creativecommons

   home   Archief: akten uit rechtelijke en notariële archieven.

Op de site van 'groene hart' Archieven WAS een groot aantal documenten te vinden:
zoeken op naam en plaats

Naast de Doop-, trouw- en begraafboeken (klappers tot 1811) en de Burgerlijke stand - geboorten (klappers na 1811) zijn bij 'Overige bronnen' documenten te vinden van vredegerecht civiele zaken, testamenten, transport- en hypotheekakten etc.

Datum:Personen:Akte:
19 juli 1923Jeremias van HanegemMemorie van successie
24 mei 1813Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij
Matthijs van Leeuwen
testament

opmerkingen:

top

Kwartierstaat Jeremias van Hanegem

Reg 5/2991
Memorie van aangifte van het recht van Successie van de nalatenschap van den heer Jeremias van Hanegem, overleden te Retranchement maart op 19 juli 1923.
De ondergeteekenden:
  1. Jannis van Hanegem, opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee wonende te Axel, voor zich en als zich sterk makende voor den Heer Pieter van Hanegem, landbouwer, wonende te Marion (Noord - Amerika)
  2. Jeremias van Hanegem werkman wonende te Retranchement.
  Ten dezen domicilie ... ten kantore van den Notaris Hendrik van Marijk te Sluis.

Verklaren:
  Op negentien juli 1900 drie en twintig is te Retranchement, zijn woonplaats overleden Jeremias van Hanegem, zonder bij uitersten wil te hebben beschikt.
Ingevolge de wet liet hij tot zijne erfgenamen bij versterf na
  1. zijn enigen zoon Pieter van Hanegem, voornoemd, geboren uit het huwelijk van den erflater met mejuffrouw Janna van den Ameele, overleden te Retranchement op 12 juli 1884.
  2. zijne twee kinderen, zijnde Jannis en Jeremias van Hanegem, voornoemd, geboren uit het huwelijk van den erflater met Mejuffrouw Suzanna Maria Boogaard, wonende te Retranchement.
  ieder voor een / derde gedeelte.
  De overledene bezat gene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik; door zijn overlijden is geen periodieke uitkering bij opvolging ... gaan of vervallen.
  Noch de aangever, noch de vertegenwoordigde, noch de echtgenoote van een hunner, ontvingen van den erflater een aan recht onder... schenking in den zin der successie wet.
  Het is den aangever niet bekend, dat tengevolge van het overlijden van den erflater, krachtens deze overeenkomst van levens verzekering uitkering van kapitaal of rente ... plaats hebben.
  Tot de huwelijks gemeenschap bestaan hebbende tusschen den erflater en zijne levende echtgenoote, Mejuffrouw Suzanna Maria Boogaard ... helft in het recht van erfpacht op de ... (zijnde een huis en erf) van het kadastrale perceel gemeente Retranchement Sectie B nummer 760. ... groot 84 centiaren.

  Het actief der nalatenschap bedraagtf 395.52
en het zuiver saldof 335.52
waarvan ieder der erven 1/3 deel off 111.84

Ten slotte verklaren de aangevers:
de erflater werd ook genoemd Jerimias van Hanegem

ten tijde van het overlijden des erflaters had:
Pieter van Hanegem    6 kinderen
Jannis van Hanegem    3   ,,
Jeremias van Hanegem geen  ,,

Geteekend ten
woonplaats van de onder ge... in de maand januari 1900 vier en twintig

J van Hanegem
Jeremias van Hanegem
Actief f395,52
Saldo f 335,52

Vrij van .. en Recht

top

Kwartierstaat Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij

No. 123 du repertoire
  Voor Mr Jacobus Bredius Keizerlijk Notaris residerende te Woerden Canton van dien naam in het Arrondissement Utrecht het Departement der Zuiderzee en in tegenwoordigheid der vier nog nagenoemde teekenende getuigen compareerden Lijsbeth van der Waay meerderjarige ongehuwde Dogter wonende in de Polder de Lange ruijge weide Gemeente van Waarder Canton Arrondissement en Departement voornoemd Zijnde gezond van Lighaam en Haare Verstandelijke Vermoogens Zeer wel Magtig en gebruikende Zoo ... aan ons Notaris en getuigen volkoomen bleek dewelke aan den ondergeteekenden Notaris ten bijwezen aan vier nagenoemde en meede ondergeteekenden getuigen heeft voorgezegd haar Testament Zoo als volgd.
  Ik maak en prelegateer bij mijn overlijden aan Matthijs van Leeuwen, Boere knegt, woonend in de Gemeente van Waarder, boven en behalven Zijn Gerecht aandeel, het geen Hem , als een mijner natenoemen Erf genaamen, in mijne Nalatenschap Zal competeeren Zeekere Schuldbekentenis, door Hermanus van Leeuwen en Barbara van der Waaij, zijne ouders ten mijnen behoeven, en ten overstaan van den Notaris Mr Jacobus Bredius, en getuigen gepasseert, groot in Capitaal Eeen duyzend en vijftig Franken. / of vijf honderdt Guldens Hollands geld / met alle de agterstallige, en daar als dan op te goede zijnde renten; als meede te Schuldbekentenis, door even genoemde Zijne Ouders, ten mijnen behoeven en ten overstaan van den evengenoemde Notaris gepasseert, groot in Capitaal Twee honderdt en Tien Franken / of Een honderdt Guldens hollands geld / meede met alle de agterstallige, en daar als dan op te goede zijnde renten dog ingevalle er van deze Capitaalen bij mijn overlijden mogt blijken in mindering te Zijn afgelost als dan dat geene het geen per resto Zal bevinden worden daar nog op verschuldigd te Zijn met de rente daarop te goede.
 Ik stel om nommeer verder tot mijne enige en universele Erfgenaamen ieder en eenen gelijke portie in alle mijne andere goederen Zoo roerende als onroerende den erven gemelden Matthijs van Leeuwen en Evert van der Waaij de eerst genoemden mijn Neef en de Laast genoemde mijnen Broeder Zijnde de laastgemelde Bouman en meede in de Gemeente van Waarder woonagtig, en ingeval een van Hun voor mij kwam te overleiden met agterlating van kind, kinderen of kindskinderen, welke mij dan overleven Stelle ik dezelve descendenten tot mijne Erfgenaamen voor dat gedeelte het welk aan hunnen Vader waarvan Zij afstammen Zoo dezel.. mij overleefd had Zonder gecompeteert hebben, en ingevalle het Zij mijn genoemde Neef Matthijs van Leeuwen, het Zij mijnen Broeder Evert van der Waaij een van Beiden Zonder agterlaating van Descendent of Descendenten voor mij mogt koomen te overleiden stel en nomineer ik tot mijne eenigsten universeelen Erfgenaam de langst levende van hun beiden Zoo die mij Zal koomen te overleeven en ingevalle Zij beiden Zonder agterlaating van descendent of descendenten in eenen regte lijn voor mij mogten overleeden Zijn Stelle en nomineer ik tot mijne eenige en universeele Erfgenaamen diegeene mijner Erfgenaamen die van regtswege en ... daar toe gerechtigd zullen worden bevonden willende en begeerende ik dat mijne genoemde Erfgenaamen over den eigendom en het genot van alle Mijne natelaten / goederen de ... beschikking en het volle genot hebben
 Ik benoem tot Executeuren van dit tegenwoordig Testament mijnen genoemden Broeder Evert van der Waaij en den Heer Mr Jan Meulman Vreede regter van het Canton Woerden en te Woerden Woonagtig, dewelke ik verzoeke deze Moeite wel op Zig te Willen neemen en om Hun de uitvoering daarvan gemakkelijk te maaken geeve ik Hun het regt om Zig geduurende Jaar en dag in het bezit mijner roerende goederen te Stellen ook verzoeke ik Hun voor diamant aan tenoemen en ten blijke mijner Vriendschap ieder eene Somma van Twee en Vijftig Franken en Vijftig Centimes / of Vijfentwintig Guldens Hollands geld / in eens te betalen.
 Ik herroep alle Testamenten Codicillen en andere Actens kragt van Uijterste Wil hebbende dezelke ik voor dato deezes alleen of met imand anders te Zamen mogt hebben gemaakt en de gepasseert niet willende dat dezelfven verder enige kragt of Effect hebben maar dat deeze mijne Dispositie alleen Stand grijpen Zal.
 Dit Testament zal zoo voorgezegd door de Testatrice aan den ondergeteekenden Notaris die het zelve heeft geschreeven Zoo als het is voorgezegd geworden en vervolgens aan de Testatrice heeft voorgeleezen derwelke gezegd heeft het zelve wel te hebben verstaan en daarbij te blijven volharden alles in tegenwoordigheid der nagenoemde en vier meede ondergeteekende getuigen
 Gedaan en de gepasseert ten Kantoore van mij ondergeteekenden Notaris in den Jaare Eenduyzend achthondert en dertien den Vier en Twintigsten dag der maand Mei des nademiddags om Zes uuren in tegenwoordigheid van de Heer Jan van Leeuwen Koopman Wouter Lem Spekslager Jan Retel Deurwaarder bij het Vreede Gerecht van het Canton Woerden, en Hermanus van Loon Griffier bij hetzelfe Vreede Gerecht alle te Woerden woonagtig en alle Vier getuigen ten deezen opzettelijk verzogt en op de Verklaaring van de Testatrice dat Zij niet konde Schrijven vog haars naam teekenen naar hier toe behoorlijk te zijn aangemaand zoo hebben de gemelde getuigen en den Notaris naar voorleezing van alles dat tegenwoordig Testament onderteekend

Jan van Leeuwen
Wouter Lem
J Retel
W Loon
J Bredius Keizerlijk
Notaris

Geregistreerd te Woerden den twee en twintigste Mey 1813 deel 7
reght
fol 169 R:v:6-r en ve.. dubbel
 fr 3.-
 fr 3.-
------
 fr 6.-
voor allen regten ontvangen drie ....

top

genealogie Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij
opmerking: de tekst is in frans (links) en nederlands (rechts), alleen nederlands weergegeven.

No. 143 du repertoire
Voor Mr Jacobus Bredius Keizerlijk Notaris residerende te Woerden Canton van dien naam Arrondissement Utrecht Departement der Zuiderzee en in tegenwoordigheid der nagenoemde mede ondertekenende getuigen zijn gecompareerd Hermanus van Leeuwen, bouwman en Barbera van der Waaij zijn huisvrouw die hij tot het passeren dezer Acte ... woonend in de Gemeente van Waarder, Canton Woerden ... bij deze tegenwoordige acte hebben ... verschuldigd te zijn aan den Heer Jacobus Nieuwenhuijs, predikant wonende te Utrecht op den Drift, Twee duizend een honderd franken / een duizend ... hollandse guldens wegens ene .. van gelijke somma ... door voornoemde Heer Jacobus Nieuwenhuijs gedaan