AMS "Algemene Middelbare School", Djokjakarta (ca 1920-1925)

In het midden Dirk van Leeuwen, kruisje op foto (orgineel 25,5x14 cm)

foto AMS Djokjakarta