creativecommons

   home   Archief: akten uit rechtelijke en notariële archieven.

Op de site van 'groene hart' Archieven is een groot aantal documenten te vinden:
zoeken op naam en plaats

Naast de Doop-, trouw- en begraafboeken (klappers tot 1811) en de Burgerlijke stand - geboorten (klappers na 1811) zijn bij 'Overige bronnen' documenten te vinden van vredegerecht civiele zaken, testamenten, transport- en hypotheekakten etc.

Datum:Personen:Akte:
24 mei 1813Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij
Matthijs van Leeuwen
testament

opmerkingen:

top

genealogie Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij
genealogie Matthijs van Leeuwen

No. 123 du repertoire
  Voor Mr Jacobus Bredius Keizerlijk Notaris residerende te Woerden Canton van dien naam in het Arrondissement Utrecht het Departement der Zuiderzee en in tegenwoordigheid der vier nog nagenoemde teekenende getuigen compareerden Lijsbeth van der Waay meerderjarige ongehuwde Dogter wonende in de Polder de Lange ruijge weide Gemeente van Waarder Canton Arrondissement en Departement voornoemd Zijnde gezond van Lighaam en Haare Verstandelijke Vermoogens Zeer wel Magtig en gebruikende Zoo ... aan ons Notaris en getuigen volkoomen bleek dewelke aan den ondergeteekenden Notaris ten bijwezen aan vier nagenoemde en meede ondergeteekenden getuigen heeft voorgezegd haar Testament Zoo als volgd.
  Ik maak en prelegateer bij mijn overlijden aan Matthijs van Leeuwen, Boere knegt, woonend in de Gemeente van Waarder, boven en behalven Zijn Gerecht aandeel, het geen Hem , als een mijner natenoemen Erf genaamen, in mijne Nalatenschap Zal competeeren Zeekere Schuldbekentenis, door Hermanus van Leeuwen en Barbara van der Waaij, zijne ouders ten mijnen behoeven, en ten overstaan van den Notaris Mr Jacobus Bredius, en getuigen gepasseert, groot in Capitaal Een duyzend en vijftig Franken. / of vijf honderdt Guldens Hollands geld / met alle de agterstallige, en daar als dan op te goede zijnde renten; als meede te Schuldbekentenis, door even genoemde Zijne Ouders, ten mijnen behoeven en ten overstaan van den evengenoemde Notaris gepasseert, groot in Capitaal Twee honderdt en Tien Franken / of Een honderdt Guldens hollands geld / meede met alle de agterstallige, en daar als dan op te goede zijnde renten dog ingevalle er van deze Capitaalen bij mijn overlijden mogt blijken in mindering te Zijn afgelost als dan dat geene het geen per resto Zal bevinden worden daar nog op verschuldigd te Zijn met de rente daarop te goede.
 Ik stel om nommeer verder tot mijne enige en universele Erfgenaamen ieder en eenen gelijke portie in alle mijne andere goederen Zoo roerende als onroerende den erven gemelden Matthijs van Leeuwen en Evert van der Waaij de eerst genoemden mijn Neef en de Laast genoemde mijnen Broeder Zijnde de laastgemelde Bouman en meede in de Gemeente van Waarder woonagtig, en ingeval een van Hun voor mij kwam te overleiden met agterlating van kind, kinderen of kindskinderen, welke mij dan overleven Stelle ik dezelve descendenten tot mijne Erfgenaamen voor dat gedeelte het welk aan hunnen Vader waarvan Zij afstammen Zoo dezel.. mij overleefd had Zonder gecompeteert hebben, en ingevalle het Zij mijn genoemde Neef Matthijs van Leeuwen, het Zij mijnen Broeder Evert van der Waaij een van Beiden Zonder agterlaating van Descendent of Descendenten voor mij mogt koomen te overleiden stel en nomineer ik tot mijne eenigsten universeelen Erfgenaam de langst levende van hun beiden Zoo die mij Zal koomen te overleeven en ingevalle Zij beiden Zonder agterlaating van descendent of descendenten in eenen regte lijn voor mij mogten overleeden Zijn Stelle en nomineer ik tot mijne eenige en universeele Erfgenaamen diegeene mijner Erfgenaamen die van regtswege en ... daar toe gerechtigd zullen worden bevonden willende en begeerende ik dat mijne genoemde Erfgenaamen over den eigendom en het genot van alle Mijne natelaten / goederen de ... beschikking en het volle genot hebben
 Ik benoem tot Executeuren van dit tegenwoordig Testament mijnen genoemden Broeder Evert van der Waaij en den Heer Mr Jan Meulman Vreede regter van het Canton Woerden en te Woerden Woonagtig, dewelke ik verzoeke deze Moeite wel op Zig te Willen neemen en om Hun de uitvoering daarvan gemakkelijk te maaken geeve ik Hun het regt om Zig geduurende Jaar en dag in het bezit mijner roerende goederen te Stellen ook verzoeke ik Hun voor diamant aan tenoemen en ten blijke mijner Vriendschap ieder eene Somma van Twee en Vijftig Franken en Vijftig Centimes / of Vijfentwintig Guldens Hollands geld / in eens te betalen.
 Ik herroep alle Testamenten Codicillen en andere Actens kragt van Uijterste Wil hebbende dezelke ik voor dato deezes alleen of met imand anders te Zamen mogt hebben gemaakt en de gepasseert niet willende dat dezelfven verder enige kragt of Effect hebben maar dat deeze mijne Dispositie alleen Stand grijpen Zal.
 Dit Testament zal zoo voorgezegd door de Testatrice aan den ondergeteekenden Notaris die het zelve heeft geschreeven Zoo als het is voorgezegd geworden en vervolgens aan de Testatrice heeft voorgeleezen derwelke gezegd heeft het zelve wel te hebben verstaan en daarbij te blijven volharden alles in tegenwoordigheid der nagenoemde en vier meede ondergeteekende getuigen
 Gedaan en de gepasseert ten Kantoore van mij ondergeteekenden Notaris in den Jaare Eenduyzend achthondert en dertien den Vier en Twintigsten dag der maand Mei des nademiddags om Zes uuren in tegenwoordigheid van de Heer Jan van Leeuwen Koopman Wouter Lem Spekslager Jan Retel Deurwaarder bij het Vreede Gerecht van het Canton Woerden, en Hermanus van Loon Griffier bij hetzelfe Vreede Gerecht alle te Woerden woonagtig en alle Vier getuigen ten deezen opzettelijk verzogt en op de Verklaaring van de Testatrice dat Zij niet konde Schrijven vog haars naam teekenen naar hier toe behoorlijk te zijn aangemaand zoo hebben de gemelde getuigen en den Notaris naar voorleezing van alles dat tegenwoordig Testament onderteekend

Jan van Leeuwen
Wouter Lem
J Retel
W Loon
J Bredius Keizerlijk
Notaris

Geregistreerd te Woerden den twee en twintigste Mey 1813 deel 7
reght
fol 169 R:v:6-r en ve.. dubbel
 fr 3.-
 fr 3.-
------
 fr 6.-
voor allen regten ontvangen drie .../i>

top

genealogie Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij
opmerking: de tekst is in frans (links) en nederlands (rechts), alleen nederlands weergegeven.

No. 143 du repertoire
Voor Mr Jacobus Bredius Keizerlijk Notaris residerende te Woerden Canton van dien naam Arrondissement Utrecht Departement der Zuiderzee en in tegenwoordigheid der nagenoemde mede ondertekenende getuigen zijn gecompareerd Hermanus van Leeuwen, bouwman en Barbera van der Waaij zijn huisvrouw die hij tot het passeren dezer Acte ... woonend in de Gemeente van Waarder, Canton Woerden ... bij deze tegenwoordige acte hebben ... verschuldigd te zijn aan den Heer Jacobus Nieuwenhuijs, predikant wonende te Utrecht op den Drift, Twee duizend een honderd franken / een duizend ... hollandse guldens wegens ene .. van gelijke somma ... door voornoemde Heer Jacobus Nieuwenhuijs gedaan

niet af!