeth Arnoldina Buijtewegoudouder
27 januari 1869Kathalijntje de Doodoudouder
25 juni 1868Jacob van Wijkoudouder
1 februari 1867Margaretha Brinkmansoudouder
14 junij 1866Elisabeth van Blankenbergbetovergrootouder
19 juli 1865Johannes Nicolaas Caspar(us) Teeuwenoudouder
12 januari 1863Klaas van Groeningenoudouder
14 september 1861Elisabeth Bruijsschaartoudouder
26 juli 1861Abraham van Blankenbergoudouder
15 april 1858Sijpje Casburgoudouder
26 mei 1857Catharina Dohmoudgrootouder
23 december 1853Jan van Groeningenbetovergrootouder
11 oktober 1853Maria Brugmanoudgrootouder
21 maart 1853Hermanus van Soestoudouder
26 januari 1852Sara Clarissenoudouder
11 januari 1850Suzanna Wisseoudouder
7 juli 1849Hendrik van der Horstoudouder
1 juli 1844Simon van Leeuwenoudouder
2 mei 1843Anna Wisseoudgrootouder
1 september 1842Fijtje van Ieperenoudouder
5 mei 1841Janneke van der Lindeoudouder
2 mei 1840Johannes Robberseoudgrootouder
23 januari 1838Adriaan Zonnevijlleoudgrootouder
21 juni 1835Jan Buijtewegoudgrootouder
21 september 1834Jan van Groeningenoudgrootouder
14 maart 1834Pieter Baillieoudouder
14 september 1832Willem Brittijnoudgrootouder
28 augustus 1832Isaack van der Horstoudgrootouder
23 juni 1832Dirk Catsburgoudgrootouders
20 juni 1832Dirk van Wieringenoudouder
27 december 1831Jacob van de Veldebetovergrootouder
15 september 1831Dirk van Wijkoudgrootouder
31 mei 1831Maria Paketoudgrootouder
11 januari 1831Jeremias Eliasbetovergrootouder
19 december 1830Sara Geeringsoudgrootouder
13 mei 1830Elisabeth Minébetovergrootouder
19 maart 1829Johannes van Blankenbergoudgrootouder
11 april 1824Antheunis Bogaardoudouder
22 september 1828Jan Bornevilleoudgrootouder
12 december 1826Jacoba Geltonoudouder
12 januari 1826Trijntje Hoogendoornoudouder
19 december 1822Hermanus van Leeuwenoudgrootouder
13 november 1820Abraham Geltonoudgrootouder
17 januari 1820Sijpken Jellesdr Postmaoudovergrootouder
9 december 1816Jannes Goedgelukoudgrootouder
12 december 1814Sara Scherdijnoudgrootouder
1 november 1814Sara Olivieroudovergrootouder
28 februari 1814Jaapje Kerkhovenoudgrootouder
18 december 1813Dina Lijbaartoudgrootouder
3 april 1813Lena Montagneoudgrootouder
19 december 1812Gerrit van Soestoudgrootouder
27 juli 1810Elisabeth Leenhoutsoudovergrootouder
5 juni 1809Hendrik Eliasoudgrootouder
21 juni 1808Sara Goedhalsoudgrootouder
23 maart 1808Elias Jansenoudgrootouder
24 januari 1808Jannis Mineoudgrootouder
27 augustus 1806Maatje Lagraoudgrootouder
22 juni 1805Sara Boermanoudovergrootouder
30 april 1803Neeltje van Rijnoudovergrootouder
29 juli 1800Aaltje Hoevenaaroudgrootouder
28 maart 1797Jacob van de Veldeoudgrootouder
23 januari 1797Abigael Lombaardoudgrootouder
8 mei 1796Sietje Riemensoudgrootouder
21 juni 1793Gijsbert Claas van Leeuwenoudovergrootouder
20 april 1793Maria Harmens Vastenhououdovergrootouder
22 april 1790Catharina Brouweroudovergrootouder
2 juni 1759Neeltje(Niesje) Aris Kraanoudbetovergrootouder
16 mei 1740Claes Jacobsz van Leeuwenoudbetovergrootouder

opmerkingen:

  kwartierblad Jannis van Hanegem
NGV archief
overlijden

  kwartierblad Janneke Elizabeth de Gardeijn
NGV archief
photo

1968
Nr. 7
   Heden tien juni
negentienhonderd achtenzestig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Sluis:
Datthijn, Jacob
oud zes en zestig jaar, zonder beroep
wonende te Sluis , die verklaarde dat op Zeven juni negentienhonderd achtenzestig, te vijftien uur, dertig minuten in de gemeente Sluis is overleden:
de Gardeijn, Janneke Elizabeth

oud twee en tachtig jaar, zonder beroep
geboren te Cadzand wonende te Sluis, gehuwd met: van Hanegem, Jannis; dochter van: de Gardeijn, Jakobus Jannis en van: Bruijsschaart, Loisa, beiden overleden

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Datthijn...

  kwartierblad Dirk van Leeuwen
NGV archief
overlijden

 

 

Goedgekeurd de doorhaling van een foutief geschreven woord.

No. B174.

Heden, drieëntwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
Pluilaart, Frans, oud drieënzestig jaar, bedienaar,
wonende te 's-Gravenhage , die verklaarde, dat op eenen eenentwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, te achttien uur, nul minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
van Leeuwen, Dirk, oud zevenenzeventig jaar, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende te 's-Gravenhage, gehuwd geweest met: van der Horst, Maria, zoon van: van Leeuwen, Dirk en: van Groeningen, Sophia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

... ...

  kwartierblad Paulus van der Horst

No. 182

22-8-57
NH

Wasstr. 42
Heden tien Februari negentienhonderd vier en veertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, Ranselaar, Hendrik Willem, oud vier en zestig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden die ons verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen Februari dezes jaars te elf uur vijftien binnen deze gemeente is overleden van der Horst, Paulus oud zes en tachtigtig jaren, zonder beroep ,geboren te Leiden wonende te Leiden, weduwnaar van Teeuwen, Margaretha Johanna, zoon van van der Horst, Isaac en van van Wijk, Jacoba, beiden overleden
Waarvan akte, welke is voorgelezen

HW Ranselaar ...

  kwartierblad  Levina Bruijsschaart

Nr. 363
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN VEERTIG den twintigsten December verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bergen op Zoom:
van ressen, Gerrit Johannes
oud zes en vijftig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende dat op den negentienden December dezes jaars, te vier uur in deze gemeente, is overleden: Bruijsschaart, Levina oud acht en tachtig jaren, zonder, beroep geboren te IJzendijke , wonende alhier weduwe van de Gardeijn, Jacobus Jannis dochter van Bruijsschaart, Abraham en van van de Velde, Janneke beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

GJV... De Ambtenaar van den burgerlijken stand

  kwartierblad  Jacobus Jannis de Gardeijn

No 3
   Heden veertien Mei negentien honderd drie en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Nieuwvliet
de Gardeijn, Adriaan
oud negen en vijftig jaren, slager wonende alhier die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den dertien Mei dezes jaars, des ten achttien ure in deze gemeente is overleden
de Gardeijn, Jacobus Jannis
oud acht en tachtig jaren zonder beroep geboren te Biervliet wonende alhier, echtgenoot van: Bruijsschaart, Levina zoon van: de Gardeijn, Abraham en: van Blankenberg, Elisabeth, beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A de Gardeijn P. Brakman

  kwartierblad  Suzanna Maria Bogaard

No 3
   Heden den zesden Augustus negentien honderd vier en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement
Jeremias van Hanegem
oud zes en veertig jaren, bankwerker wonende te Retranchemment, zoon van de overledene en Jacob de Koene oud zestig jaren, landarbeider wonende te Retranchement die verklaarden dat op den vijfden Augustus dezes jaars, des namiddags ten vijf ure in deze gemeente is overleden Suzanna Maria Bogaard

oud vijf en tachtig jaren zonder beroep en wonende te Retranchement, weduwe van Jeremias van Hanegem, dochter van Sara Baillie beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
J de Koene
... Bra...

  kwartierblad  Margaretha Johanna Teeuwen
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
10 augustus 1926 Pag 4
ErfgoedLeiden Burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1926. Origineel.
Margaretha Johanna Teeuwen, 10-08-1926, aktenummer 590

 

No. 590
   Heden elf Augustus negentienhonderd zes en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Leiden
Petrus Jacobus Develing oud zestig jaren, begrafenisondernemer , wonende te Leiden en Johannes Betgem oud negen en zestig jaren, zonder beroep wonende te Leiden ,welke ons verklaard hebben, dat op tien Augustus dezes jaars des na middags ten half vier ure, binnen deze gemeente overleden is:
Margaretha Johanna Teeuwen
oud een en zeventig jaren, zonder beroep , geboren te Leiden wonende te gehuwd met Paulus van der Horst, dochter van Leonardus Antonius Teeuwen en van Maria Brittijn, beiden oveleden.

   Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

PJ Develing
J Betgem
...

  kwartierblad  Jeremias van Hanegem

FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Overlijden 1913-1940 > image 51 of 127.

No 3
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DIRE EN TWINTIG,
den
twintigsten der maand Juli verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Retranchement: Jannes van Hanegem
oud zes en dertig jaren, van beroep opper wachtmeester marechaussee wonende te Axel, zoon van den overledene en Jeremias van Hanegem oud vijf en dertig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Retranchement, zoon van de overledene, die verklaarden dat op den zeventienden Juli dezes jaars, des namiddags ten een ure, binnen deze gemeente is overleden

Jeremias van Hanegem
oud negen en zeventig jaren, van beroep veldarbeider geboren te Retranchement en wonende te Retranchement, echtgenoot van Suzanna Maria Bogaard, zonder beroep, wonende te Retranchement, eerder weduwe van Janna van den Ameele, zoon van Pieter van Hanegem en van Kathalijntje Elias beiden overleden.

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

Hanegem
J. van. Hanegem
De Ambtenaar voornoemd
W.J. Huskinders

  kwartierblad Dirk van Leeuwen

Dirk van
Leeuwen

Overleden

12 April

Geboren

27 Mei 1839
1923

    No. 45

   Op heden den twaalfden April ________ des jaig, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ermelo, Provincie Gelderland, verschenen:
Elbert Kamphorst ________
oud achtendertig jaren, van beroep kantoorlooper
en Gerrit van den Berg ________
oud drieenvijftig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze Gemeente, die Ons hebben verklaard, dat op donderdag den twaalfden April dezes jaars, des voormiddags te half een ure, binnen deze gemeente in de ouderdom van drieentachtig jaren
is overleden:
Dirk van Leeuwen, geboren te Leiderdorp, en wonende te Leiden, zonder beroep, weduwnaar van Johanna van Dorsten, zoon van Hermanus van Leeuwen, en Leuntje van Wieringen, beiden overleden;

    Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

E Kamphorst
G van den Berg
G van den ...

CBG archief
overlijden

  kwartierblad  Maria Brittijn

 

 

No. 668
   I n   h e t   j a a r   n e g e n t i e n h o n d e r d zestien den achttienden September zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Leiden, verschenen:
Jan Hendriks
oud zevenentwintig jaren, begrafenisondernemer , wonende te Oegstgeest en Abraham Korenhof oud negenenvijftig jaren, barbier wonende te Leiden welke ons verklaard hebben, dat op den zestienden September negentien honderd zestien des namiddags een uren, binnen deze gemeente overleden is:
Maria Brittijn oud zes en tachtig jaren, zonder beroep geboren te Leiden wonende te Leiden weduwe Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen, dochter van Jacobus Brittijn en Johanna Margaretha Borneville, beide oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

J. Hendriks
A. Korenhof
vanDrie..

Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
16 september 1916 Pag 4
overlijden

  kwartierblad  Abraham de Gardeijn

No 12.
   Heden vier April In het jaar negentienhonderd veertien, verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente B i e r v l i e t :
Adriaan de Gardeijn
oud twee en vijftig jaren, slager, wonende te Zuidzande, Zoon van den overledene en Pieter Geensen oud vier en zestig jaren, Gemeente veldwachter wonende te Biervliet die verklaarden, dat op drie April dezes jaars, des namiddags ten vijf ure in deze gemeente, is overleden: Abraham de Gardeijn, echtgenoot van Wilhelmina Wolfert, zonder beroep wonende alhier, oud acht en tachtig jaren, zonder beroep, geboren           en wonende te Biervliet zoon van Abraham en van Janneke van der Linde, vroeger weduwnaar van Elisabeth van Blankeberg.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A de Gardeijn
P Geensen
Maarleveld

  kwartierblad  Apolonia (Leuntje) van Wieringen

No. 49

H Rijndijk 50
In het jaar een negentienhonderd vier, den vijftienden der maand Januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen:
Petrus Jacobus Develing,
oud zevenendertig jaren, aanspreker wonende te Leiden en Adrianus Niehot oud vierenzeventig jaren, zonder beroep , wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den veertienden Januari negentien honderd vier, des namiddags te tien uren, binnen deze gemeente overleden is:
Apolonia van Wieringen,
oud tweeennegentig jaren, zonder beroep , geboren te Oude Wetering wonende te Leiden, weduwe van Hermanus van Leeuwen, zijnde hare ouders overleden, doch hunne namen den aangevers onbekend.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

PJ Develing
A Niehot
...


Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
16 januari 1904 Pag 3
overlijden

  kwartierblad  Jacoba van Wijk

No. 776

4.11.13

Samuel d Zee
4
In het jaar negentienhonderd een den drieentwintigsten der maand Augustus zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Leiden, verschenen Johannes Leonardus Holtz, oud tweeentwintig jaren, aanspreker , wonende te Leiden, Johannes Ct..drie oud drie..tig jaren, zonder beroep wonende te Leiden welke ons verklaard hebben, dat op den Een entwintigsten Augustus negentienhonderd een namiddags ten tien uren, binnen deze gemeente overleden is Jacoba van Wijk, oud zeven en tachtig jaren geboren te Leyden wonende te Leiden weduwe van Isaac van der Horst, dochter van Jacob van Wijk en Jacoba Gelton beide oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

JL Holtz
J Ct..drie
M Vervaart(?)

overlijden
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
23 augustus 1901 Pag 3

  kwartierblad  Isaak van der Horst
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
21 maart 1898 Pag 4
overlijden

  kwartierblad Sophia van Groeningen

No. 1032
In het jaar een duizend acht honderd zevenennegentig, den veertienden der maand december zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen Adrianus Schouten, oud zesentwintig jaren, ... wonende te Leiden en Cornelis de Ridder oud zeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den veertienden december achttien honderd zevenennegentig te half negen uren, binnen deze Gemeente overleden is: Sophia van Groeningen oud zevenenvijftig jaren, zonder beroep ,geboren te Zoeterwoude wonende te Leiden, gehuwd met Dirk van Leeuwen, dochter van Jan van Groeningen en Sietske van Soest, beiden oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons met ons getekend.

A Schouten
C de Ridder
...
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad:
16 december 1897: pagina 4
overlijden

  kwartierblad  Alexander Boogaard
N: 9

Alexander
Boogaard
   Heden den achtsten December achttien honderd zes en negentig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland,
Jacobus Boogaard
oud vier en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Retranchemment, zoon van de overledene alsmede Jacobus Hendrerikx oud acht en zestig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Retranchement, geen bloedverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den zevenden December achttienhonderd zes en negentig, binnen de gemeente Retranchement ten half tien ure des namiddags, is overleden Alexander Boogaard

oud drie en zeventig jaren, geboren te Cadzand van beroep zonder, wonende te Retranchement, weduwnaar van Sara Baillie overleden aldaar, zoon van Anthonis Boogaard overleden te Cadzand en van Sara Jongheer overleden in de Verenigde Staten van Noord Amerika

   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend. met uitzondering van den aangever Boogaard die verklaard niet te kunnen schrijven of zijnen naam teekenen, als zulks niet geleerd hebbende

J Henderikx
De Ambtenaar voornoemd
.. Risseeuw

  kwartierblad Sietje van Soest

No. 210
 In het jaar een duizend acht honderd tweeennegentig, den achtsten der maand Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen Johannus Jacobus de Vl.., oud drieen..tig jaren, aanspreker wonende te Leiden en Johannes V... oud ..tig jaren, aanspreker wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den zesden februari achttien honderd tweeennegentig namiddags ten negen uren, binnen deze Gemeente overleden is:
Sietje van Soest
oud drieenzestig jaren, zonder beroep , geboren te Rijnsaterswoude gewoond hebbende te Leiden, weduwe van Jan van Groeningen, dochter van Hermanus van Soest en Sijpje Kasbergen, beiden oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons met de declaranten getekend.

J.J. Vl..
J V..
H.P. ...

  kwartierblad Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen

No. 598
In het jaar een duizend acht honderd eenennegentig, den zeventienden der maand juni zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen Isaac van der Horst, oud achtenzestig jaren, aanspreker wonende te Leiden en Z.. Smit oud zeventig jaren, aanspreker wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den zestienden juni achttien honderd eenennegentig te half tien uren, binnen deze Gemeente overleden is: Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen oud drieenzestig jaren, kastelein , geboren te Leiden gewoond hebbende te Leiden, gehuwd met Maria Brittijn, zoon van Johannes Nicolaas Casparus Teeuwen en van Margaretha Brinkmans, beiden oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons met ons getekend.

I. v.d. Horst
Z Smit
...

  kwartierblad  Hermanus van Leeuwen

No. 47
In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den negentienden der maand Juli zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiderdorp, verschenen Bernardus Gerrit van Ingen Schenman, oud een en dertig jaren, van beroep noodiger en Guillaume Pierre van Vuteren goede bekende, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder wonende de eerste alhier en de tweede te Zoeterwoude, welke ons verklaard hebben, dat op den achttienden van de maand Juli dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, binnen deze Gemeente overleden is Hermanus van Leeuwen, gehuwd met Apolonia van Wieringen, zonder beroep wonende alhier, zoon van Simon van Leeuwen en van Trijntje Hoogendoorn, beiden overleden van beroep zonder oud drie en zeventig jaren geboren te Koudekerk en gewoond hebbende alhier,
En is deze akte van overlijden na gedane voorlezing door de aangevers met ons getekend.

BG van van Ingen Schenman
GP van Vuteren
G van Geer
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad:
20 juli 1886: pagina 4
overlijden

opmerking:

  Kwartierblad  Abraham Bruijsschaart

AKTEN VAN OVERLIJDEN.

No 5

Abraham
Bruijsschaart
   Heden den derden van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke , Provincie Zeeland,
Machiel Faas
oud zeven en twintig jaren, van beroep werkman , wonende te IJzendijke, schoonzoon van de overledene alsmede Jannes Wisse oud negen en zestig jaren, van beroep slachter , wonende te IJzendijke, geen bloed verwand van de overledene , welke mij hebben verklaard dat op den tweeden van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig binnen de gemeente IJzendijke , is overleden Abraham Bruijsschaart oud negen en zestig jaar geboren te Biervliet , van beroep werkman , wonende te IJzendijke , zoon van Elisabeth Bruijsschaart, en weduwnaar van Janneke van de Velde, beiden te IJzendijke overleden
   en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons deze Akte van overlijden geteekend.

Machiel Faas
J Wisse
...chen

  Kwartierblad  Janneke van de Velde

No. 55

Janneke
van de
Velde
   Heden den drieentwintigsten van de maand december des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente IJzendijke, provincie Zeeland,
Abraham Bruysschaart
oud negenenzestig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke man van de overledene, alsmede Kornelis Versprille, oud zesenvijftig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te IJzendijke, neef van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den twee en twintigsten van de maand december des jaars een duizend acht honderd vijfentachtig, binnen de gemeente IJzendijke ten drie ure des namiddags, is overleden Janneke van de Velde
oud tweeenzestig jaren, geboren te Hoofdplaat, van beroep werkvrouw, wonende te IJzendijke, dochter van Jacobus van de Velde en van Sara Jacoba Jansen, beiden alhier overleden en echtgenoot van Abraham Bruysschaart voornoemd

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd door den eerst genoemde aangever, die verklaard heeft, niet te hebben leeren schrijven.

K Versprille De ambtenaar voornoemd

S Van Eschen

  Kwartierblad  Sara Baillie

No. 12

Sara
Baillie
   Heden den Zesden van de maand November des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Alexander Bogaart,
oud een en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, echtgenote van de overledene,
alsmede Jacobus Henderikx oud zeven en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement, geen bloedverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den vijfden van de maand November des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, binnen de gemeente Retranchement ten vier ure des namiddags is overleden Sara Baillie
oud vier en zestig jaren, geboren te Retranchement, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, echtgenote van genoemde Alexander Bogaard, dochter van Pieter Baillie en Suzanna Goedgeluk, beiden overleden te Retranchement

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd dat Alexander Bogaard die verklaart niet te kunnen schrijven of zijnen naam teekenen als zulks niet geleerd hebbend

J HenderikxDe Ambtenaar voornoemd

Risseeuw

  kwartierblad  Pieter van Hanegem

No. 19

Pieter
van
Hanegem
   Heden den vijfden van de maand November des jaars een duizend acht honderd tachtig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Abraham Izaak Tellier
oud vijf en veertig jaren, van beroep winkelier
wonende te Retranchement
alsmede Martinus Robijn
,oud vier en twintig jaren, van beroep veldarbeider,
wonende te
Retranchement
welke mij hebben verklaard dat op den vierden van de
maand
November des jaars een duizend acht honderd en tachtig, binnen de
gemeente
Retranchement ten twee ure des namiddags, is overleden
Pieter van Hanegem
oud tweeenzeventig jaren, geboren te Retranchement
in het jaar een duizend acht honderd en acht
beroep veldarbeider, wonende te Retranchement, Weduwnaar vroeger van Jannke Lauret, laatstelijk van Kathalijntje Elias, beide alhier overleden, zoon van Hendrik van Hanegem overleden te Oostburg en van Elisabeth Bine mede in deze gemeent overleden in leven echtelieden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

A.I.Tellier
M Robijn
De ambtenaar voornoemd

...

  Kwartierblad  Suzanna Goedgeluk

N 4.


Suzanna

Goedgeluk


   Heden den achtsten van de maand februari des jaars een duizend acht honderd zes en zeventig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Alexander Bogaard
oud twee en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, behuwd zoon van de overledene,
alsmede
Jacobus Henderikx, oud zeven en veertig jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Retranchement, geen bloedverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den achtsten van de maand februari des jaars duizend acht honderd Zes en Zeventig , binnen de gemeente Retranchement, ten half zes ure des voormiddags, is overleden
Suzanna Goedgeluk
oud vijf en tachtig jaren, geboren te Biervliet, in het jaar zeventien honderd negen en negentig, van beroep zonder wonende te Retranchement in het jaar Zeventien honderd negentig van beroep particuliere wonende te Retranchement weduwe van Pieter Baillie, overleden alhier, dochter van Jan Goedgeluk en van Sara Clarissen, beide overleden binnen deze gemeente, in leven echtelieden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend, behalve den eersten aangever die verklaard heeft niet te kunnen teekenen uit hoofde van het schrijven niet te hebben geleerd

J Henderikx De ambtenaar voornoemd

... Risseeuw

  Kwartierblad  Sara Zonnevijlle

No. 40

December

Sara

Zonnevijlle
   Heden den zes en twintigsten van de maand December des jaars een duizend acht honderd vier en zeventig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Jacobus van Blankenberg,
oud een en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, zoon van de overledene,
alsmede
Jacob Bertou, oud twee en vijftig jaren, van beroep timmerman, wonende te Biervliet, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den vijf en twintigsten van de maand December des jaars duizend acht honderd vier en zeventig , binnen deze gemeente te zes ure des voormiddags, is overleden
Sara Zonnevijlle
oud vijf en zeventig jaren, geboren te Biervliet, in het jaar zeventien honderd negen en negentig, van beroep zonder wonende te Biervliet weduwe van Abraham van Blankenberg dochter van Adriaan Zonnevijlle en van Suzanna Wisse beiden overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

J van Blankenberg
J Bertou
De ambtenaar voornoemd

... van de Zande

  Kwartierblad  Sara Jacoba Jansen

No. 46

Sara
Jacoba
Jansen
   Heden den derden van de maand October des jaars een duizend acht honderd drie en zeventig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente IJzendijke, provincie Zeeland,
Izaak van de Velde,
oud vier en vijftig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke, zoon van de overledene,
alsmede
Kornelis Versprille, oud vier en veertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te IJzendijke, neef van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den derden van de maand October des jaars duizend acht honderd drie en zeventig , binnen de gemeente IJzendijke te halftwee ure des namiddags, is overleden
Sara Jacoba Jansen
oud vijf en zeventig jaren, geboren te Biervliet, in het jaar zeventien honderd acht en negentig, van beroep werkvrouw wonende te Ijzendijke dochter van Elias Jansen en van Jannette de Rijcke en weduwe van Jacob van de Velde allen te IJzendijke overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd door den eerste aangever, die verklaard heeft niet te hebben leeren schrijven

K Versprille De ambtenaar voornoemd

S.van Eschen

  Kwartierblad  Abraham de Gardeijn

42

September

Abraham

de

Gardeijn
   Heden den negentienden van de maand September des jaars een duizend acht honderd drie en zeventig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn,
oud zeven en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, zoon van de overledene,
alsmede
Jan Scheerens, oud zes en zeventig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Biervliet, bekendevan de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den achttienden van de maand September des jaars duizend acht honderd drie en zeventig , binnen deze gemeente te vier ure des namiddags, is overleden
Abraham de Gardeijn
oud tachtig jaren, geboren te Ijzendijke, in het jaar zeventien honderd drie en negentig, van beroep koehouder wonende te Biervliet weduwnaar van Janneke van der Linde zoon van Isaac de Gardeijn en van Anna Wisse beide overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

A de Gardeijn
J: Scheerens
De ambtenaar voornoemd
... van der Lind..

  Kwartierblad  Kathalijntje Elias

N: 13

Kathalijntje
Elias
   Heden den negenden van de maand November des jaars een duizend acht honderd twee en zeventig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Hendriks,
oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, geen bloedverwand van de overledene,
alsmede
Adriaan Hogerheide, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement, alsmede geen bloedverwandvan de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den achtsten van de maand November des jaars duizend acht honderd twee en zeventig , binnen de gemeente Retranchement te half vijf ure des namiddags, is overleden
Kathalijntje Elias
oud een en zestig jaren, geboren te Retranchement, van beroep arbeidster wonende te Retranchement echtgenoot van Pieter van Hanegem van beroep arbeider wonende te Retranchement dochter van Jeremias Elias en van Cathalijntje de Dood beide overleden, eerste te Retranchement en de laatste te Kadzand
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

I Hendriks
A Hogerheide
De ambtenaar voornoemd

...

  kwartierblad Johanna Margaretha Borneviel

No. 463
In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den eersten der maand April den voormiddag te elf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen Willem Zwart, schoonzoon van de overledene oud zevenentwintig jaren, sigarenmaker wonende aan de Uiterste gracht en Hendrik Teeuwen, bekende van de overledene oud tweeenveertig jaren, turfdrager wonende in de Kraaijerstraat, welke ons verklaard hebben, dat op den eersten april achttien honderd zeventig des nachts te een uren, in het huis op den nieuwe rijn binnen deze Gemeente overleden is: Johanna Margarieta Borneviel oud vijfenzestig jaren, zonder beroep , geboren te Leiden in het jaar achttien honderd en vier ,gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Jacob Brittijn, dochter van Jan Borneviel en van Catharina Dohm, beiden oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten getekend.

W Zwart
H Teeuwen
Stoffels

  Kwartierblad  Elisabeth Robbertse

980
In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den tweetwintigsten der maand November des na middags te half twee uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden, verschenen Izaac van der Horst, zoon van de overledene oud zeven en veertig jaren Aanspreker , wonende aan de Heerengracht en Jan Willem van der Laan, bekende van de overledene oud een en dertig jaren, Bediende , wonende aan de Heerengracht welke ons verklaard hebben, dat op den een en twintigsten November achtien honderd negenenzestig, des avonds te acht uren, in het huis aan de Heerengracht binnen deze gemeente overleden is Elisabeth Robbertse
geboren te Leiden oud tachtig jaren, zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Hendrik van der Horst, zoon van Jan Robbertse en van Lena Montagne, beide overleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

I: van der Horst
J.W. v.d. Laan
Stoffels

  Kwartierblad  Jacobus Brittijn

No. 787
In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den twintigsten der maand September des na middags te een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden, verschenen Hendrik Teeuwen, behuwd zoon van den overledene oud een en veertig jaren Schoenmaker , wonende in de kraaijerstraat en Christiaan Jacobus Cornelissen, behuwd zoon van den overledene oud acht en dertig jaren, garenmaker wonende aan de korte Langegracht welke ons verklaard hebben, dat op den twintigsten September achtienhonderd negenenzestig, des morgens negen uren, in het huis op de Nieuwenrijn binnen deze gemeente overleden is Jacob Brittijn, geboren te Leyden oud zesenzestig jaren bezembinder gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Johanna Margaretha Borneviel, zoon van Willem Brittijn en van Maria Brugman, beide overleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten onderteekend.

H Teeuwen
J Cornelissen
Stoffels

  Kwartierblad  Elizabeth Arnoldina Buijteweg
No. 20   Elizabeth Arnoldina Buijteweg

In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den Negentienden April zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Soeterwoude, verschenen Willem van Groeningen, Verver oud vierenveertig jaren, wonende alhier en Pieter van Amsterdam, arbeider, oud zesendertig jaren, wonende alhier , zijde de eerste de zoon, de tweede geen familie van de overledene, welke verklaarden, dat op den Achttienden April achttien honderd negen en zestig, des morgens ten zes ure, in het huis geteekend met Nommer honderdnegenentwintig binnen deze Gemeente, is overleden Elizabeth Arnoldina Buijteweg zonder beroep weduwe van Klaas van Groeningen dochter van Jan Buijteweg en Teuntje Klompert beide overleden geboren te Soeterwoude oud vier en zeventig jaren gewoond hebbende te Soeterwoude
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door den aangever Comparanten met ons is getekend, verklarende de tweede aangever niet te kunnen schrijven

W van Groeningen G van der Post..

nb: dochter van 'Teuntje Klompert' klopt niet, moet 'Neeltje van Rijn' zijn.

  Kwartierblad  Cathalijntje de Dood

N. 2

Cathalijntje

de

Dood
   Heden den zevenentwintigsten van de maand Januarij des jaars een duizend acht honderd negen en zestig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand, provincie Zeeland,
Andries ...,
oud vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Kadzand, ... van de overledene,
alsmede
Adriaan ..., oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Kadzand, geen bloedverwandvan de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den zevenentwintigsten van de maand Januarij des jaars duizend acht honderd negen en zestig, binnen de gemeente te half zeven ure des morgens, is overleden
Cathalijntje de Dood
oud twee en tachtig jaren, geboren te Retranchement, van beroep zonder wonende te Kadzand weduwe van Jeremias Elias overleden te Retranchement dochter van Andries de Dood en Kathalijntje Masclé beide overleden te Retranchement
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

A ...
A ...
De ambtenaar voornoemd
HJ de Smidt

  Kwartierblad  Jacob van Wijk

No. 521
In het jaar een duizend acht honderd achtenzestig, den zes en twintigsten der maand Junij des - middags te twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden, verschenen: Jan Willem van der Laan, bekende van den overledene oud acht en twintig jaren, bediende wonende op de Heerengracht en Isaac van der Horst, bekende van den overledene oud zes en veertig jaren, Aanspreker wonende op de Heerengracht welke ons verklaard hebben, dat op den vijfentwintigsten Junij achtienhonderd achtenzestig, des avonds te negen uren, in het huis op de Heerengracht binnen deze gemeente overleden is Jacob van Wijk. geboren te Leyden oud tweeentachtig jaren, zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwnaar van Jacoba Gelton, zoon van Dirk van Wijk en van Jannetje Fassijn, beide overleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

WJ van der Laan
I van der Horst
Stoffels

  Kwartierblad  Margaretha Brinkmans

No. 37
Heden den Eersten Februarij achttienhonderd zeven en zestig, zijn voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand des gemeente Haarlemmermeer verschenen Johann Heinriech Teeven van beroep brigadier oud drieenveertig jaren, wonende alhier, Zoon van de na te noemen overledene, en Laurens van 't Hof van beroep rijksveldwachter, oud eenendertig jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den eersten dezer des nachts te een ure, in het huis staande alhier nummer twaalf letter G G
in den ouderdom van vijfenzeventig jaren,
is overleden Margaretha Brinkmans
van beroep zonder geboren te / onbekend /
en wonende in voormeld huis, weduwe van Johannes Nicolaas Caspar Teeuwen dochter van / zijnde de namen der ouders des aangevers onbekend /

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend

J.H. Teeven
L. van 't Hof
De ambtenaar voornoemd

A...

  Kwartierblad  Elisabeth van Blankenberg

36

Junij

Elisabeth

van

Blankenberg
   Heden den vijftienden van de maand Junij des jaars een duizend acht honderd zes en zestig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn,
oud negenendertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, man van de overledene,
alsmede
Jan Scheevens, oud negenenzestig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Biervliet, bekendevan de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den veertienden van de maand Junij des jaars duizend acht honderd zes en zestig, binnen de gemeente te zes ure des avonds, is overleden
Elisabeth van Blankenberg
oud zeven en dertig jaren, geboren te Biervliet, van beroep werkvrouw wonende te Biervliet huisvrouw van den eersten aangever dochter van wijlen Abraham van Blankenberg en Sara Zonnevijlle zonder beroep wonende te Biervliet
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

Abr de Gardeijn
J: Scheevens
De ambtenaar voornoemd
Ab: Leijsenaar

  Kwartierblad  Johannes Nicolaas Casparus Teeuwen

No. 737
In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den negentienden der maand Julij des na middags te half ... uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden, verschenen Hermanus Josuphus Teeuwen, een zoon van den overledene oud vier en dertig jaren ... , wonende in de .. en Hendrik Teeuwen, zoon van den overledene oud zeven en dertig jaren, schoenmaker wonende in de kraaijerstraat welke ons verklaard hebben, dat op den negentienden Julij achtienhonderd VijfenZestig, des morgens ten zes uren, in het huis in de Choorsteeg binnen deze gemeente overleden is Johannes Nicolaas Casparus Teeuwen, geboren te Cleve oud zeventig jaren smidsknecht gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Margaretha Brinkman, zoon van Hermanus Teeuwen en van Aldegondis WAGEMANS, beide overleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten onderteekend.

HJ Teeuwen
H Teeuwen
Stoffels

  Kwartierblad  Klaas van Groeningen
No. 3   Klaas van Groeningen

In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den twaalfden January zijn voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Soeterwoude, verschenen, Arie van Groeningen scheepmaker oud drie en dertig jaren, wonende te Leyderdorp en Anthonius Cornelis Bomwater korenmolenaar oud een en derig jaren, wonende te Soeterwoude , zijde de eerste de zoon en de tweede geen familie van de overledene, welke verklaarden, dat op den elfden January achttien honderd drie en zestig, des avonds ten half tien ure, in het huis geteekend met Nommer vier honderd een en tachtig binnen deze Gemeente, is overleden Klaas van Groeningen verver gehuwd met Elizabeth Buitenweg zijnde d... aan de gegevens onbekend geboren te Zwammerdam oud twee en zeventig jaren gewoond hebbende te Soeterwoude
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide aangevers met ons is ondertekend.

... A van Groeningen
AC Bomwater

  Kwartierblad  Elisabeth Bruijsschaart

No. 32

Elisabeth

Bruijsschaart
   Heden den veertienden van de maand September des jaars een duizend acht honderd een en zestig, verschenen voor mij Lid van den Raad , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente IJzendijke , Provincie Zeeland, Pieter de Zomer
oud veertig jaren, van beroep werkman , wonende te IJzendijke, zoon van den overledene, alsmede Cornelis Versprille oud twee en dertig jaren, van beroep Schoenmaker wonende te IJzendijke, bekende van den overledene, welke mij hebben verklaard dat op den veertienden van de maand September des jaars achttien honderd een en zestig, binnen deze gemeente te acht ure des morgens, is overleden:
Elisabeth Bruijsschaart
oud drie en zeventig jaren, geboren te Biervliet van beroep zonder wonende te IJzendijke, weduwe van Pieter de Zomer, overleden te IJzendijke en zoon van Cornelis Bruijsschaart en van Maatje Lagraa, beide te Biervliet voornoemd overleden

En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend. uitgezonderd door den eersten aangever, welke verklaart heeft niet te kunnen schrijven als hebbende als zulks niet geleerd.

C Versprille De Ambtenaar voornoemd
carpaay

  Kwartierblad  Abraham van Blankenberg

No. 32
   Heden den zevenentwintigsten van de maand Julij des jaars een duizend acht honderd een en zestig, verschenen voor mij ... , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet Provincie Zeeland, Adriaan van Blankenberg
oud dertig jaren, van beroep werkman , wonende te Biervliet, zoon van den overledene, alsmede Frederik Hoevenagel oud twee en dertig jaren, van beroep Timmerman wonende te Biervliet, bekende van den overledene, welke mij hebben verklaard dat op den zesentwintigsten van de maand Julij des jaars achttien honderd een en zestig, binnen deze gemeente te negen ure des avonds, is overleden:
Abraham van Blankenberg
, oud drie en zestig jaren, geboren te Biervliet van beroep werkman wonende te Biervliet, echtgenoot van Sara Zonnevijlle, zonder beroep, wonende te Biervliet zoon van Jannis van Blankenberg en van Maria Paket, beide overleden
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd door den eersten aangever, die verklaart niet te kunnen schrijven als hebbende als zulks niet geleerd te hebben

F Hoevenagel de Ambtenaar voornoemd
Ab: Leijsenaar

  Kwartierblad  Sijpje Casburg

No. 7
   Op heden den Vijftienden April achttien honderd acht en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de gemeente Rijnsaterwoude verschenen:
Gerrit van Soest oud ...tig jaren, van beroep arbeider , wonende in deze Gemeente zoon van de na te noemen overledene, en ... Spruitenberg oud negen enveertig jaren, van beroep ..., wonende mede in deze Gemeente, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden April dezes jaars, des voormiddags ten een ure, binnen deze Gemeente in de ouderdom van vijfenzeventig jaren is overleden: Sijpje Casburg, geboren te Leiderdorp, en wonende te Leiden, zonder beroep, zoon van Dirk Kasburg, en Sietje Riemens, beiden overleden;

    en hebben wij hiervan akte opgemaakt, welke na gedane voorgelezing door de beide aangevers met ons is getekend

G van Soest
Cornelis
...

  Kwartierblad  Catharina Dohm

No. 557
In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den Achtentwintigsten der maand Mei des -- middags ten twaalf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen Jacob Brittijn, Aanbehuwde zoon van de overledene oud vier en vijftig jaren, Bezemmaker wonende aan den Nieuwe Rijn en Simon van der Menk bekende van de overledene oud zestig jaren, Aanspreker, wonende op de Mare, welke ons verklaard hebben, dat op den Zes en twintigsten Mei achttien honderd zeven en vijftig, middags ten Elf ure, in het huis op het Levendaal binnen deze Gemeente, overleden is Christina Dohm geboren te Crefeld oud vier en tachtig jaren, Zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Jan Borneville, ... niet bekend
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.
J Brittijn
S van der Menk
Stoffels

  Kwartierblad  Jan van Groeningen
No. 65   Jan van Groeningen

In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den drieentwintigsten der maand December zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Soeterwoude, verschenen Klaas van Groeningen, Verver oud vijf en zestig jaren, wonende alhier en Adrianus ... Chazien, leer..., oud drie en dertig jaren, wonende mede alhier, , zijde de eerste vader en de tweede goede bekende van de overledene, welke verklaarden, dat op den drie en twintigsten December achttien honderd drie en vijftig, des avonds ten zeven ure, in het huis geteekend met Nommer vier honderd drie en tachtig binnen deze Gemeente, is overleden Jan van Groeningen verver echtgenoot van Sietje van Zoest zoon van Klaas van Groeningen en Elizabeth Arnoldina Buitenweg geboren te Soeterwoude oud vijf en dertig jaren gewoond hebbende te Soeterwoude
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide Comparanten met ons is ondertekend.

K van Groeningen
Chazien
...

  kwartierblad  Maria Brugman

No. 842
In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den twaalfden der maand October des middags ten twaalf ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van der Gemeente Leyden, verschenen Johannes Capteijn, bekende van de overledene oud een en veertig jaren ... , wonende op het ...steeg en Jacobus de Wit, bekende van de overledene oud drie en dertig jaren, ... wonende in de ...steeg welke ons verklaard hebben, dat op den elfden October achtienhonderd drie en vijftig, namiddags ten zes ure, in het huis op de Voldersgracht binnen deze Stad overleden is Maria Brugman, geboren te Leyden oud Acht en Zeventig jaren gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Willem Brittijn dochter van ... Brugman en van Geertrui Van Wijk, beide overleden
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt welke na gedane voorlezing door de beide declaranten met ons onderteekend.

J Capteijn
JJ de Wit
Stoffels

  Kwartierblad  Hermanus van Soest

No. 5
   Op heden den tweeentwintigsten Maart achttien honderd drie en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de gemeente Rijnsaterwoude verschenen:
Jacobus Kintijt oud ...tig jaren, van beroep ... ... , wonende in deze Gemeente ... van de na te noemen overldedene, en Cornelis van ... oud negenenveertig jaren, van beroep ..., wonende mede in deze Gemeente, ... van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den eenentwintigsten Maart dezes jaars, des middags ten twaalf ure, binnen deze gemeente in de ouderdom van vijfenzeventig jaren is overleden: Hermanus van Soest, geboren te Leiderdorp, en wonende te Leiden, zonder beroep, zoon van Gerrit van Soest, en Jaapje Kerkhoven, beiden overleden;

    en hebben wij hiervan akte opgemaakt, welke na gedane voorgelezing door de beide aangevers met ons is getekend

J Kintijt
Cornelis
...

  Kwartierblad  Sara Clarissen
Maand van het
OVERLIJDEN
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.

A K T E N   V A N   O V E R L I J D E N.

Januarij
Nr 1

 

Sara
Clarissen
   Heden den zesentwintigsten van de maand Januarij duizend acht honderd twee en vijftig , verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , Provincie Zeeland, Johannis de Kock oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, behuwd zoon van de overledene, alsmede Jan Hendrik van Hee oud vijfendertig jaren, van beroep koopman, wonende te Retranchement, geen bloedverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den zes en twintigsten van de maand Januarij des jaars achttien honderd twee en vijftig, binnen de gemeente Retranchement, te Zes ure des morgens is overleden Sara Clarissen oud een en tachtig jaren , geboren te Groede , van beroep geen wonende te Retranchement weduwe van Jannes Goetgeluk overleden te Retranchement, de namen der ouders aan de aangevers onbekend
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend. uitgezonderd door den eersten aangever die verklaart zulks niet te kunnen als zijnde schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

J H van Hee De ambtenaar voornoemd
Isaac Risseeuw

  Kwartierblad  Suzanna Wisse
Maand van het
OVERLIJDEN
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.

A K T E N   V A N   O V E R L I J D E N.

11
Januarij

Suzanna
Wisse
   Heden den elfden van de maand Januarij duizend acht honderd vijftig , verschenen voor mij lid van den raad Ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de Provincie Zeeland, Lauwrents Zonnevijlle oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Biervliet zoon van de overledene, alsmede Anthonie Gaarsen oud zes en twintig jaren, van beroep dijkbaas, wonende te Biervliet bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den elfden van de maand januarij des jaars achttien honderd vijftig, binnen de gemeente Biervliet, te een ure des namiddags is overleden Susanna Wisse oud drieenzeventig jaren , geboren te watervliet , van beroep particuliere wonende te Biervliet dochter van wijlen Pieter Wisse en van Elisabeth Leenhouts weduwe van Adriaan Zonnevijle
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers door hen en mij is geteekend. uitgezonderd door den eersten aangever die verklaarde niet te kunnen schrijven of teekenen als zijnde niet geleert te hebben.
A Gaarsen De ambtenaar voornoemd
J Lijbaart

  kwartierblad  Hendrik van der Horst

 

No. 821
In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den negenden der maand Juli des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van der stad Leyden, verschenen Jacobus van der Horst, zoon van de overledene oud een en veertig jaren Commies bij de belasting , wonende op de Binnenvestgracht en Isaac van der Horst, zoon van de overledene oud zeven en twintig jaren, kledermaker wonende aan den oude Rijn welke ons verklaard hebben, dat op den zevenden Juli achtienhonderd negen en veertig, namiddags ten zes ure, in het huis in de Sionsteeg binnen deze Stad overleden is Hendrik van der Horst, geboren te Leyden oud vijf en zestig jaren, schoenmaker gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Elisabeth Robberts, eerder weduwnaar van Hester de Leu, zoon van Isaack van der Horst en Sara Sjardijn, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt welke na gedane voorlezing door de twee declaranten met ons onderteekend.

J v d Horst
I van der Horst
A.A. Dillié

  kwartierblad  Adriana van Poelgeest

No. 11  In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig, den eersten der maand April des - middags ten twaalf ure zijn voor ons Burgmeester gecommiteerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Koudekerk, verschenen:
Nicolaas van de Graal
oud vierenvijftig jaren, van beroep tapper wonende te Koudekerk en Rei...r Vuik oud eenenveertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Koudekerk zijnde beide goede bekenden van de Overledene, welke verklaarden, dat te Koudekerk , in het huis No. ... A, op den eenendertigsten der maand Maart dezes jaars, des avonds ten tien ure is overleden Adriana van Poelgeest, zonder beroep
geboren te Oudshoorn oud vijf en vijftig jaren wonende te Koudekerk, weduwe van Simon van Leeuwen, dochter van Simon van Poelgeest wonende te Alphen en van Cornelia Geerlof, overleden.
En is deze akte door de beide aangevers na gedane voorlezing nevens ons ondertekend.

... N V D Graal
R. Vuik

  kwartierblad  Simon van Leeuwen

No. 17  In het jaar een duizend acht honderd vier en veertig, den tweeden der maand Julij zijn voor ons Burgmeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Koudekerk, verschenen:
Hermanus van Leeuwen
oud eenendertig jaren, van beroep metselaar wonende te Leiderdorp en Gerrit van Bemmel oud negen en veertig jaren, van beroep smidsknecht wonende te Koudekerk zijnde de eerste de zoon en de tweede goede bekende van de Overledene, welke verklaarden, dat te Koudekerk , in het huis No. ½ A, op den eersten der maand Julij dezes jaars, des avonds ten elf ure is overleden Simon van Leeuwen
geboren te Waarder oud drie en zestig Jaren van beroep arbeider wonende te Koudekerk, zoon van Hermanus van Leeuwen, overleden, zijn de de naam zijner moeder welke mede overleden is, onbekend, gehuwd met Adriana van Poelgeest,
En is deze akte door de beide aangevers na gedane voorlezing nevens ons ondertekend.

... Hermanus van Leeuwen
G van Bemmel

  Kwartierblad  Anna Wisse

Maand van het
overlijden
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.

A K T E N   V A N   O V E R L I J D E N.

12

Mei

Anna
Wisse
   Heden den derden van de maand Mei duizend acht honderd drie en veertig , verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet Provincie Zeeland, Isaac Martijn oud twee en veertig jaren, van beroep klein landman , wonende te Biervliet zoon van de overledene, alsmede Abraham Jansen oud een en veertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Biervliet geen bloedverwand van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den tweeden van de maand Mei des jaars achttien honderd drie en veertig, binnen deze gemeente, te acht ure des avonds , is overleden Anna Wisse oud drieenzeventig Jaren , geboren te IJzendijke , van beroep particuliere wonende te Biervliet weduwe laatst van Louis Martijn en bevorens van Isaac de Gardeijn
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

Isak Martijn
Abr Jansen
De amtenaar voornoemd
J Lijbaart

  Kwartierblad  Fijtje van Ieperen

No. 66
   Op heden den tweeden der maand September achttien honderd twee en veertig, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Alkemade Cum Annexis, verschenen: Karel van Wieringen
van beroep veeschatter oud vijf en dertig jaren, wonende Alhier
en Hijmert Los van beroep kantoorbediende oud twee en dertig jaren, wonende mede aldaar de eerste zoon de tweede gebuur van de na te melde Overledene, welke Ons hebben verklaard, dat op den eersten September dezes jaars, des avonds ten zeven ure, in het huis; staande in de Wijk letter A Nommer 6 is overleden Fijtje van Ieperen weduwnaar van Dirk van Wieringen van beroep zonder
wonende in voornoemd huis in de ouderdom van drieenzeventig jaren dochter van wijlen Karel van Ieperen, en van Leuntje Lelieveld.

    En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorgelezing door de declaranten met Ons is onderteekend,

Karel van Wieringen
H Los
JM Blanken

  Kwartierblad  Janneke van der Linde

No. 12
   Heden den vijfden van de maand Mei des jaars duizend acht honderd en een en veertig, verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet Provincie Zeeland, Izak van der Linde
oud acht en veertig jaren, van beroep werkman , wonende te Biervliet, broeder van de overledene, alsmede Cornelis Gerardus van Altena oud acht en dertig jaren, van beroep Heel - en verloskundige , wonende Biervliet, geen bloedverwand van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den vijfden van de maand Mei des jaars achttien honderd een en veertig, binnen deze gemeente te zes ure des morgens, is overleden: Janneke van der Linde, oud vijf en veertig jaar, geboren te IJzendijke, van beroep Particuliere wonende te Biervliet, in huwelijk geweest met Abraham de Gardeijn klein Landman wonende te Biervliet
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

I van der Linde  van Altena ...

  Kwartierblad  Johannes Robberse

No. 400
In het jaar een duizend acht honderd en veertig, den vierden der maand Mei des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van der stad Leyden, verschenen Hendrik van der Horst, zoon van de na te noemen overledene oud zes en vijftig jaren wolwerker , wonende in de Sinsteeg en Abraham van der Wallen, zoon van de overledene oud zevenendertig jaren, schoenmaker wonende in de Raamsteeg welke ons verklaard hebben, dat op den tweeden Mei achtienhonderd en veertig, namiddags ten vijf ure, in het huis in de Scheistraat overleden is Johannes Robberse, geboren te Leyden oud zes en zeventig jaren gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Marijtje Gijzeling eerder weduwnaar van Lena montagne zoon van Adolf(?) Robberse en van Elisabeth Bielanen beiden overleden
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt welke na gedane voorlezing door de    declarant en met ons onderteekend.

A.A. Dil...

  Kwartierblad  Adriaan Zonnevijlle

Maand van het
OVERLIJDEN
EIGEN NAMEN
der
OVERLEDENEN.

A K T E N   V A N   O V E R L I J D E N.

January
1

Adriaan
Zonnevijlle
   Heden den vijfden van de maand January des jaars achttien honderd acht en dertig, des voor middags te elf uur, compareerden voor mij , Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , District Sluis , Provincie Zeeland, Laurens Zonnevijlle oud zes en twintig jaren, van beroep Arbeider , wonende te Biervliet Zoon en Adriaan van Hoeve oud vijf en veertig jaren, van beroep Schoenmaker, , wonende te Biervliet bekende , van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den drieentwintigsten van de maand January des jaars achttien honderd achten dertig, binnen de gemeente Biervliet in het Huis Wijk -- nummer 168 te Zes uren in den avond , is overleden Adriaan Zonnevijlle
oud drie en zestig Jaren , van beroep Arbeider , wonende te Biervliet geboren te Biervliet, echtgenoot van Suzanna Wisse
   en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons deze akte van overlijden geteekend.

Laurens Zonnevijlle
Adriaan Van Hoeve
M Wijsl...

  Kwartierblad  Jan Buijteweg

No. 23
In het jaar een duizend acht honderd vijf en dertig, den tweeentwintigsten der maand Junij zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Soeterwoude, gecompareerd Klaas van Groeningen, Verver oud vijf en veertig jaren, wonende te Soeterwoude en Hendrik de Haming, Verversknecht, oud tweeendertig jaren, wonende mede te Soeterwoude, welke ons verklaard hebben, dat op den eenentwintigsten der maand Junij des nachts ten half drie ure, in het Huis No. 481 overleden is Jan Buijteweg, in leven zonder beroep Weduwenaar eerst van Neeltje van Rijn, vervolgens van Trijntje van der Kaay en laatst gehuwd met Teuntje Plempert, geboren te Soeterwoude oud vierenzeventig jaren, gewoond hebbende te Soeterwoude,
 En is deze Acte van Overlijden na gedane voorlezing door de beide comparanten met ons ondertekend.

GP van ... K van Groeningen
H de Haming

  Kwartierblad  Jan van Groeningen

No. 49
In het jaar een duizend acht honderd vier en dertig, den tweeentwintigsten der maand September zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Soeterwoude, gecompareerd Klaas van Groeningen, Huisschilder oud drieenveertig jaren, wonende te Soeterwoude en Cornelis van der Vis, wolgaarder, oud vierenveertig jaren, wonende mede te Soeterwoude, welke ons verklaard hebben, dat op den eenentwintigsten der maand September des namiddags ten een ure, in het Huis No. 482 overleden is Jan van Groeningen, in leven zonder beroep Weduwenaar van Aaltje Hoevenaar, geboren te Zwammerdam oud achtentachtig jaren, gewoond hebbende te Soeterwoude,
En is deze Acte van Overlijden na gedane voorlezing door de beide comparanten met ons ondertekend.

GP van ... K van Groeningen
C van der Vis

  Kwartierblad  Pieter Baillie

EIGEN NAMEN
der
OVERLEDENEN.
AKTEN van OVERLIJDEN.

No 5

Pieter
Baillie
   Heden den vijfden van de maand Maart des jaars achttien honderd vier en dertig, des voor middags te negen uur, compareerden voor mij Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement District Sluis , Provincie Zeeland, Pieter de Meij oud twee en vijftig jaren, van beroep Schoolmeester , wonende te Retranchement en Jacob Tellier oud zes en dertig jaren, van beroep Schoenmaker, , wonende te Retranchement geene verwand van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den vierden van de maand Maart des jaars achttien honderd vieren dertig, binnen de gemeente Retranchement in het Huis Wijk noord nummer 27 te zeven uren, in den avond , is overleden Pieter Baillie oud zeven en vijftig Jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Retranchement, geboren te Oostburg, zoon van Pieter Baillie en Sara Goedhals, beide overleden, echtgenoot van Suzanna Goetgeluk, oud twee en veertig Jaren, woonachtig binnen deze gemeente
   en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons deze Akte van overlijden geteekend.

P: de Meij
J Tellier
De Burgemeester
Joze Basting

  Kwartierblad  Willem Brittijn

No. 1003
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den Veertienden der maand September des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacob Brittijn, oud dertig jaren, bezemmaker , wonende in de lieg..steeg, Wijk 6 No. 601 en Jan Brittijn, oud tweeenvijftig jaren, ijzer... wonende in de jano.steeg, Wijk 6 No. 645 welke ons verklaard hebben, dat op den Veertienden September achttienhonderd twee en dertig smorgens ten vijf ure, in het huis cholera hospitaal , Wijk 5 No. 314 overleden is Willem Brittijn. geboren te Leyden oud acht envijftig jaren, haarsnijder gewoond hebbende in voornoemd huis, de miratelsteeg W 6 No 1101, man van Maria Brugman zoon van Jacob Brittijn en Sara Olivier beide oveleden
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, Verklaard niet te kunnen schrijven de 2e heeft met ons getekend

J Brittijn PG van Hoorn

  kwartierblad  Isaack van der Horst

No. 828
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den achtentwintigsten der maand Augustus des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Hendrik de Waater, oud negen en Zeventig jaren, schoenmaker , wonende in het minnehuis, Wijk No. en Jan Priester, oud dertig jaren, ...maker wonende in het minnehuis, Wijk No. welke ons verklaard hebben, dat op den achtentwintigsten Augustus achttienhonderd twee en dertig smorgens ten half elf ure, in het huis minnehuis , Wijk 8 No. . overleden is Isaack van der Horst. geboren te Leyden oud zeven en tachtig jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwnaar van Sara Gerdijn zoon van Johannes van der Horst en Maria Biks beide oveleden
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, met ons getekend

Hendrik de Waater
J Priester
PG van Hoorn

  Kwartierblad  Dirk Catsburg

 

 

No. 29
   In het jaar achttien honderd twee en dertig, den drieentwintigsten der maand Junij des voormiddags ten negen ure, zijn voor ons Jakob Verdam Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht verschenen: Pieter Catsburg oud drieentwintig jaren, van beroep Milicien wonende te Mijdrecht en Jan van Leeuwen oud vijfendertig jaren, van beroep Arbeider wonende te Mijdrecht de eerstgemelde zoon en de laatst genoemde Behuwd zoon van de zoo straks te noemen overledene.
   Dewelken aan ons verklaard hebben, dat op den
drieentwintigsten der maand Junij dezes jaars, des morgens ten twee ure, binnen deze Gemeente, in het huis staande in Bozenhoven is overleden
      Dirk Catsburg       oud eenenzeventig jaren, van beroep zonder geboren te Woubrugge gewoond hebbende te Mijdrecht; gehuwd met Trijntje Krief zonder beroep wonende te Mijdrecht. Zoon van Johannes Catsburg, moeder onbekend, beiden overleden.
   En hebben wij deze Acte van Overlijden na dezelve aan de Declaranten voorgelezen te hebben met den eerste declarant gedertekend, verklarende de tweede declarant niet te kunnen schrijven

P Catsburg Verdam

  Kwartierblad  Dirk van Wieringen

No. 42
In het jaar achttien honderd twee en dertig, den tweeden der maand Junij des na middags ten zesure, is voor ons Burgermeester van Alkemade c.a. Officier van den Burgerlijken Stand der verschenen Karel van Wieringen, oud vijfentwintig jaren, van beroep slagters knegt en Dirk van Greningen oud twee en vijftig jaren, van beroep kantoorbediende wonende in deze gemeente de eerste Zoon en de tweede ... van den overledenen
welke ons verklaard hebben, dat op den eersten Junij achttien honderd twee en dertig des avonds ten elft ure, in het huis No. 26 Letter A Dirk van Wieringen gehuwd met Fijtje van Iperen oud acht en vijftig jaren, van beroep ... wonende in deze gemeente en geboren te Aarlanderveen, zoon van wijlen Abraham van Wieringen en Jannetje Schallingab...t
En hebben de declaranten deze, na voorlezing met ons geteekend,

K van Wieringen   D van Greningen   J.. Blanken

  Kwartierblad  Jacobus van de Velde

No. 73

Jakob
van de
Velde
   Heden den negenentwintigsten van de maand December des jaars achttien honderd en een en dertig, des voormiddags te negen uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke, District van Sluis Provincie Zeeland, Adriaan Benning
oud acht en veertig jaren, van beroep Schilder wonende binnen deze Stad,
en Abraham Kastange, wonende mede binnen deze Stad, bekenden, van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den zeven en twintigsten van de maand December des jaars achttien honderd eenendertig, binnen deze gemeente in het huis wijk ... , nummer 336, te vijf uren in den avond, is overleden jacob van de Velde, oud twee en veertig jaren, van beroep werkman, wonende binnen deze gemeente geboren te Kadzand, zoon van Jakob van de Velde en van Abigael Lombaard, beide overleden en echtgenote van Sara Jacoba jansen, wonende binnen deze gemeente en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend.
Adriaan Benning
A Kastange
...

  kwartierblad  Dirk van Wijk

No. 673
In het jaar een duizend acht honderd een en dertig, den Zestienden der maand September des voor middags ten tien ure, is voor ons Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
Willem Fredrik van Wijk, oud eenenveertig jaren, fabriekeur , wonende op de Heeregracht, Wijk 7 No. 107 en Jan Brittijn, oud vijftig jaren, Koopman wonende in de Janvossensteeg, Wijk 6 No. 643 welke ons verklaard hebben, dat op den Vijftienden September achttienhonderd een en dertig 's namiddag ten half vier ure, in het huis in de Kaarsenmakerstraat , Wijk 8 No.     overleden is Dirk van Wijk geboren te Leyden oud drie en tachtig en een half jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwnaar van Jannetje Fassijn zoon van Johannes van der Horst en Maria van Toorenvliet
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, met ons geteekend

W.F. van Wijk
Jan Brittijn
...

  Kwartierblad  Maria Paket

29
   Heden den een en dertigsten van de maand Meij des jaars achttien honderd en eenendertig, des naamiddags te Vijf uur, compareerde voor mij Daniel Baert Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, District Sluis Provincie Zeeland, Cornelis van Blankenberg
oud twee en twintig jaren, van beroep Werkman wonende te Biervliet,
en Louis Cornelis ... oud drie en veertig jaren, van beroep winkelier, , wonende te Biervliet bekende, van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den eenendertigsten van de maand Meij des jaars achttien honderd een en dertig, binnen de gemeente Biervliet in het huis wijk , nummer 160, te twaalf uren in den middag, is overleden Maria Paket, oud vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Biervliet, geboren te Waterlandkerkje, van beroep Werkvrouw, wonende te Biervliet geboren in de gemeente waterlandkerkje weduwe van Johannes van Blankenberg
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend.

Cornelis van Blankenberg   Louis Cornelis ...   Daniel Baert

  Kwartierblad  Jeremias Elias

No. 1
   Heden den elfden van de maand Januari des jaars achttien honderd en een en dertig, des voormiddags te negen uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis Provincie Zeeland, Pieter de Meij
oud vijftig jaren, van beroep Schoolhouder wonende te Retranchement,
en Jacob de Lijser oud een en veertig jaren, van beroep Landman, , wonende mede alhier goede bekenden, van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den elfden van de maand Januari des jaars achttien honderd een en dertig, binnen degemeente Retranchement in het huis wijk zuid , nummer 55, te twee uren in den nacht, is overleden Jeremias Elias, oud vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, geboren te Waterlandkerkje, zoon van Hendrik Elias en Kornelia Lanse, beide overleden , echtgenote van Kathalijntje de Dood, oud drie en veertig Jaren
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend.

P. de Meij
J: de Lijser
de Burgemeester
Jo.. Basting

  Kwartierblad  Sara Geerings

M A A N D
van het
OVERLIJDEN.
EIGEN NAMEN
der
OVERLEDENEN.

AKTEN van OVERLIJDEN.

December
No 23

Sara
Geerings
   Heden den Negenentwintigsten van de maand December des jaars achttien honderd en dertig, des na middags te twee uur, compareerde voor mij Burgemeester , Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande , District Sluis Provincie Zeeland, Balten Seekebollen oud zes en dertig jaren, van beroep Wagenmaker , wonende te Zuidzande , en Kornelis Pleijte , oud twee en veertig jaren, van beroep Slijter in dranken, , wonende mede alhier, goede bekende van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den negenentwintigsten van de maand December des Jaars achttien honderd dertig, binnen de gemeente Zuidzande in het Huis Wijk West Nummer 364 , te tien uren in den voormiddag , is overleden Sara Geerings oud acht en zestig Jaren , van beroep arbeidster wonende te Zuidzande, geboren te Retranchement dochter van Sara Geerings overleden, weduwe van Kornelis van Lare
   En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze akte van overlijden geteekend.

B Seekebollen
C Pleijte
De Burgemeester,Pv: de Hullu

  Kwartierblad  Elisabeth Miné

No. 11
   Heden den dertienden van de maand Mei des jaars achttien honderd en dertig, des voormiddags te tien uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis Provincie Zeeland, Pieter de Meij
oud negen en veertig jaren, van beroep Schoolhouder wonende te Retranchement,
en Jacob de Lijser oud negen en veertig jaren, van beroep Landman, wonende mede alhier geburen, van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den dertienden van de maand Januari des jaars achttien honderd een en dertig, binnen de gemeente Retranchement in het huis wijk noord , nummer 25, te twee uren in den nacht , is overleden Elisabeth Miné , oud zeven en vijftig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, geboren te Breskens, dochter van Jannis Miné en van Dina Lijbaart, beide overleden, weduwe van Hendrik van Hanegem
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend.

P. de Meij
J: de Lijser
de Burgemeester
Jo.. Basting

  Kwartierblad  Johannes van Blankenberg

No. 4
   Heden den negentienden van de maand Maart des jaars achttien honderd en negenen twintig, des voormiddags te tien uur, compareerde voor mij Daniel Baert Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, District Sluis , Provincie Zeeland, Abraham van Blankenberg
oud dertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet, zoon , en Adriaan van Hoeve oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Biervliet, bekende van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den negentienden van de maand Maart des jaars achttien honderd negenentwintig, binnen degemeente Biervliet in het huis wijk , nummer 160, te zes uren in den morgen, is overleden Jannes van Blankenberg, oud ... jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, en geboren, man van Maria Paket
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend.

Abraham van Blankenberg
A van Hoeve
D Baert

  Kwartierblad  Antheunis Bogaard

M A A N D
van het
OVERLIJDEN.
EIGEN NAMEN
der
OVERLEDENEN.

AKTEN van OVERLIJDEN.

April

no 7
Antheunis
Bogaard
   Heden den twaalfden van de maand April duizend acht honderd vier en twintig, des voor middags ten elf uren, compareerden voor mij Schout Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand District Sluis Provincie Zeeland, Mattheus Verstelle oud vijf en vijftig Jaren, van Beroep schoolmeester , wonende binnen deze gemeente, en Izaak Elie... oud een en veertig Jaren, van beroep veldwachter, , wonende mede binnen deze gemeente goede bekende van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den elfden van de maand April des Jaars achttien honderd vier en twintig, binnen de gemeente Kadzand in het Huis Wijk Zuid Nummer 36 ten half twee uren, in den morgen is overleden Antheunis Bogaard oud negen en dertig Jaren IJzendijke , van beroep timmermansknecht wonende binnen deze gemeente, geboren te Biggekerke, Zeeland zoon van Pieter Bogaard en van Janna Jongepier beide overleden, en echtgenoot van Sara Jonkheer binnen deze gemeente woonachtig
   En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.

M: Verstelle
Isaak Elie...
A Den Bruyne

  Kwartierblad  Jan Borneville

No. 698
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den achtentwintigsten der maand September des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder Burgemeester der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacob Brittijn, oud Zeven en twintig jaren, Bezemmaker , wonende in de Diefsteeg, Wijk 4 No. 386 en Jan Selier, oud dertig jaren, wever wonende op de Oranjegracht, Wijk 8 No. 504 welke ons verklaard hebben, dat op den tweeentwintigsten der maand September des avonds ten half negen ure, in het huis Cari.. Gasthuis , Wijk 6 No. 1853 overleden is Jan Borneville. geboren te Leyden oud negen en ...tig jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, man van Catharina Doom wonende alhier zoon van Jan Borneville en Catharina Brouwer beide oveleden
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven

JG de Meij

  Kwartierblad  Jacoba Gelton

No. 922
In het jaar een duizend acht honderd Zes en twintig, den tweeentwintigsten der maand December des voor middags ten tien uren, is voor ons Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacob van Wijk, oud veertig jaren, wever , wonende op het Levendaal ,Wijk 3 No. 270 en Jan Brittijn, oud VijfenVeertig jaren, Koopman wonende in de ...steeg, Wijk 6 No. 645 welke ons verklaard hebben, dat op den Een entwintigsten der maand December des middags ten een uren, in het huis ... Gasthuis , Wijk 6 No. 1351 overleden is Jacoba Gelton, geboren te Leyden oud drie enVeertig jaren gewoond hebbende in voornoemd huis, op het Levendaal Wijk 3 No 270, huisvrouw van Jacob van Wijk voornoemd dochter van Abraham Gelton en Jacoba van Waardenburg beide oveleden
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, met ons geteekend.

J van Wijk
Jan Brittijn
D Muller - Ma...

  kwartierblad  Trijntje Hogendoorn
In het jaar achttien honderd zesëentwintig, den dertienden der maand Januari des namiddags ten vier ure, zijn voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Koudekerk in de Provincie Zuid-Holland, gecompareerd Simon van Leeuwen, oud vijfenveertig Jaren, arbeider en Johannis Cornelis Zwanenburg, oud zesenvijftig Jaren, veldwachter, echtgenoot en de tweede getuige beide wonende alhier,
welke ons verklaard hebben, dat op den twaalfden der maand Januari dezes jaars, des avonds ten half acht ure, in het Huis No. 33 staande in den hondsdijk binnen deze Gemeente is Overleden Trijntje Hoogendoorn, oud twee en veertig Jaren, zonder beroep geboren te Waarder in de maand october van het jaar zeventien honderd twee en tachtig dochter van Jan Hoogendoorn en Fijtje Oudenest, beiden overleden
En hebben de twee comparanten deze, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend, terwijl de eerste heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch zijn naam te ...

... JC Zwanenburg

  kwartierblad  Hermanus van Leeuwen

No. 14
In den Jare Een Duizend Acht honderd twee en twintig, den twintigsten December des morgens ten negen uren Compareerden voor ons Gerrit A... Buddingh Schout en Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Gemeente Langeruigeweide,
Cornelis Stekelenburg Zwager van den Overlenene van beroep Landman, wonende in de Langeweide No 25 oud vijf en vijftig Jaren, en Cornelis Buijdert ..., van beroep Landman wonende in de Langeweide, No 38 oud twee en veertig Jaren, dewelke ons verklaard hebben, dat op den negentienden December des morgens ten vier uren in de Huis No 36 te Langeweide is overleden Hermanus Gijsbertse van Leeuwen oud drie en tachtig Jaren, Landman geboren in de Langeweide en gewoond hebbende aldaar Zoon van Gijsbert van Leeuwen en Maria Vastenhout
En hebben de comparanten deze acte van Overlijden nadat deze was voorlezing, met ons Beambte getekend.

Cornelis Stekelenburg
Cornelis Buijdert
Gerrit A... Buddingh

  kwartierblad  Abraham Gelton

No. 722
In het jaar een duizend acht honderd en twintig, den Veertienden der maand November des voor middags ten Elf uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken stand derzelve Stad, verschenen Gerrit van Bemmel oud dertig jaren, wever , wonende op de Langegracht Wijk 5 No. 548 en Ary van de Wetering oud zes en veertig jaren, timmerman, wonende in de Sionsteeg, Wijk 6 No. 1839 welke ons verklaard hebben, dat op den dertienden der maand November des avonds ten acht uren in het huis op de Oranjegracht Wijk 8 No. 619 is overleden Abraham Gelton geboren te Leyden oud tachtig jaren, zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwnaar van Jacoba Waardenburg zoon van Jan Gelton en Jannetje Pabillon beide overleden.

  En hebben eft de declaranten deze getekend, de 2e verklaarde niet te kunnen schrijven

G van Bemmel Gisbertus Prins

  kwartierblad  Sijpken Jellesdr Postma

  In het jaar achttien honderd twintig, den negentienden der maand Januari des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Schout van Alkemade c.a. Officier van den Burgerlijken Stand verschenen: Frans Los behuwd Zoon, en Dirk Lelyveld gebuur
welke ons verklaard hebben, dat op den zeventienden dezer des avonds ten half twaalf uren, is overleden in het huis no. 7 wijk A  Sijpje Jelles Postma, weduwe Hendrik Riemers oud agt en zeventig jaren geboren in Vriesland, dochter van Jelles Hendriks Postma en Heltje Wijma en hebben de declaranten deze na voorlezing nevens ons geteekend.

Frans Los Dirk Lelievelt Van Veen

  Kwartierblad  Jannes Goetgeluk

M A A N D
van het
OVERLIJDEN.
EIGEN NAMEN
der
OVERLEDENEN.

AKTEN van OVERLIJDEN.

Augustus
Jannes
Goetgeluk

No 12
   Heden den tienden van de maand Augustus des Jaars achttien honderd en zestien, des     middags ten twaalf uren, compareerden voor mij Provesionele Schout, Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , District Sluis Provincie Zeeland, Pieter Ballie oud negen en dertig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Retranchement, aangetrouwde zoon , en Andries Schrier , oud dertig jaren, van beroep ondermeester, , wonende te Zuidzande, goede bekende van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den negenenden van de maand Augustus des Jaars achttien honderd zestien, binnen de gemeente Retranchement in het Huis Wijk Zuid Nummer 14 , te twee uren, in den morgen is overleden Jannes Goetgeluk oud vijf en vijftig jaren , van Beroep arbeider wonende te Retranchement, meerderjarige zoon van Jacob Goedgeluk en Maria Nieuwenhuizen, beide overleden, en echtgenoot van Sara Clarissen binnen deze gemeente woonachtig
   En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Acte van Overlijden geteekend.

Pieter Baillie
A Schrier
R an der ginst

  kwartierblad  Sara Scherdyn

N 824
In het jaar achttienhonderd veertien, den veertiende December zijn voor ons President van de proviciele Regering der Stad Leyden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd Isaak van der Horst oud 63 jaren, wonende op de Langegracht Wijk 5 N. 888, man der overledene en Daniel Zaalberg oud 23 jaren, wonende op de Langegracht Wijk 5 N. 895, Gebuur der overledene welke ons verklaard hebben, dat op den twaalfden der maand December achttien honderd veertien, op de Langegracht Wijk 5 N 888, is overleden Sara Scherdijn geboren te Leyden, oud 58 jaar, Spinster, huisvrouw van Isaak van der Horst, voornoemd, dochter van Hendrik Scherdyn en Maria van Es, overleden.
  En hebben wij deze na gedane voorlezing, ondertekend, de Getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven

Heldurier

  kwartierblad  Sara Olivier

N: 735
   In het jaar achttienhonderd veertien, den tweeden November zijn voor ons President van de proviciele Regering der Stad Leyden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd Cornelis du Croix oud 31 jaren, wonende in de Janvossensteeg Wijk 6 N. 959, schoonzoon der overledene en Jan Richter oud 44 jaren, wonende in de Janvossensteeg Wijk 6 N. 598, Gebuur der overledene welke ons verklaard hebben, dat op den Eersten der maand November achttien honderd veertien, in de Janvossensteeg Wijk 6 N 959, is overleden Sara Olivier geboren te Leyden, oud 72 jaar, zonder beroep, Weduwe Jacob Brettijn, dochter van Willem Olivier en Sara Noldei, overleden.
   En hebben de Getuigen deze met ons na gedane voorlezing ondertekend

Cornelis du Croix
Jan Richter
Heldeu..

  Kwartierblad  Jaapje Kerkhoven
No5.
In het Jaar achttien honderd en veertien, den negenentwintigsten Februarij, Zijn voor ons President Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiderdorp, gecompareerd Jan Brouwer, Vader in het wees en arm- huis, en Paulus Marbus, ... wachter, welke ons verklaard hebben, dat op den agt en twintigsten Februarij des avonds ten zes uren, in het wees en arm- huis is overleden Jaapje Kerkhoven weduwe, oud zeventig Jaren
En hebben de declaranten deze acte, nadat hun deselve was voorgelezen, nevens ons ondertekend.

J Brouwer
P Marbus
De President Voornd
van Goor den Oosterlingh

  Kwartierblad  Dina Lijbaart
orgineel in Frans:

MOIS
des
Décès.
Noms Propres
des
décédés.

ACTES DE DÉCÈS.

Décembre
Dina
Lijbaart
L'an mil huit cent huit treize, le dixhuitième Jour du mois de Décembre, à neuf heures du matin, par-devant nous Maire et officier Publiq de l'Etat civil de la commune du Retranchement, Canton d' Oostbourg, Département du L'Escaut Sont comparus Corneille van Hee, agé de cinquante cinq ans, journalier, et Michel De Kok, agé de trente un ans, Boutiquier, tous les deux domiciliés dans cette Commune, le premier mari et la dernier bonne connoissance de la défunte, les quels nous ont déclaré, que aujourd 'hui à quatre heures, du matin, Dina Lijbaart, agé de soixante neuf ans, Sept mois, et dix Jours, native de cette Commune, et Y domiciliée, fille de ... Pierre Lijbaart et de ... Jeannette Provoost, épouse du Susnommé Corneille van Hee, est décédée; et ont les déclarants Signeé avec nous le présente acte, après que ' il leur en à été fait lecture

cornelis van hee
M: De Kok
Pr van der Ginst

vertaling:

MAAND
van
Overlijden.
Namen
van
overledene

ACTE VAN OVERLIJDEN.

December
Dina
Lijbaart
In het jaar duizend acht honderd dertien, ten achttienden der maand December om negen uren in de ochtend, zijn voor ons Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Commune Retranchement, Canton van Oostburg, Departement van de Schelde gecompareerd Corneille van Hee, oud vijf en vijftig jaren arbeider en Michel De Kok, oud een en dertig jaren, winkelier, beide wonende in deze commune, de eerste echtgenoot, en de laatste goede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat vandaag om vier uur in de ochtend, is overleden Dina Lijbaart oud negen en zestig jaren, Zeven maanden, en tien dagen, geboren en wonende in deze commune, zoon van Pierre Lijbaart en van Jeannette Provoost, echtgenoot van voornoemde Corneille van Hee, is overleden, en hebben de declaranten met ons deze acte geteekend, na gedane voorlezing

cornelis van hee
M: De Kok
Pr van der Ginst

  Kwartierblad  Lena Montagne
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

277
 L'an mil huit cent treize le cinquieme jour du mois de Avril à dix heures du matin par devant nous Maire Officieres de l'Etat Civil de la Commune de Leide Departement des Bouches de la Meuse, Arrondissement de Leide, sont comparus Jan Robbers agé de quarante neuf ans ton dundedrap domicilie quai langegragt Canton de Leide, No 2 Section 5 No 869 éepou de de la défunt, et Gerrit de Wolf agé de cinqante Sept ans foulon domicilié quai langegragt Canton de Leide, No 2 Section 5 No 564 voisin de la défunte  Lesquels nous ont déclaré, que le troisieme jour du mois de avril de l'an mil huit cent treize à onze heures et demi du matin, dans la maison ... rue Voldersteeg canton de Leide N 2 Section Cinq N 869 ou elle était domicilie est décédé Lena Montagne, native de Leijde agée de quarante huit ans file epoule de Jan Robbers, ton dear de drap domicilie a Leide fille de Hendrik Montagne et Maria Korsen décédés Et avans signez le pres..nt acte de décés, les temouns ayant declare ne Savoir Signer apres loue lecture leur an a eté fait

Le Maire officieres de l'Etat civil
Weldewiel

vertaling:(ook nog niet perfect)

277
 In het Jaar duizend acht honderd dertien, den vijfde dag van de maand April om tien uur des morgens zijn voor ons Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leide, Departement van de monden van de Maas, Arondissement van Leide no3 zijn gecompareerd Jan Robbers oud negen en veertig jaren, droogscheerder wonende aan de langegragt Canton Leide, No 2 Sectie 5 No 869, echtgenoot van de overledene, en Gerrit de Wolf oud zeven en vijftig jaren, ... wonende aan de langegracht Canton Leide, No 2 Section 5 No 564 buurman van de overledene.
 Welke ons verklaard hebben, dat de derde dag van de maand April van het jaar duizend acht honderd dertien, om half twaalf uur in de ochtend in het huis aan de Voldersteeg canton van Leide N 2 Sectie vijf N 869 waar zij woonachtig was, overleden Lena Montagne, geboren te Leide oud achtenveertig jaren, echtgenoot van Jan Robbers, droogscheerder, woonachtig in Leide dochter van Hendrik Montagne en maria korsen beide oveleden En voor het tekenen van deze acte verklaarden de getuigen niet te kunnen schrijven omdat ze niet hebben leren lezen.

Le Maire officieres de l'Etat civil
Weldewiel

  Kwartierblad  Gerrit van Soest
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

No20
L'an mil huit cent douze le vingt Decembre par devant nous Maire officieres de l'Etat civil de la commune de Leiderdorp Departement du ... de la ... Canton Leyde no3 Sont comparus Adrianus Van Dijk et Cornelis Van Rijn les quels nous ont declares que Gerrit Van Soest agé de soisante cinq ans Laboureur Domicilië a Leiderdorp est décidé le dix neuf Decembre a trois heures apres midi en la maison No283 dans le Agthovener wijk et les Declarans ont signez avec nous le ... acte apres que lecture leur en a été faire

Ads Van Dijk
C Van Rijn
Le Maire officieres de l'Etat civil
de la commune
van Goor den Oosterlingh

vertaling:(ook nog niet perfect)

No20
In het Jaar duizend acht honderd twaalf, den twintigsten December, Zijn voor ons Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiderdorp, Departement du ... de la ... Canton Leyde no3 gecompareerd Adrianus Van Dijk et Cornelis Van Rijn welke ons verklaard hebben, dat Gerrit van Soest oud vijf en zestig jaar, arbeider wonende in Leiderdorp is overleden op negentien December om drie uur namiddags in het huis No238 in de wijk Agthoven en hebben de declaranten deze acte, nadat hun deze was voorgelezen, nevens ons ondertekend.

Ads Van Dijk
C Van Rijn
Burgemeester Officier van de Burgerlijken stand
van de gemeente
van Goor den Oosterlingh

  Kwartierblad  Elisabeth Leenhouts
orgineel in Frans:


Elisabeth Leenhouts
L'An mille huit cent dix le vingt huit octobre à onze heures du matin, par devant nous Jean Isaac Benteijn Maire officier de l'etat civil de la commune d' IJsendijke Arondissment d' Eeclo Departement du de l'Escaut, Sont comparus Pierre Wisse agé de trente neuf ans, cultivateur en la commune de Watervliet et Guillaume de jonge agé de quarante ans journalier demeurant en la commune de Biervliet, la premier fils et la second comparant beau fils; les quels nous ont déclaré que hier le vingt sept courant, vers les sept heures du soir, Elisabeth Leenhouts, agée de soisante treize ans trois mois et vingt jours, en sa demeure, Section dix et ont les déclarents signé avec nous le présent acte de déclaré apres que lecture leur en à été fait

Pieter WisseWillem de JongeJ I Benteijn


vertaling:


Elisabeth Leenhouts
In het Jaar duizend acht honderd tien, den acht en twintigsten Oktober, ten elf ure in de morgen, zijn voor ons Jean Isaac Benteijn Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Commune IJsendijke, Arondissement van Eeclo, Departement van de Schelde gecompareerd Pieter Wisse oud negen en dertig jaaren, landbouwer, wonende in de commune van Watervliet en Willem de jonge oud veertig jaaren arbeider wonende in de commune Biervliet, de eerste zoon, en de tweede comparant schoonzoon, de welke hebben verklaard, dat gisteren de zeven en twintigsten van de huidige maand, om zeven uur in de avond is overleden Elisabeth Leenhouts, in haar huis, Sectie tien en hebben de declaranten na gedane voorlezing deze overlijdensacte met ons onderteekend

Pieter WisseWillem de JongeJ I Benteijn

  Kwartierblad  Hendrik Elias

orgineel in Frans:

MOIS
des
Décès.
Noms Propres
des
décédés.

ACTES DE DÉCÈS.

juin
Hendrik
Elias
L'An Mil huit cent neuf le cinq juin, à quatre heures de ..., par devant nous Jean Isaac Benteijn, Maire et officier de l'Etat civil de la commune d' ijsendijke, Arrondissement d' Eeclo Departement du l'Escaut, Sont comparus Mattieu ... Leegenhoek, agé de trente six ans, journalier, et Jean de Houe.. , agé de trente trois ans, condonnier, demeurans dans cette ville, le premier ami, et le second comparant voisin, les quels nous ont Déclaré, qu' aujourd'hui, vers quart avant ..., Henrij Elias, agé soisante trois ans, neuf mois et vingt cinq jours, journalier, Epoux de Joanne Dorothé de Boot, est est décédé le jour et heure que dessus, en sa demeure, section du centre; et ont les déclarents signé avec nous le présent acte, apres que lecture leur en à été faite.

M:J. LeegenhoekJean de Houe..JIBenteijn

vertaling:

MAAND
van
Overlijden.
Namen
van
overledene

ACTE VAN OVERLIJDEN.
juni
Hendrik
Elias
In het jaar duizend acht honderd negen, den vijfden juni ten vier uren ..., zijn voor ons Jean Isaac Benteijn Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Commune ijsendijke, Arrondissement van Eeclo, Departement van de Schelde gecompareerd Mattieu ... Leegenhoek, oud zes en dertig jaren, dag arbeider en Jean de Houe.. , oud drie en dertig jaren, schoenmaker wonende in deze gemeente, de eerste vriend, en de tweede getuige buurman, welke ons hebben verklaard, dat vandaag om kwart voor ... is overleden Hendrik Elias oud drie en zestig jaren, negen maanden, en twintig dagen, dag arbeider, Echtgenoot van Joanne Dorothé de Boot is overleden op het boven vermelde uur, in zijn huis, sectie in het centum, en hebben de declaranten met ons deze akte geteekend, na gedane voorlezing

M:J. LeegenhoekJean de Houe..JIBenteijn

  Kwartierblad  Sara Goedhals

orgineel in Frans:

MOIS
des
Décès.
Noms Propres
des
décédés.

ACTES DE DÉCÈS.

Juin
Sara
Goedhals
L'An Mil huit cent huit, le vingt deux du mois de Juin à Neuf heures du matin, Par devant nous Maire, officier de l'Etat civil de la commune d' Oostbourg, Canton d' Oostbourg Departement de l'Escaut, Sont comparus ... Abraham Baillie, cordonnier agé de quarante six Ans, fils de la défunte et Jean Treliers, agé de quarante Ans, voisin de la défunte domicilié dans cette Commune les quel nous ont déclaré, que Sara Goedhals agé de Soisante onze Ans, Journalière, fille de Jean Goedhals et de Maria de Meester, veufe de Pierre Baillie; domicilié dans cette Commune est décédé le Vingt un de ce mois à deux heures du matin en la maison No 31 rue du Sud; et les déclarents ont signé avec nous le présent acte, apres que Lecture leur en à été faite

Abm: BaillieJen TreliersC.A. van C...

vertaling:

MAAND
van
Overlijden.
Namen
van
overledene

ACTE VAN OVERLIJDEN.

Juni
Sara
Goedhals
In het jaar acht honderd acht, den tweeentwintigsten der maand Juni om negen uren in de ochtend, zijn voor ons Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Commune Oostburg, Canton van Oostburg, Departement van de Schelde gecompareerd Abraham Baillie, 'cordonnier', oud zes en veertig jaren, zoon van de overledene en Jean Treliers, oud veertig jaren, buurman van de overledene wonende in deze commune, welke ons hebben verklaard, dat Sara Goedhals oud een en zeventig jaren, arbeidster, dochter van Jean Goedhals en van Maria de Meester, weduwe van Pierre Baillie; wonende in deze commune is overleden den een en twintigsten dezer maand om twee uur in de ochtend in het huis No 31 aan de zuid weg; en hebben de getuigen met ons geteekend, na gedane voorlezing

Abm: BaillieJen TreliersC.A. van C...

  Kwartierblad  Elias Jansen
orgineel in Frans:


Elias Jansen
L'An mille huit cent huit le vingt trois Mars a onze heures du matin par devant nous Jean Isaac Benteijn Maire officieres de l'Etat civil de la commune d' IJsendijke Arondissment d' Eeclo Departement du de l'Escaut Sont comparus Charles ... agé de trente cinq ans journalier demeurant en la commune de Biervliet et Corneille van Leeuwen Builman agé de trente cinq ans garde champêtre demeurant en cette commune, les quels nous ont déclaré que ce jour d hier vers les dix heures et demi du matin Elias Janssen agé de trente quatre ans journalier démeurant en la citee commune de ijsendijke mari de Jeanneke de Rijke, est décédé le jour et heure que dessus en sa .. au dit lieu, et les déclarents ont signé avec nous le présent acte apres que lecture leur en à été

C Jansen
C: v L Builman
J I Benteijn
Maire


vertaling:


Elias Jansen
In het Jaar duizend acht honderd acht, den drie en twintigsten Maart, Zijn voor ons Jean Isaac Benteijn Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Commune IJsendijke, Arondissement van Eeclo, Departement van de Schelde gecompareerd Charles ... oud vijf en dertig jaaren, arbeider, wonende in de commune van Biervliet en Corneille van leeuwen oud vijf en dertig jaaren tuinman wonende in deze commune, dewelke ons hebben verklaard, dat gisteren om half elf in de ochtend is overleden Elias jansen oud vier en dertig Jaren, arbeider, wonende in de commune ijzendijke man van Jeanneke de Rijke, op het voornoemde dag en uur, en hebben de declaranten deze akte na gedane voorlezing met ons onderteekend

C Jansen
C: v L Builman
J I Benteijn
Maire

  Kwartierblad  Jannis Mine

orgineel in Frans: (nog niet perfect)

MOIS
des
Décès.
Noms Propres
des
décédés.

ACTES DE DÉCÈS.

Janvier
Jan
Miné
Lundi Le Vingt cinq Janvier, Mille huit cent huit, à dix heures du Matin, par devant nous Pierre van der Ginst, Maire et officier Publiq de l'Etat civil de la commune de Retranchement, Canton d' Oostbourg Departement du l'Escaut Sont comparus Henri van Hanegem, et Clement Mascle, Le premier beau fils, et le second pas ami du Defunt, les quels nous ont Déclaré, que hier apres midi, a quatre heures, Jan Miné agé de soixante quatorze ans, trois mois, et douze Jours, Domicilie en cette commune, / Le nom des Pere & Mere est ... / Epoux de Dina Lijbaart, est décédé dans Sa Demeure, et les déclarents ont signé avec nous le présent acte, apres que Lecture leur en à été faite

C: MasclePr van der Ginst

Henri van Hanegem ne sait pas Ecrire

vertaling: (ook nog niet perfect)

MAAND
van
Overlijden.
Namen
van
overledene
ACTE VAN OVERLIJDEN.

January
Jan
Miné
Maandag den vijfentwintigsten Januari, duizend acht honderd acht, ten tien uren in de ochtend, zijn voor ons Pierre van der Ginst Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Commune Retranchement, Canton van Oostburg, Departement van de Schelde gecompareerd Henri van Hanegem en Clement Mascle, de eerste schoonzoon, en de tweede geen verwand van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat gisteren om vier in de middag is overleden Jan Miné oud vier en zeventig jaren, drie maanden, en twaalf dagen, wonende in deze commune, / De naam van de vader & moder zijnde niet bekend / Echtgenoot van Dina Lijbaart, is overleden in zijn huis, en hebben de getuigen met ons geteekend, na gedane voorlezing

C: MasclePr van der Ginst

Henri van Hanegem kan niet schrijven

  Kwartierblad  Maatje Lagra
MOIS
des
Décès.
Noms Propres
des
décédés.

ACTES DE DÉCÈS.

Augustus
Maatje
Lagra
Den Sevenentwintigsten Augustus agtien hondert ses Voor ons Ht Michielsen adjunct maire officier van den civilen Stand van de Commune Biervliet, Canton IJsendijke, Departement der Schelde is gecompareert Cornelis Bruschart, Arbeijder En Cornelis Vinke, Arbeijder, welke ons hebben verklaart als dat van desen nagt ten twaalf uuren overleden is maatje Lagra in den ouderdom van agt en vijftig jaar en twee maanden, geborooren in de commune terneuzen in Huwelijk geweest met Cornelis Brusschaart, Zijnde den Eersten declarant man en den tweeden geen maagtschap van de overledene, En woonende in deze commune biervliet En hebben de partijen geteijkend met ons de tegenwoordige acte na dat er hun lecture van was gedaan, uytgezonderd Cornelis Brusgaart, welke verklaarde niet te kunne schrijven
Cornelis VinkeH Michielsen

opmerking schrijfwijze: (1) Bruschart - (2) Brusgaart

  Kwartierblad  Sara Boereman
MOIS
des
Décès.
Noms Propres
des
décédés.

ACTES DE DÉCÈS.

Messidor
Sara
Boereman
't Jaar dertien der fransche Republiek, den derden messidor Voor ons H Michielsen adjunct maire officier van den civilen Stand der Commune Biervliet, Canton IJsendijke, Departement der Schelde is gecompareert charel Jansen en Cornelis Jansen, de welke ons heeft verklaard, als dat van desen morgen ten elf uure is overleden Sara Boereman in den ouderdom van vijf en vijftig jaren, in Huwelijk geweest Met Abraham Jansen, Zijnde den Eersten declarant en den tweeden zoons van de overledene
   En hebben de partijen geteykend met ons de tegenwoordige acte waar van hun Lecture is gedaan
Cornelis Jansen verklaarde niet kunnen schrijven

C: JansenH Michielsen

  kwartierblad  Neeltje van Rijn
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
DTB Leiderdorp
toegang 3.04.16.074 - Inventarisnummer 5.V
begraven

Tekst:
Cl 3 Gl
V Soeterw  


O
  30   In de Kerk M.P.No 6.
Begraven Neeltje van
Rijn Huisvr: van J. Buiteweg
Komt voort op enen van
't Graf een uur luide e 2 kl
f 3 -:- /1 - 10 - /1 - 10 -
tot hier toe ... 23 Juny 1802
Een Somma van f 150 -:- aan ... en Jan van Rijn
opmerkingen:
eerste kolom: classe 3 gulden, van Soeterwoude klopt niet, geboren onder Hazerswoude.
tweede kolom: 30 is in de maand april
derde kolom: kerk klokken hebben een uur geluid, twee kleden.
laatste kolom: prijs 3 gulden, 10 stuivers, ...

  kwartierblad  Aaltje Hoevenaar
Kerk: Zwammerdam, begraven

Tekst:

29Aaltje Hoevenaar Huisv: van
Jan van Groeningen

  Kwartierblad  Jacob van de Velde

Overlijden van het vijfde Jaar

maand
van
overlijden
Namen
der
overledenen

Akten van overlijden

Germinal
Jacob van de Velde
Heden den tienden Germinal Vijfde jaar der Fransche Republiek des morgens om thien uuren voor mij Jacob de Hullu fs Nicol: adjunct Agent Municipaal der Commune Catzand volgens de wet van den Negenentwintigsten Prairial ... Verkoren tot het Stellen der Acten geschikt om te bewijzen, de geboorten Huwelijken en overlijden der Burgers zijn gecompareerd in het huijs der Commune Catzand Jacob de Hullu fs: Pieter Landman, oud bijna sesendertig Jaaren en ses Maanden en Maria Luteijn oud Vijfendertig Jaaren beijde woonende in de Commune Catzand Canton van Oostburg in Departement van de Schelde gebuuren van Jacob van de Velde Arbeijder oud Vijfenveertig Jaaren man van wijlen Abigael Lombaard en zoon van Jacob van de Velde en Johanna Buijze gebooren in de Commune Van Biervliet Welken Jacob de Hullu fs Pieter en Maria Luteijn mij verklaard hebben dat den gezegden Jacob van de Velde Eergisteren ten Vijf uuren des avonds Overleden is, in zijne wooning in de voornoemde Commune - Ingevolge dese de ... hebbe ik mij selfens begeven ter Zelver woonplaats; hebben mij versekerd van het overlijden van de gemelde Jacob van de Velde, en in den tegenwoordigen Act van opgesteld, die Jacob de Hullu fs Pieter en Maria Luteijn benevens mij hebben onderteekend
   Gedaan in het huijs der Commune Catzand den dag maand en Jaar als hier boven.

Jacob De Hullu fs Pieter     M: Luteijn
Jacob de Hullu fs Nic
adj: agt: Mun:

opmerking ondertekening: adj: agt: Mun: = adjunct Agent Municipaal

  Kwartierblad  Abigael Lombaard

Overlijden van het vijfde Jaar

maand
van
overlijden
Namen
der
overledenen

Acten van overlijden

Pluviose
Abigael Lombaard
Heden den Vijftienden Pluviose Vijfde jaar der Fransche Republiek des namiddag om twee uuren voor mij Jacob de Hullu fs Nicol: adjunct Agent Municipaal der Commune Catzand volgens de wet van den Negenentwintigsten Prairial Verkoren tot het Stellen des Acten geschikt om te bewijzen, de geboorten Huwelijken en overlijden der Burgers zijn gecompareerd in het huijs der Commune Jacob de Hullu fs: Pieter Landman, oud Vijfendertig Jaaren en Alex.. Luteijn zijn Huijsvrouwen oud vierendertig Jaaren beijde woonende in de Commune van Catzand Canton van Oostburg en Departement van de Schelde den beijde gebuuren van Abigael Lombaard oud negenen dertig Jaaren dogter van Isaac Lombaard en van Josewijna van Boggelen, gebooren in de Commune Van Nieuwvliet, Huijsvrouw van Jacob van de Velde Welken Jacob de Hullu fs Pieter en Maria Luteijn mij verklaard hebben dat de ... de Abigael Lombaard gisteren ten half Vijf uuren des smorgens Overleden is, in haar huijs staanden in de gemelde Commune Catzand. Ingevolge dese de ... hebbe ik mij selfens begeven ter zelver woonig, hebben mij versekerd van het overlijden van de gemelde Abigael Lombaard, en in den tegenwoordigen Act van opgesteld, die Jacob de Hullu fs Pieter en Maria Luteijn benevens mij hebben onderteekend gedaan in het huijs der Commune Catzand den dag maand en Jaar als hier boven.

Jacob de Hullu fs Pieter
Maria Luteijn
Jacob de Hullu fs Nic

  kwartierblad  Sietje Riemers
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Alkemade (Gaardersarchieven) 1795-1798
toegang 3.04.17.005 - Inventarisnummer 19.V
overlijden

Tekst:
Ik ondergeschreeve Hendrik Riemers

verklaare by deesen, ingevolge d'Ordonnantie van den 26 October 1695. op
het Middel van 't Begraven geëmaneert, Aangevinge te doen van 't lyk van

mijn dogter Sietje - Overleeden
aan de Nieuwewetering als gehoorde onder de
Classis van ProDeo omme naar
exemtie van het zelve Regt te Leijmuijden
te werden Begraven.
Actum ter Secretarye van Alkemade, deesen 8: Meij 1796..2.
Hendrik Riemers
Classis ProDeo

  kwartierblad  Gijsbert Claas van Leeuwen
FamilySearch: Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1367-1911
Alle Gezindten > Moordrecht > Begraven 1764-1805 > image 193 of 274.
begraven

Tekst:

21 d      Ik ondergeschreven bekenne aan te geven 't Lyk
van
Gijsbert van Leeuwen
gehorende onder de Classis van . . . . .
f 30 . - -

  kwartierblad  Maria Vastenhou
FamilySearch: Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1367-1911
Alle Gezindten > Moordrecht > Begraven 1764-1805 > image 192 of 274.
begraven

Tekst:

April
20 d
  
   Ik ondergeschreven bekenne aan te geven 't Lyk
van
Maria Vastenhou
gehorende onder de Classis van . . . . .
f 30 . - -

  kwartierblad  Catharina Brouwer
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiderdorp. Pagina 182 van 303

begrafenis

Tekst:

Prodeo
V Leyden  
  24  Is op het kerkhof Begraven 
Catharina Brouwer, Huysvr
van Jan Boerneviel, komt
voor 't Graf, Luiden en 3 kl
 / 3 -:- / -10- / -16- 

  kwartierblad  Neeltje(Niesje) Aris Kraan
Kerk: Moordrecht, begraven Neeltje

begrafenis

Tekst:

2

betaald  
Junij
Neeltje Arijs van de Kraan .. in de
kerk, boven in No 200 2 malen
beluid met beijde klokke, 't beste kleed, de

  kwartierblad  Claes Jacobsz van Leeuwen
Kerk: Moordrecht, begraven Claes

begrafenis

Tekst:

Do

 bet  
Klaas Jakobsz: Van Leeuwen, is begraven
in de kerk, Onder in N19.6 eens beluid
met beijde klokke, 't beste kleed, de
en metselaar