creativecommons

   home   Archief: akten uit rechtelijke en notariële archieven.
Datum:Personen:Akte:
19 juli 1923Jeremias van HanegemMemorie van successie

opmerkingen:

top

genealogie Jeremias van Hanegem

Reg 5/2991
Memorie van aangifte van het recht van Successie van de nalatenschap van den heer Jeremias van Hanegem, overleden te Retranchement maart op 19 juli 1923.
De ondergeteekenden:
  1. Jannis van Hanegem, opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee wonende te Axel, voor zich en als zich sterk makende voor den Heer Pieter van Hanegem, landbouwer, wonende te Marion (Noord - Amerika)
  2. Jeremias van Hanegem werkman wonende te Retranchement.
  Ten dezen domicilie ... ten kantore van den Notaris Hendrik van Marijk te Sluis.

Verklaren:
  Op negentien juli 1900 drie en twintig is te Retranchement, zijn woonplaats overleden Jeremias van Hanegem, zonder bij uitersten wil te hebben beschikt.
Ingevolge de wet liet hij tot zijne erfgenamen bij versterf na
  1. zijn enigen zoon Pieter van Hanegem, voornoemd, geboren uit het huwelijk van den erflater met mejuffrouw Janna van den Ameele, overleden te Retranchement op 12 juli 1884.
  2. zijne twee kinderen, zijnde Jannis en Jeremias van Hanegem, voornoemd, geboren uit het huwelijk van den erflater met Mejuffrouw Suzanna Maria Boogaard, wonende te Retranchement.
  ieder voor een / derde gedeelte.
  De overledene bezat gene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik; door zijn overlijden is geen periodieke uitkering bij opvolging ... gaan of vervallen.
  Noch de aangever, noch de vertegenwoordigde, noch de echtgenoote van een hunner, ontvingen van den erflater een aan recht onder... schenking in den zin der successie wet.
  Het is den aangever niet bekend, dat tengevolge van het overlijden van den erflater, krachtens deze overeenkomst van levens verzekering uitkering van kapitaal of rente ... plaats hebben.
  Tot de huwelijks gemeenschap bestaan hebbende tusschen den erflater en zijne levende echtgenoote, Mejuffrouw Suzanna Maria Boogaard ... helft in het recht van erfpacht op de ... (zijnde een huis en erf) van het kadastrale perceel gemeente Retranchement Sectie B nummer 760. ... groot 84 centiaren.

  Het actief der nalatenschap bedraagtf 395.52
en het zuiver saldof 335.52
waarvan ieder der erven 1/3 deel off 111.84

Ten slotte verklaren de aangevers:
de erflater werd ook genoemd Jerimias van Hanegem

ten tijde van het overlijden des erflaters had:
Pieter van Hanegem    6 kinderen
Jannis van Hanegem    3   ,,
Jeremias van Hanegem geen  ,,

Geteekend ten
woonplaats van de onder ge... in de maand januari 1900 vier en twintig

J van Hanegem
Jeremias van Hanegem
Actief f395,52
Saldo f 335,52

Vrij van .. en Recht